archív aktualít rok 2013

Novinky v oblasti českých technických norem

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 2. 2013) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 01/2013

• ČSN EN 15316-4-3 (06 0401) • Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné soustavy
• ČSN EN 30-1-4 (06 1410) • Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Bezpečnost – Část 1-4: Spotřebiče s hořákem nebo více hořáky s automatikou
• ČSN EN 303-5 (07 5303) • Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení
• ČSN EN 13779:2010 (12 7007) • Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy (oprava 1)
• ČSN EN 1554 (26 0374) • Dopravní pásy – Zkoušení třením bubnu
• ČSN EN ISO 9856:2004 (26 0394) • Dopravní pásy – Stanovení elastického a permanentního prodloužení a výpočet modulu pružnosti (změna A1)
• ČSN ISO 254 (26 0400) • Řemenové pohony – Řemenice – Kvalita, provedení a vyvážení
• ČSN ISO 5291 (26 0403) • Řemenové pohony – Drážkované řemenice pro spojené klasické řemeny typu V – Profily drážek AJ, BJ, CJ a DJ (efektivní systém)
• ČSN ISO 5296 (26 0404) • Synchronní řemenové pohony – Řemeny s kódy roztečí MXL, XXL, XL, L, H, XH a XXH – Metrické a palcové rozměry
• ČSN 33 2000-7-715:2006 (33 2000) • Elektrické instalace budov – Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Světelná instalace napájená malým napětím (změna Z1)
• ČSN EN 50134-3:2002 (33 4590) • Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci – Část 3: Místní jednotka a kontrolér (změna Z1)
• ČSN CLC/TS 50131-2-8 (33 4591) • Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-8: Detektory narušení – Otřesové detektory
• ČSN EN 50134-3 ed. 2 (33 4594) • Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci – Část 3: Místní jednotka a kontrolér
• ČSN EN 61008-1 ed. 2:2005 (35 4181) • Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) – Část 1: Všeobecná pravidla (změna A13)
• ČSN EN 61009-1 ed. 2:2005 (35 4182) • Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) – Část 1: Všeobecná pravidla (změna A14)
• ČSN EN 62271-107 ed. 2 (35 4215) • Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
• ČSN EN 62271-107:2006 (35 4215) • Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně (změna Z1)
• ČSN EN 60309-4:2008 (35 4513) • Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové účely – Část 4: Spínané pevné a pohyblivé zásuvky s blokováním nebo bez blokování (změna A1)
• ČSN EN 60309-2 ed. 3:2000 (35 4513) • Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami (změna A2)
• ČSN EN 61010-2-033 (35 6502) • Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí
• ČSN EN 60335-2-6 ed. 2:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče (změna A12)
• ČSN EN 60335-2-65 ed. 2:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu (změna A11)
• ČSN EN 60335-2-79 ed. 3:2010 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou (změna Z1)
• ČSN EN 60335-2-79 ed. 4 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou
• ČSN EN 50090-2-3:2005 (36 8051) • Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) – Část 2-3: Přehled systému – Všeobecné požadavky na funkční bezpečnost výrobků určených k začlenění do HBES (změna Z1)
• ČSN EN 50379-1 ed. 2 (37 8390) • Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení – Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek
• ČSN EN 50379-1:2005 (37 8390) • Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek (změna Z1)
• ČSN EN 50379-2 ed. 2 (37 8390) • Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení – Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení
• ČSN EN 50379-2:2005 (37 8390) • Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení – Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení (změna Z1)
• ČSN EN 50379-3 ed. 2 (37 8390) • Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení – Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení
• ČSN EN 50379-3:2005 (37 8390) • Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení – Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení (změna Z1)
• ČSN EN ISO 5923 (38 9031) • Technické prostředky požární ochrany – Hasiva – Oxid uhličitý
• ČSN EN 14491 (38 9682) • Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu
• ČSN EN ISO 10077-2:2012 (73 0567) • Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 2: Výpočtová metoda pro rámy (oprava 1)
• ČSN EN 1363-1 (73 0851) • Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky
• ČSN EN 15269-3 (73 0868) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu
• ČSN EN 15269-2 (73 0868) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav
• ČSN EN 15804 (73 0912) • Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
• ČSN EN 15942 (73 0913) • Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Formát komunikace mezi podniky
• ČSN EN 15618+A1 (80 4210) • Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Potahové textilie – Klasifikace a metody zkoušení
• ČSN EN 15772 (80 4447) • Textilní podlahové krytiny – Minimální požadavky pro vpichované podlahové krytiny pro jedno použití na omezenou dobu
• ČSN EN ISO 1140 (80 8628) • Textilní lana – Polyamid – 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana
• ČSN EN ISO 1141 (80 8629) • Textilní lana – Polyester – 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana
• ČSN EN ISO 1346 (80 8631) • Textilní lana – 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana z polypropylenových štěpených pásků, monofilamentů a multifilamentů (PP2) a vysoce pevných polypropylenových multifilamentů (PP3)
• ČSN EN ISO 28803 (83 3564) • Ergonomie fyzického prostředí – Aplikace mezinárodních norem pro osoby se zvláštními požadavky
• ČSN EN ISO 9241-143 (83 3582) • Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 143: Formuláře
• ČSN EN ISO 9241-410:2008 (83 3582) • Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 410: Kritéria navrhování fyzických vstupních zařízení (změna A1)
• ČSN EN 13759 (91 0219) • Nábytek – Polohovací mechanismy pro sedací nábytek a rozkládací pohovky – Zkušební metody
• ČSN EN 747-1 (91 0603) • Nábytek – Patrová lůžka a vysoká lůžka – Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost
• ČSN EN 747-2 (91 0603) • Nábytek – Patrová lůžka a vysoká lůžka – Část 2: Zkušební metody
• ČSN EN 1143-1 (91 6011) • Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory
• ČSN EN ISO 10595:2012 (91 7802) • Pružné podlahové krytiny – Polotuhé vinylové kompozitní podlahové dlaždice (VCT) na bázi polyvinylchloridu – Specifikace (oprava 1)
• ČSN EN ISO 26986:2012 (91 7812) • Pružné podlahové krytiny – Lehčené polyvinylchloridové podlahové krytiny – Specifikace (oprava 1)
• ČSN EN 15649-7 (94 0930) • Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě – Část 7: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy E

Technické normy zrušené k 1. 2. 2013

• ČSN EN 60745-2-1 (36 1575) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky a příklepové vrtačky (platila od: březen 2004)
• ČSN EN 60745-2-11 (36 1575) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem (platila od: březen 2004)
• ČSN EN 60745-2-2 (36 1575) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové šroubováky (platila od: březen 2004)
• ČSN EN 60745-2-6 (36 1575) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva (platila od: únor 2004)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina