školy

História a súčasný stav jedinečnej školy v srdci Slovenska

Skoly_SOSDZV
Kolektív pedagógov SOŠ drevárskej Zvolen v školskom roku 2021/22. Foto: archív SOŠ drevárskej Zvolen
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Súčasná drevárska škola vo Zvolene vznikla ako 1-ročná Štátna piliarska škola v roku 1922 v Liptovskom Hrádku. V roku 1926 mala vybudovanú modernú cvičnú pílu pre potreby praktickej výučby. V roku 1927 zmenili školu na 2-ročnú a mala celoštátny charakter. V roku 1954 zriadili 4-ročné štúdium, ktoré bolo ukončené maturitnou skúškou. Na základe ministerského výnosu z 10. júna 1962 presťahovali drevársku priemyslovku z Liptovského Hrádku do Zvolena, kde začala svoju históriu písať presne pred 60-timi rokmi.

Na základe učebných, metodických a personálnych požiadaviek školu pričlenili od 1. septembra 1962 k zvolenskej strojníckej priemyslovke formou nového študijného odboru Piliarska a pridružená výroba. V školskom roku 1963/64 vyučovali tento odbor v šiestich triedach (178 žiakov) a v štyroch triedach večerného štúdia (135 žiakov).

Predstavitelia novej školy SPŠ drevárskej Zvolen a slovenských drevárskych závodov vybrali stavebný priestor hneď vedľa piliarskeho výrobného komplexu Bučina. Oslovili výrobné závody, aby navrhli požiadavky pre odborné vyučovanie. Projekty nového areálu školy boli hotové už v roku 1964. Základný kameň novej budovy drevárskej priemyslovky vo Zvolene položili 15. júna 1965. Samostatné riaditeľstvo novej školy vytvorili 1. júla 1967. Vyučovanie v novej budove sa začalo 1. septembra 1968. Vyučovali podľa učebných osnov, ktoré platili do roku 1970. V roku 1973 dokončili výstavbu internátu a od 1. septembra 1974 začali využívať aj nové školské dielne. Vyučovanie orientovali na drevársku prvovýrobu.

Areál zvolenskej SOŠ drevárskej

V ďalšom období boli vytvorené základné pedagogické dokumenty pre študijný odbor Drevárstvo v spolupráci s družobnými školami v Spišskej Novej Vsi, v Hraniciach na Morave, v Bystřici pod Hostýnem a vo Volyni.

Od roku 1984 škola vyučovala študijný odbor Nábytkárstvo, od roku 1993 novo koncipované študijné odbory Spracúvanie dreva, Technické a informatické služby, Konštrukcia a tvorba nábytku. V školskom roku 1994/95 začalo vyučovanie v nadstavbovom štúdiu Drevárska a nábytkárska výroba pre absolventov SOU drevárskych a nábytkárskych. Ako jediná škola na Slovensku v rokoch 1995–2012 vyučovala študijný odbor Výroba hudobných nástrojov.

Vyučovanie nového integrovaného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo začalo od 1. 9. 1998. Vytvorili väčšie možnosti špecializácie v zameraniach: Drevárstvo, Nábytkárstvo, Čalúnnictvo a Manažment. Zmeny v pedagogických dokumentoch umeleckého študijného odboru umožnili skvalitniť štúdium v odbore Tvorba nábytku a interiéru. V roku 1999 sa začalo vyučovanie pomaturitného špecializovaného vzdelávania zameraného na Manažment a podnikanie v spracúvaní dreva.

Ďalšie roky priniesli výrazné zmeny v organizovaní stredoškolského štúdia na Slovensku. Vo Zvolene po spojení so SOU drevárskym v roku 2004 školu premenovali na Združenú školu drevársku a v roku 2009 na Strednú odbornú školu drevársku. Odborné vzdelávanie a príprava žiakov prebiehali v študijných odboroch: Drevárstvo a nábytkárstvo, Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, Tvorba nábytku a interiéru, Drevárska a nábytkárska výroba – nadstavbové štúdium a v učebných odboroch Stolár, Čalúnnik, ale v ponuke boli aj ďalšie remeslá – Umelecký stolár, Umelecký rezbár a Tesár.

Súčasnosť školy

Zvolenská „drevárina“ aj naďalej a nepretržite reaguje na požiadavky odborného vzdelávania a prípravy podľa potrieb drevárskej a nábytkárskej praxe. V rokoch 2014–18 bola škola súčasťou úspešného experimentálneho overovania študijného odboru Technik drevostavieb. V súčasnom období (2019–23) experimentálne overuje ďalší nový študijný odbor na Slovensku Technik drevárskych CNC zariadení.

Škola na základe Rámcovej zmluvy o spolupráci s medzinárodnou nadáciou spoločnosti Kronospan umožňuje v študijnom odbore Drevárstvo a nábytkárstvo od roku 2016 realizovať rozvojový program, ktorý pomáha žiakom rozvíjať a zdokonaľovať spôsob získavania profesijných kompetencií a kvalifikácií, ich odborné vedomosti a zručnosti, pracovné návyky a postoje, ktoré budú potrebovať pre úspešné uplatnenie na trhu práce v drevospracujúcom priemysle.

Od školského roka 2016/17 je škola tiež súčasťou systému duálneho vzdelávania (SDV) a v spolupráci so zamestnávateľmi (Trendwood – twd Banská Bystrica, Mintal Sielnica, Makrowin Detva, NIKA Detva a LIND Möbler Krupina) duálne pripravuje budúcich absolventov v učebných odboroch Stolár a Čalúnnik.

V uplynulom školskom roku 2021/22 mala SOŠ drevárska vo Zvolene 412 žiakov v 19 triedach denného štúdia. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 43 pedagógov v 6 študijných odboroch (Drevárstvo a nábytkárstvo, Technik drevostavieb, Technik drevárskych CNC zariadení, Tvorba nábytku a interiéru, Ochrana osôb a majetku pred požiarom a Mechanik počítačových sietí) a v 2 učebných odboroch (Stolár, Čalúnnik).

Od roku 2014 je škola rozhodnutím Republikovej únie zamestnávateľov SR Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre drevárstvo a nábytkárstvo. Škola je členom stavovských a profesijných organizácií, Zväzu spracovateľov dreva SR. Zvolenská „drevárina“ je nadregionálna a perspektívna stredná škola s najvyšším počtom žiakov odborov s drevárskym a nábytkárskym zameraním na Slovensku, poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu absolventov pre drevospracujúci priemysel, ktorý pokrýva širokú paletu profesií a patrí k najkreatívnejším odvetviam priemyslu.

Storočnica existencie školy, ktorá učí „všetko o dreve“, preverila jej schopnosť, spoľahlivosť, či jedinečnosť. Tradícia však zaväzuje a odbornosť potvrdzuje, že jej historický odkaz bude naďalej silným impulzom pre jej úspešnú budúcnosť.

Foto: archív SOŠ drevárskej Zvolen

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina