drevoservis

Cenový vývoj kulatiny a řeziva

Drevoservis_Ceny
Se zdražující jehličnatou kulatinou paradoxně nadále klesaly ceny u většiny stavebního řeziva, podle pilařů vlivem přetrvávajícího špatného odbytu. Foto: Ing. František Novák
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Průběžné zlevňování jehličnaté kulatiny během celého loňského roku (viz eDM 7-8/2023 a eDM 1-2/2024) se počínaje letošním I. pololetím zastavilo a ceny naopak začaly růst. Zejména pak v období II. kvartálu, v jehož průběhu ceny smrkové kulatiny stouply v řádech stokorun, u borovice, s výjimkou třídy III A/B, v řádech desetikorun.

K výraznějšímu zdražení, podobně jako u smrku v řádech stokorun, došlo, s výjimkou kvalitativní třídy II, také u kulatiny modřínové. V případě listnaté kulatiny se ceny s výjimkou tzv. loupačky (třída II) mezi oběma obdobími naopak u některých sledovaných sortimentů snížily v řádech desetikorun až stokorun. A to hlavně u dubové třídy III A/B, kde průměrná cena na kubíku klesla o 590 Kč, u třídy III C pak o 180 Kč a u třídy III D o 300 Kč.

Se zdražující jehličnatou kulatinou paradoxně nadále klesaly ceny u většiny stavebního řeziva, podle pilařů vlivem přetrvávajícího špatného odbytu. U truhlářských sortimentů řeziva se ceny ve většině rovněž snížily, v řadě případů i v řádech stokorun na kubík, jak u nesušeného, tak i sušeného.

V úvodu zmíněné hodnoty týkající se opětovného zdražení bezmála všech jehličnatých kulatinových sortimentů a jeho možné pro pilaře tentokrát negativní dopady na ceny řeziva (pro jeho následné zpracovatele naopak pozitivní) byly předmětem dalšího „dílu“ našeho pravidelně publikovaného cenového „seriálu“, vytvářeného na základě průzkumu cenového vývoje u vybraných sortimentů kulatiny a řeziva v dřevinách smrk/jedle, borovice, modřín, dub a buk. Provedli jsme jej na přelomu měsíců květen a červen (máj a jún) oslovením bezmála stovky našich pravidelných respondentů s různým zaměřením (vlastníci lesů, těžební společnosti, malé, střední a velké pilařské provozy, specializovaní prodejci řeziva) z celé České republiky.

Výsledky průzkumu

Výsledky průzkumu jsou jako obvykle shrnuty v tabulkách 1 a 2, které podobně jako v průzkumech v předchozích 7 letech doplňuje ještě tucet grafů znázorňujících cenový vývoj sledovaných sortimentů od I. pololetí roku 2017.

V případě tabulek pak hodnoty uvedené tučným písmem v horní části každého z řádků vyjadřují celorepublikový průměr ceny (v Kč/m3), za kterou se sledovaný sortiment prodával v prvním pololetí letošního roku, respektive v jeho posledních dvou měsících před letními prázdninami. Jedná se o ceny bez DPH, které u kulatiny nezahrnují dopravu z lesa na pilu (tzv. ceny na odvozním místě), a u truhlářského řeziva byly vypočítány pouze z cen prvních dvou jakostních tříd.

V prostředních řádcích tabulek je uveden rozsah ceny, v němž se daný sortiment na trhu pohyboval. Toto větší či menší cenové rozpětí je v případě kulatiny dané především původem dřeva (ze státních, vojenských, obecních, církevních či soukromých lesů) a potažmo prodejními cenami dříví nastavenými vlastníky lesních porostů nebo (ve státních lesích) těžebními společnostmi. Mimo to se na něm podílí i různé zastoupení jednotlivých tloušťkových stupňů, u pilařské hmoty různý podíl zastoupení kvality III A a III B a u smrkové či borové hmoty z lokalit s ještě úplně nezvládnutou kůrovcovou kalamitou např. i to, jde-li o dřevo ze souší nebo čerstvé a v neposlední řadě také sortimentní zaměření výrobce.

U řeziva závisí na konkrétním zaměření prodejce, na lokalitě, kde působí a odkud případně řezivo dováží apod. To platí i tehdy, když prodejcem je sám výrobce řeziva, v jehož nezřídka vyšší ceně ve srovnání s konkurencí jsou promítnuty nemalé náklady na dopravu suroviny, která v dřevinách MD, DB a také v případě nutnosti zajištění čerstvé hmoty ostatních dřevin, mnohdy cestuje ke zpracování i stovky kilometrů.
Ve spodních řádcích tabulek jsou uvedeny zjištěné rozdíly (v Kč/m3) mezi cenami sledovaných sortimentů v I. pololetí 2024 ve srovnání s cenami ve II. pololetí loňského roku, přičemž červená čísla vyjadřují zdražení a modrá naopak zlevnění daného sortimentu.

Výše zmíněné grafy pak ukazují, jak se ceny sledovaných sortimentů v jednotlivých pololetích uplynulých sedmi let měnily v důsledku působení různých faktorů. U kulatiny např. zavedením současného způsobu prodeje dříví ze státních lesů prostřednictvím smluvních partnerů s.p. Lesy ČR nebo dnes už opět rostoucím vlastním prodejem ze strany LČR, vlivem s tímto prodejem zvýšených přepravních vzdáleností či z důvodu i nadále probíhajícího, byť postupně se snižujícího exportu, od něhož se odvíjí i ceny dříví prodávaného v tuzemsku.

Mimo to i z důvodu každoročního negativního „projevu“ různých větrných kalamit či v případě MD jeho stále větší oblibou mezi zpracovateli, u listnatých dřevin nezřídka i ročním obdobím, kdy jsou nakupovány. V minulých letech, s výjimkou roků 2020, 2021 a I. pololetí 2024, mimořádně chudých na dešťové srážky, pak také nedostatkem čerstvé dřevní suroviny a naopak nadbytkem tzv. kůrovcové hmoty, vzniklé tzv. chřadnutím lesa zaviněným v důsledku působení sucha přemnožením nejrůznějších druhů podkorního hmyzu či některých dřevokazných hub. Od počátku roku 2021 pak také značnou poptávkou po dřevní surovině např. v Číně, USA a dalších zemích.

Kolísání cen řeziva v jednotlivých pololetích v řadě případů koresponduje s vyššími či nižšími cenami kulatiny. Jejich momentální výši kromě toho ovlivňuje i míra poptávky po daném sortimentu na trhu, roční období, v němž je řezivo prodáváno, a v roce 2021, hlavně pak v jeho první polovině, obrovský hlad po řezivu nejen na zahraničních trzích, ale i v tuzemsku, zejména pak ze strany výrobců dřevostaveb. V roce 2022 také dodnes přetrvávající válečný konflikt mezi agresorským Ruskem a napadenou Ukrajinou. Vloni a letos také nižší poptávka na trhu, zejména po stavebním řezivu. V případě sušeného řeziva pak také jeho počáteční vlhkost a aktuálně mírně klesající ceny energií.

Kulatina

Pokud jde o ceny kulatiny v posledním sledovaném období z konce I. pololetí 2024, tak v případě jehličnaté šly ceny až na dvě výjimky oproti druhému pololetí loňského roku naopak znovu nahoru v řádech desetikorun až stokorun. Toto zdražení se týkalo zejména mezi pilaři nejžádanější SM, kde ceny kubíku stouply v jakostních třídách III A/B, III C a III D o 200, 210 a 240 Kč, čímž se opět o něco více vzdálili hodnotám z let 2017–2018. Důvodem k tomuto zdražení byla podle některých dodavatelů či vlastníků lesů nižší nabídka dříví na trhu, způsobená v některých lokalitách ji téměř odeznělou kůrovcovou kalamitou. Mírněji, o rovných 100 korun, se pak zvýšila i cena kubíku loupačky neboli kvalitativně nejlepší jakostní třídy II.

První výše zmíněnou jehličnatou výjimkou byla BO kulatina třídy III A/B, která nepatrně o 10 Kč na kubík zlevnila. U ostatních sortimentů ceny naopak podobně jako u smrku, byť o něco mírněji, stouply, v jakostní třídě II o 50 Kč/m3, ve třídě III C o 80 Kč/m3) a v kvalitě III D o 90 Kč/m3.

Druhou ze zmíněných výjimek pak byla navzdory přetrvávajícímu zájmu zpracovatelů a nedostatku čerstvé dřevní hmoty na trhu v některých lokalitách, MD kulatina v kvalitativní třídě II, jejíž cena na kubíku oproti II. pololetí 2023 mírně klesla o rovných 60 Kč. V pilařských třídách MD hmota tentokrát naopak v řádech stokorun podražila – v III A/B o 230 Kč/m3, v III C o 440 Kč/m3 a v III D o 210 Kč/m3. To podle některých respondentů stále svědčí, stejně jako u borovice či smrku, o více či méně vysokých nákupních cenách sortimentů výrazně převyšujících hodnoty před kůrovcovou kalamitou.

V podstatě to samé pak platí také u listnatých kulatinových sortimentů, přestože tyto na rozdíl od loňského II. pololetí tentokrát kromě II. kvalitativní třídy zlevnily v řádech stokorun jak v případě dubových, tak o něco mírněji i bukových. U DB kulatiny v kvalitě II se cena sice o 490 Kč/m3 zvedla, čímž tak překonala loni dosaženou historickou hodnotu, ale v pilařských třídách naproti tomu klesla v III A/B o 590 Kč/m3), v III C o 180 Kč/m3 a v III D o 300 Kč/m3.

U bukové loupačky se pak cena kubíku zvedla pouze o 10 Kč. V pilařských třídách se ceny stejně jako u dubu naopak snížily v III A/B o 160 Kč/m3, v III C o 50 Kč/m3 a v III D o rovných 200 Kč/m3.

Řezivo

Zdražení téměř všech jehličnatých kulatinových sortimentů, u většiny listnaté dřevní hmoty naopak zlevnění, se koncem I. pololetí 2024, stejně jako v předešlých obdobích, promítlo do cen truhlářského i stavebního řeziva. A to jak nesušeného, které v případě jehličnatého navzdory podražené kulatině a vzhledem k nižší poptávce na trhu v některých případech překvapivě zlevnilo v řádech stokorun až tisícikorun, tak i sušeného, kde hlavně v sortimentech truhlářská či stavební prkna a fošny ceny rovněž klesly o stokoruny až tisícikoruny níže.

Z nesušených truhlářských prken nejvíce zlevnila DB (o 760 Kč/m3), následovaných BO (o 600 Kč/m3) a SM (o 280 Kč/m3) a z fošen opět SM (o 130 Kč/m3), BO (o 100 Kč/m3) a MD (o 60 Kč/m3). K naopak zdraženým sortimentům patřily DB a BK fošny (o 790 respektive 10 Kč/m3) a z prken BK a MD, kde cena kubíku stoupla o 180 respektive 20 Kč.

U sušených truhlářských materiálů pak na kubíku nejvíce zlevnila z prken BK (o 720 Kč), BO (o 530 Kč), MD (o 380 Kč) a o něco mírněji SM (o 320 Kč) a DB (o 200 Kč). Z fošen pak nejvíce zlevnily DB, kde cena kubíku klesla o 580 Kč, následované fošnami BK (o 450 Kč), MD (o 200 Kč) a SM (o 30 Kč). BO fošny jako jediné naopak o 290 Kč/m3 podražily.

Ze stavebních sortimentů v neprospěch tuzemských pilařů více či méně zlevnily a dostaly se mnohdy až k hranici rentability zejména nesušené BO fošny a hranoly (o 1190 a 1270 Kč/m3), MD fošny a hranoly (o 420 a 360 Kč/m3) a SM fošny (o 260 Kč/m3), z exportních fošen pak opět BO (o 1330 Kč/m3) a v neposlední řadě také většina bočního řeziva – BO o 590 Kč/m3, MD o 170 Kč/m3, DB o 180 Kč/m3 a BK o 70 Kč/m3. Ke zdraženým sortimentům na kubíku o 200 a 100 Kč tentokrát patřily pouze SM stavební hranoly a boční prkna.

Ze sušených stavebních prken a fošen naopak nejvíce zlevnily opět BO (o dalších 1940 Kč/m3) a mírněji SM (o 540 Kč/m3). Naopak o 810 Kč cenově navýšeným stavebním řezivem byly MD prkna a fošny.

Tabulky a grafy: autor

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina