Zásady spracovania osobných údajov

Spoločnosť Trendwood –twd, s.r.o. so sídlom Priemyselná 15278/14, , SK-974 01 Banská Bystrica,
IČO: 31 577 041, IČ DPH: SK 2020 453 138, zapísaná v OR-OS v B.Bystrici, odd. Sro, vl. 917/S (ďalej len „Správca“)

v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/2017 zo dňa 27.4.2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 25. 5. 2018 informuje o zásadách spracovania, zhromažďovania a uchovávania osobných údajov svojich zákazníkov (ďalej len „Subjekt“)

 1. Rozsah spracovaných osobných údajov
  • meno a priezvisko, prípadne názov spoločnosti
  • e-mailová adresa
 2. Účel spracovania osobných údajov
  Osobné údaje uvedené v odst. 1 bude Správca zhromažďovať, uchovávať a spracovávať v súlade s účelom, na základe ktorého boli zhromaždené:
  • na zasielanie elektronického newsletteru Drevmagletter, ktorý obsahuje pravidelný prehľad aktualít z odborného informačno-spravodajského portálu www.drevmag.com a výber z aktuálneho vydania časopisu Drevársky magazín.
  • na zasielanie elektronického časopisu Drevársky magazín e-DM
  • na zasielanie obchodných informácií a marketingových ponúk v súčinnosti s predmetom podnikania.
 3. Doba spracovania osobných údajov
  Správca bude uchovávať osobné údaje po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu ich spracovania, najdlhšie však desať rokov.
 4. Osobné údaje spracúva Správca
  Správca je oprávnený spracúvať osobné údaje manuálne, alebo automatizovane prostredníctvom svojich k tomu oprávnených zamestnancov. Osobné údaju sú uložené v zabezpečených databázach. Správca vyhlasuje, že všetky spracované osobné údaje, prípadne ich nevyhnutné predávanie, bude plne zabezpečené v súlade s platnými právnymi predpismi, upravujúcimi ochranu osobných údajov a správnymi predpismi regulujúcimi sprostredkovateľskú činnosť Správcu.
 5. Podľa zákona o ochrane osobných údajov má subjekt právo:
  • požadovať kedykoľvek bezplatnú informáciu o spracovaní svojich osobných údajov,
  • v prípade, že sa domnieva, že spracovanie osobných údajov Správca vykonáva v rozpore so zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môže požiadať o vysvetlenie,
  • požadovať, aby Správca odstránil takto vzniknutý stav, hlavne môže
  • požadovať zabezpečenie opravy, doplnenie, vymazanie osobných údajov, alebo blokáciu osobných údajov,
  • kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na poverenca pre ochranu osobných údajov, alebo na Úrad na ochranu osobných údajov,
  • kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré budú následne vymazané.
 6. Kontaktné údaje Správcu:
  Doručovacia adresa:
  Priemyselná 15278/14 , SK-974 01 Banská Bystrica,
  e-mail: sk@drevmag.com
  tel: 00421 48 414 82 17-9, mobil: 00421 905 630 907

sk_SKSlovenčina