dřevoservis

Hospodársky význam lesnícko-drevárskeho komplexu v Európe

Drevoservis_Europa
Ekonomický prínos lesnícko-drevárskeho komplexu bol doteraz nezaslúžene podceňovaný. Ilustračné foto: archív DM
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Ekonomický význam lesníctva a drevárskeho priemyslu je často výrazne podceňovaný. Celý hodnotový reťazec dreva, ktorý siaha od suroviny až po ďalej spracované, kvalitnejšie medziprodukty a konečné produkty, je zložitý a rozsiahly. Ekonomický prínos drevárskeho priemyslu nemožno priamo odvodiť len z oficiálnych štatistík. Lesnícko-drevársky komplex je prierezová záležitosť – podobne ako šport a cestovný ruch, ktorých ekonomický prínos je v národných ekonomických štatistikách rozdelený medzi rôzne sektory. Mnoho menších komponentov skrytých v menej zjavných ekonomických činnostiach sa často nezohľadňuje a ekonomický prínos odvetvia sa výrazne podceňuje.

Hodnotový reťazec dreva – od lesa po hotové výrobky z materiálov na báze dreva. Zdroj: Econmove

S cieľom posúdiť celoeurópsky význam lesníctva a drevárskeho priemyslu bolo po prvýkrát komplexne preskúmaných celkovo 30 európskych krajín (EÚ27, Nórsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo). Štúdia, ktorú si objednalo rakúske Spolkové ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva, regiónov a vodného hospodárstva spolu s platformou spolupráce Forest-Wood-Paper, zaznamenáva okrem iného celkovú hrubú pridanú hodnotu, čo znamená všetky priame, nepriame a vyvolané vplyvy, ktoré možno pripísať európskemu lesnícko-drevárskemu komplexu. Celkovo toto odvetvie zabezpečuje približne 17,5 milióna pracovných miest v celej Európe a vyprodukuje približne 1,1 bilióna eur. Štúdia dokazuje, že význam lesnícko-drevárskeho komplexu bol doteraz nezaslúžene podceňovaný.

Podrobnosti o štúdii

Štúdiu s názvom Ekonomický vplyv lesníctva a drevárskeho priemyslu v Európe z hľadiska bioekonomiky vydala v roku 2023 rakúska spoločnosť Econmove GmbH. Pomocou vytvorených satelitných účtov pre lesníctvo a drevársky priemysel sa konzistentne sledovali a kvantifikovali všetky „drevo-relevantné“ ekonomické aktivity a údaje z 30 európskych krajín a 65 hospodárskych sektorov. Ako súčasť štúdie bola vypracovaná celoeurópsky dohodnutá harmonizovaná definícia lesnícko-drevárskeho komplexu. Výpočty vychádzali z údajov z referenčného roku 2019.

Hrubá pridaná hodnota ako ukazovateľ národného účtovníctva je definovaná ako celková hodnota tovarov a služieb vyrobených vo výrobnom procese (hrubá hodnota produkcie) mínus hodnota tovarov a služieb spotrebovaných, spracovaných alebo transformovaných vo výrobnom procese (medziprodukty). Inými slovami, hrubá pridaná hodnota meria množstvo, ktoré je k dispozícii na kompenzáciu výrobných faktorov práce (mzdy a platy) a kapitálu (zisk, úroky z vypožičaného kapitálu a odpisy).

Nepriame účinky vyplývajú z medziproduktových väzieb danej spoločnosti na iné sektory vyššie uvedeného hodnotového reťazca (napr. nákupom surovín, pomocných materiálov a palív, elektriny atď. – to stimuluje konečný dopyt v týchto sektoroch, ktoré následne vyžadujú sprostredkovateľské služby atď.).

Vyvolané účinky – pracovné miesta vytvorené alebo zabezpečené prostredníctvom priamych a nepriamych vplyvov generujú príjem, ktorý potom zamestnanci vynakladajú (predovšetkým na účely spotreby). To stimuluje konečný dopyt v príslušných sektoroch (najmä v maloobchode). Zisk podnikateľa sa tiež reinvestuje, čo vytvára ďalšie ekonomické impulzy.

Celkové efekty sú vypočítané ako súčet priamych, nepriamych a vyvolaných účinkov.

Prínosy lesnícko-drevárskeho komplexu v Európe

Hrubá pridaná hodnota

 • 527 miliárd eur v priamej hrubej pridanej hodnote.
 • 3,34 % priamy podiel na celkovom hospodárskom výkone týchto 30 európskych krajín.
 • 1 114 miliárd eur (alebo 1,114 bilióna) celkovej hrubej pridanej hodnoty so všetkými priamymi, nepriamymi a vyvolanými účinkami, ktoré možno vysledovať späť do lesníctva a drevárskeho priemyslu.
 • 7,06 % celkový podiel na celkovom hospodárskom výkone týchto 30 európskych krajín.
 • To približne zodpovedá hospodárskemu výkonu Španielska v roku 2019.
 • Každé 16. euro generuje priamo alebo nepriamo lesníctvo a drevársky priemysel.

Mapa zobrazuje priamy a celkový podiel lesnícko-drevárskeho komplexu na ekonomickom výkone krajiny v %. Zdroj: Econmove

Zamestnanosť

 • 7,9 milióna priamych pracovných miest.
 • Celkovo 17,5 milióna pracovných miest so všetkými priamymi, nepriamymi a vyvolanými účinkami, ktoré možno vysledovať späť do lesníctva a drevárskeho priemyslu.
 • To zodpovedá približne počtu obyvateľov Holandska v roku 2020.
 • Jedno zo 16 pracovných miest je priamo alebo nepriamo spojené s lesníctvom a drevárskym priemyslom.
 • Na každé pracovné miesto v lesníctve a drevárskom priemysle sa vytvorí alebo zabezpečí ďalších 1,2 pracovných miest v celkovej ekonomike.
 • V priemere 6 % zamestnancov v 30 európskych krajinách je priamo alebo nepriamo zamestnaných v lesníctve a drevárskom priemysle.

Podiel lesníctva a drevárskeho priemyslu na celkovej zamestnanosti krajiny v %. Zdroj: Econmove

V celej Európe tvoria lesy základ hodnotového reťazca dreva. Obmedzenie lesníckych činností napríklad prostredníctvom politických opatrení by malo vážne dôsledky na hospodársku produkciu a trh práce v Európe. Zníženie ťažby dreva len o 1 percento by malo za následok stratu hrubej pridanej hodnoty vo výške 10,3 miliardy eur a stratu približne 162 000 pracovných miest!

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština