archív aktualít rok 2013

Byly vyhlášeny výzvy do programů ROZVOJ a INOVACE

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

OPPIDne 29. října 2013 vyhlásila agentura CzechInvest výzvy do programů ROZVOJ a INOVACE z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Registrační žádosti lze podávat po omezenou dobu zhruba do poloviny listopadu.

Program ROZVOJ napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky.

Příjem elektronických registračních žádostí byl zahájen 4. listopadu 2013 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 15. listopadu 2013 ve 12:00 hod. Příjem plných žádostí je od 4. listopadu 2013 do 20. ledna 2014 do 12:00 hod.

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 2,5 mld. Kč.

Základní charakteristiky programu:

Kdo může žádat

      malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období

      aktivity (projekt) podniku se projevují ve Zpracovatelském průmyslu podle CZ – NACE

Kolik lze získat na jeden projekt

      dotace v rozmezí  1 – 20 mil. Kč

      50 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 40 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky

Jaké výdaje je možné podpořit

      dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů a zařízení včetně software zajišťujícího jejich funkčnost, které nebyly předmětem odpisu

      dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí souvisejících s nákupem strojů a zařízení

Specifika a omezení

      projekt žadatele musí být realizován v regionech  uvedených v příloze Podporované regiony

      nebude podpořena technologie, která je financovaná pomocí leasingu

Program INOVACE pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.

Příjem registračních žádostí bude probíhat od 11.11.2013 13:00 hod do 22.11.2013 13:00 hod.

Příjem plných žádostí bude probíhat od 11.11.2013 13:00 hod do 31.1.2014 13:00 hod, přičemž termín pro podání plné žádosti je do 45 dnů od schválení registrační žádosti.

Základní charakteristiky programu:

Kdo může žádat

      Podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstříku působící především ve zpracovatelském průmyslu (podporovaná CZ-NACE jsou uvedena v textu Výzvy)

      Malý a střední podnik, velký podnik

      Podnik musí mít alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí daňová období

      Projekt musí být realizován v České republice mimo hl. m. Praha

Na co lze získat podporu

      Inovace produktu – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb

      Inovace procesu – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb

Kolik lze získat na jeden projekt

      Dotace ve výši 1 – 50 mil. Kč

      Dotace ve výši 1 – 75 mil. Kč pro projekty realizované v regionech se soustředěnou podporou státu (seznam regionů je uveden v příloze Výzvy)

      Procentuální výše podpory je u malých a středních podniků 50 %, u velkých podniků 40 %, v regionu Jihozápad pak u malých podniků 50 %, středních 40 % a velkých 30 %

Jaké výdaje je možné podpořit

      Dlouhodobý hmotný majetek – stroje a zařízení, hardware a sítě, technické zhodnocení staveb (% omezeny)

      Dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví

      Provozní náklady (pouze pro MSP) – služby poradců, expertů a studie, zvláštní školení, mzdy a pojistné

      Náklady na publicitu projektu

Praktické rady

      Projekty musí využívat výsledky výzkumu a vývoje, nebudou podporovány prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi

      Z programu nelze podporovat výzkum a vývoj, v okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen a tato skutečnost doložena

 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina