školy

Cieľom výchovy budúcich drevárov je skvalitnenie vzdelania

TUZVO
Vysokoškolský areál pre výchovu lesníkov a drevárov vybudovali vo Zvolene v rokoch 1977–1983. Foto: archív DF TU Zvolen
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Jubilejný 70. akademický rok 2022/23 na Technickej univerzite vo Zvolene začal 19. septembra 2022. Po príhovore rektora univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., sa pridali aj dekani štyroch fakúlt. Prostredníctvom krátkej videonahrávky sa prihovorili študentom a zamestnancom TUZVO a popriali najmä poslucháčom prvého ročníka úspešný štart do vysokoškolského štúdia. Zimný semester by mal trvať do 9. 12. 2022.

dekan

Dekan Drevárskej fakulty prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. vyzdvihol pedagogické, vedecké a výskumné aktivity, ktoré sú zamerané na komplexné využitie drevnej suroviny, techniku a technológiu, konštrukciu a dizajn nábytku, drevené stavby, protipožiarnu bezpečnosť, ekonomiku a manažment podniku. Cieľom pedagogického procesu je pripraviť vysoko kvalifikovaných špecialistov vo všetkých troch stupňoch vzdelania pre potreby Slovenska aj okolitých krajín v oblasti spracovania dreva a drevárskych produktov. Drevárska fakulta vychováva drevárskych technológov a konštruktérov, ekonómov a manažérov, dizajnérov a interiérových poradcov, špecialistov v oblasti ochrany osôb a majetku.

Dôležitosť lesníctva a banskej výroby

Technická univerzita Zvolen sa zameriava na prípravu lesníkov, drevárov, ekológov a technických odborníkov. Už viac ako štvrť tisícročia pokračuje a nadväzuje na odborné tradície. Za čias Uhorska bola pre Slovákov lesníckym centrom Banská Štiavnica spojená s činnosťou Baníckej akadémie založenej v roku 1762. Dôležitosť lesníctva v priamej súvislosti s banskou výrobou bola v rámci 4-ročného vysokoškolského štúdia baníctva zaradená aj výučba všeobecných lesníckych predmetov. Zriadenie samostatného Lesníckeho ústavu pri Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici v roku 1807 pozdvihlo úroveň tohto odborného vzdelávania. Vysoká úroveň lesníctva mala významnú úlohu vo vtedajšej ekonomike. Rakúsko-uhorská monarchia však vidiecku Banskú Štiavnicu nepovažovala za dôstojné sídlo vzdelávania.

Banícku a lesnícku akadémiu premenovali v roku 1904 na Vysokú školu banícku a lesnícku. Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 ju najskôr presťahovali do Budapešti a následne premiestnili v roku 1919 do Šoprone. Slovensko potrebovalo vysokoškolských odborníkov a tí sa vzdelávali na vysokých školách v Brne a v Prahe. Počas Slovenského štátu od roku 1939 priradili lesnícke vzdelávanie k Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, vytvorením Odboru poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva. Nariadením SNR č. 48 z 25. 4. 1946 ustanovili Vysokú školu poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva so sídlom v Košiciach.

Vládnym nariadením č. 32 z 8. 7. 1952 vznikla Vysoká škola lesnícka a drevárska (VŠLD) so sídlom vo Zvolene. Jej základ tvorilo presťahovanie Lesníckej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach, kde ju v roku 1951 stihli premenovať na Vysokú školu poľnohospodársku a lesnícku.

VŠLD potrebovala aj absolventov pre spracovanie dreva

Novou súčasťou lesníckeho štúdia bola od 1. októbra 1952 samostatná Drevárska fakulta VŠLD. Mala celoštátnu pôsobnosť, pretože potreba absolventov drevárskeho štúdia bola nielen na Slovensku, ale aj v Čechách.

Zvolenskú VŠLD slávnostne otvorili 1. októbra 1952 povereník lesov a drevárskeho priemyslu František Tupík, povereník školstva, vied a umení Ernest Sýkora a zástupcovia slovenských politických orgánov. Zákonom Národnej rady SR č. 26/1992 Zb. sa v januári 1992 zmenil názov, štruktúra a štatút VŠLD na Technickú univerzitu vo Zvolene.

Štúdium na Drevárskej fakulte úspešne ukončilo od založenia fakulty v rámci Technickej univerzity Zvolen viac ako 13 800 študentov, z ktorých bolo 2 700 zo zahraničia. Do tohto akademického roka je zapísaných okolo 800 študentov.

V súčasnom období prebieha proces zosúlaďovania so štandardami pre systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. Výsledkom tohto procesu je zaručenie kvalitného vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti pedagógmi spĺňajúcimi náročné medzinárodne porovnateľné kritériá.

Dôsledky pre ekonomiku priemyslu

Slovenská rektorská komisia na svojom septembrovom rokovaní prijala analýzu súčasných problémov s vyhlásením Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku! Ak nedôjde k naplneniu podmienok – vysoké školy v SR zatvoria svoje brány 17. novembra 2022 a prestanú plniť svoje poslanie. Je to dôsledok zníženia zdrojov na ich financovanie za roky 2021 a 2022, navrhovaný plánovaný pokles v roku 2023, všetko v úhrne 72 mil. eur. Toto zníženie ohrozuje fungovanie aj zvolenskej univerzity a jej fakúlt. Dôsledok a dopady podfinancovania univerzít by negatívne ovplyvnili aj výkonnosť slovenského priemyslu, zamestnanosť, inovácie v oblasti vedy a výskumu a tým aj rast odvetvia spracovania dreva.

Foto: archív DF TU Zvolen

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina