Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Trendwood – twd, s.r.o. se sídlem Priemyselná 15278/14 , SK-974 01 Banská Bystrica,
IČO: 31 577 041, IČ DPH: SK 2020 453 138 , zapsané OR-OS v B.Bystrici, odd. Sro, vl. 917/S (dále jen „Správce“)

ve smyslu Zákona o ochraně osobníchúdajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2017 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 informuje o zásadách´zpracování, shromažďování a uchovávání osobních údajů svých zákazníků ( dále jen „Subjekt“)

 1. Rozsah zpracovávaných osobních ůdajů
  • jméno a příjmení, popřípadě název společnosti
  • e-mailová adresa
 2. Účel zpracování osobních ůdajů
  Osobní údaje uvedené v odst. 1 bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny:
  • pro zasílání elektronického newsletteru Dřevmagletter / Drevmagletter, který obsahuje pravidelný přehled aktualit z odborného informačně-zpravodajského portálu www.drevmag.com
  • pro zasílání elektronického časopisu Dřevařský / Drevársky magazín
  • pro zasílání obchodních sdělení a marketingových nabídek v součinnosti s předmětem podnikání
 3. Doba zpracování osobních ůdajů
  Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu jejich zpracování, nejdéle po dobu 10 let . V delší lhůtě pouze v případě, kde je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, např.zákon o účetnictví.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
  Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých k tomu oprávněných zaměstnanců. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích. Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno plně v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a s právními předpisy regulujícími zprostředkovatelskou činnost Správce.
 5. Podle zákona o ochraně osobních údajů má subjekt právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 6. Kontaktní údaje správce:
  Doručovací adresa:
  Priemyselná 15278/14, SK-974 01 Banská Bystrica
  e-mail: sk@drevmag.com
  tel: 00421 48 414 82 17-9, mobil: 00421 905 630 907

cs_CZČeština