drevoservis

Cenový vývoj kulatiny a řeziva

Smrková pilařská kulatina III A/B meziročně podražila v průměru o více jak osm stovek na 2360 Kč/m3
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

„Svět se zbláznil! Současná situace v dřevařině, ale i v jiných materiálech, je prostě katastrofa.“ Asi takováto nálada panovala v polovině letošního července (júna) mezi tuzemskými zpracovateli pilařské kulatiny, zejména pak smrkové, a to bez rozdílu zpracovávané jakostní třídy.

Díky opětovnému zbrzdění kůrovcové kalamity a s ním spojenému snížení objemu nahodilých těžeb, zejména na severu Moravy, ale především kvůli velké poptávce po dříví v tuzemsku i zahraničí se totiž u nás nejžádanější smrková hmota letos v polovině června v kvalitě tzv. loupačky u některých zpracovatelů dostala až na hranici 3500 Kč/m3, ve třídě III A/B, kde kubík v průměru podražil o více jak osm stovek, až na hranici 2800 Kč/m3 a ve třídách III C a III D ji někteří pilaři nakupovali dokonce za více jak dvojnásobek loňských cen, tedy za 2700 respektive 2200 Kč/m3. V řádech stokorun zdražily i veškeré sortimenty borové a modřínové pilařské dřevní hmoty a v řádech desetikorun až stokorun také kulatina dubová a buková. S nimi pak i takřka veškeré řezivo.

Celosvětový „hlad“ po dříví, zejména stavebním smrkovém, jehož nákupní ceny podle řady domácích pilařů začaly stoupat již koncem loňského roku (viz eDM 1-2/2021) s pokračováním dramatického vzestupu i v roce letošním, kdy se hlavně ve II. čtvrtletí mnohde měnily i dvakrát do týdne, byl koncem letošního I. pololetí jedním z hlavních důvodů výše naznačeného zdražení nejen všech jehličnatých, ale i všech listnatých kulatinových sortimentů.

Konkrétní průměrné hodnoty celoplošného zdražení dřevní suroviny a jeho možné pro pilaře vesměs pozitivní dopady na ceny řeziva (pro jeho následné zpracovatele naopak negativní) byly předmětem dalšího „dílu“ našeho pravidelně publikovaného cenového „seriálu“, vytvářeného na základě průzkumu cenového vývoje u vybraných sortimentů kulatiny a řeziva v dřevinách smrk/jedle, borovice, modřín, dub a buk. Provedli jsme jej v průběhu měsíce června oslovením bezmála stovky našich pravidelných respondentů s různým zaměřením (těžební společnosti, malé, střední a velké pilařské provozy, specializovaní prodejci řeziva) z celé České republiky.

Výsledky průzkumu

Výsledky průzkumu jsou jako obvykle shrnuty v tabulkách 1 a 2, které podobně jako v průzkumech v předchozích 7 letech doplňuje ještě tucet grafů znázorňujících cenový vývoj sledovaných sortimentů od I. pololetí roku 2014.

V případě tabulek pak hodnoty uvedené tučným písmem v horní části každého z řádků vyjadřují celorepublikový průměr ceny (v Kč/m3), za kterou se sledovaný sortiment prodával před koncem letošního I. pololetí. Jedná se o ceny bez DPH, které u kulatiny nezahrnují dopravu z lesa na pilu (tzv. ceny na odvozním místě), a u truhlářského řeziva byly vypočítány pouze z cen prvních dvou jakostních tříd.

V prostředních řádcích tabulek je uveden rozsah ceny, v němž se daný sortiment na trhu pohyboval. Toto větší či menší cenové rozpětí je v případě kulatiny dané především původem dřeva (ze státních, vojenských, obecních, církevních či soukromých lesů) a potažmo prodejními cenami dříví nastavenými vlastníky lesních porostů nebo (ve státních lesích) těžebními společnostmi. Mimo to se na něm podílí i různé zastoupení jednotlivých tloušťkových stupňů, u pilařské hmoty různý podíl zastoupení kvality III A a III B a u smrkové či borové hmoty např. i to, jde-li o dřevo ze souší nebo čerstvé a v neposlední řadě také sortimentní zaměření výrobce.

U řeziva závisí na konkrétním zaměření prodejce, na lokalitě, kde působí a odkud případně řezivo dováží apod. To platí i tehdy, když prodejcem je sám výrobce řeziva, v jehož nezřídka vyšší ceně ve srovnání s konkurencí jsou promítnuty nemalé náklady na dopravu suroviny, která v dřevinách MD, DB a dnes i v případě nutnosti zajištění čerstvé hmoty ostatních dřevin, mnohdy cestuje ke zpracování i stovky kilometrů.

Ve spodních řádcích tabulek jsou uvedeny zjištěné rozdíly (v Kč/m3) mezi cenami sledovaných sortimentů v polovině měsíce června 2021 ve srovnání s cenami na konci II. pololetí loňského roku, přičemž červená čísla vyjadřují zdražení, modrá naopak zlevnění daného sortimentu.

Výše zmíněné grafy pak ukazují, jak se ceny sledovaných sortimentů v jednotlivých pololetích uplynulých sedmi let měnily v důsledku působení různých faktorů. U kulatiny např. zavedením současného způsobu prodeje dříví ze státních lesů prostřednictvím smluvních partnerů s.p. Lesy ČR nebo dnes už opět rostoucím vlastním prodejem ze strany LČR, vlivem s tímto prodejem zvýšených přepravních vzdáleností či z důvodu stále se zvyšujícího exportu, od něhož se odvíjí i ceny dříví prodávaného v tuzemsku. Mimo to i z důvodu každoročního negativního „projevu“ různých větrných kalamit či v případě MD jeho stále větší oblibou mezi zpracovateli, u listnatých dřevin nezřídka i ročním obdobím, kdy jsou nakupovány.

V posledních pěti letech, s výjimkou loňska a letošního prvního pololetí, mimořádně chudých na dešťové srážky, pak také nedostatkem čerstvé dřevní suroviny a naopak nadbytkem tzv. kůrovcové hmoty, vzniklé tzv. chřadnutím lesa zaviněným v důsledku působení sucha přemnožením nejrůznějších druhů podkorního hmyzu či některých dřevokazných hub. Od počátku letošního roku pak také značnou poptávkou po dřevní surovině např. v Číně, USA a dalších zemích. Kolísání cen řeziva v jednotlivých pololetích v řadě případů koresponduje s vyššími či nižšími cenami kulatiny. Jejich momentální výši kromě toho ovlivňuje i míra poptávky po daném sortimentu na trhu, roční období, v němž je řezivo prodáváno, a letos obrovský hrad po řezivu nejen na zahraničních trzích, ale i v tuzemsku, zejména pak ze strany výrobců dřevostaveb. V případě sušeného řeziva pak také jeho počáteční vlhkost a aktuální a stále se zvyšující ceny energií.

Kulatina

Pokud jde o ceny kulatiny v posledním sledovaném období z konce I. pololetí 2021, tak v případě jehličnaté šly ceny oproti druhému pololetí loňského roku nahoru v řádech stokorun a v případě mezi pilaři nejžádanější SM se znovu přiblížily hodnotám v letech 2014–2017 s tím, že např. v jakostní třídě III C, kde cena kubíku meziročně stoupla o neuvěřitelných 970 Kč na v našich průzkumech zatím rekordních 2250 Kč/m3. O více jak stokorunu méně (o 840 Kč/m3) pak SM kulatiny podražila ve sdružené třídě III A, III B a také ve třídě III D (o 850 Kč/m3), což je oproti loňským cenám více jak dvojnásobek. Nejméně, byť o rovných 580 Kč/m3, podražila kvalitativně nejlepší jakostní třída II.

Také druhá jehličnatá stavební dřevina – BO podražila, podobně jako SM, nejvíce ve třídách III C a III D, a to o 640 respektive 620 Kč/m3. Mírněji, byť opět o více jak pětistovku na kubík, podražila BO loupačka (třída II) 570 Kč a pilařská třída III A, III B o 550 Kč.

Další zdražení, byť na rozdíl od loňska již v řádech stokorun, se kvůli přetrvávajícímu zájmu zpracovatelů a nedostatku čerstvé dřevní hmoty na trhu v některých lokalitách, dotklo i MD kulatiny. A to opět hlavně v pilařských třídách III C a III D, jejichž ceny oproti II. pololetí loňského roku stouply tentokrát o výrazných 620 a 460 Kč/m3, a o něco méně pak ve třídách II a III A, III B, kde ceny kubíku podražily o 270 a 420 Kč. Podle některých respondentů se tak vrátily k hodnotám před kalamitou a v případě pilařské III A/B je dokonce výrazně překročily.

Podobně jako MD podražily také všechny dubové a bukové kulatinové sortimenty. U dubu opět především ve třídách III C a III D, kde se cena opětovně zvýšila o výrazných 590 respektive 480 Kč/m3 a o něco mírněji (o 230 respektive 30 Kč/m3) ve třídách II a III A, III B. U buku naopak kubík kulatiny III A, III B podražil o výraznějších 260 Kč, ve III C a III D o 170 respektive 160 Kč a ve třídě II o 50 Kč.

Řezivo

Celoplošné zdražení jehličnatých a listnatých kulatinových sortimentů ve sledovaných dřevinách se koncem I. pololetí 2021, podobně jako v předešlých obdobích, promítlo do cen truhlářského i stavebního řeziva. A to jak nesušeného, kde všechny sortimenty s výjimkou tří na rozdíl od loňského II. pololetí tentokrát výrazně podražily, tak i sušeného, kde zejména v sortimentu truhlářských prken a stavebního řeziva (SM a BO) ceny stouply až v řádech tisícikorun.

Z nesušených truhlářských prken nejvíce podražila DB (o 2570 Kč/m3), následovaná MD (o 1150 Kč/m3), SM (o 760 Kč/m3), BO (o 370 Kč/m3) a BK (o 180 Kč/m3), a z fošen opět DB (o 990 Kč/m3), SM (o 820 Kč/m3), BO (o 660 Kč/m3) a MD (o 290 Kč/m3). Naopak jedinými zlevněnými nesušenými fošnami byly BK, kde cena kubíku klesla 340 Kč. U sušených truhlářských materiálů pak na kubíku razantně podražila z prken především opět DB (o 2230 Kč), MD (o 1330 Kč) a BO (o 1210 Kč) a o něco mírněji SM (o 920 Kč) a BK (o 660 Kč). Z fošen pak nejvíce podražily MD, kde cena kubíku stoupla o 910 Kč, následované fošnami DB (o 760 Kč), BK (o 660 Kč), SM (o 600 Kč) a BO (o 380 Kč).

Ze stavebních sortimentů k radosti tuzemských pilařů razantně podražily především nesušené BO, SM a MD fošny (o 2080, 1380 a 1230 Kč/m3) včetně exportních (o 2460, 1810 a 450 Kč/m3), s nimi pak také BO, MD a SM hranoly (o 1600, 1290 a 1150 Kč/m3) a v neposlední řadě i veškeré jehličnaté boční řezivo – SM o 1000 Kč/m3, BO o 1180 Kč/m3 a MD dokonce o 1720 Kč/m3. U listnatého bočního řeziva šly ceny kubíku naopak mírně dolů – o 130 Kč u DB o rovnou stokorunu u BK.

Ze sušených stavebních prken a fošen nejvíce podražily SM a BO (o 1920 respektive 2300 Kč/m3) a v porovnání s nimi pak nepatrně (o 240 Kč/m3) také MD stavební řezivo.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina