drevoservis

Cenová kalamita III – pomôže petícia?

Drevoservis_Cenova_kalamita
Alarmujúce!!! Export dreva zo Slovenska do Číny medziročne vzrástol o 815 %! Foto: Internet
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Autor tejto nekončiacej ságy má svoj názor na petície ako prostriedok presadzovania si názoru skupiny ľudí s rovnakým záujmom i sv(ä)etonázorom, no napriek tomu neodolal pokušeniu, aby na záver úvah o stále rýchlejšie sa krútiacej špirále cien dreva a výrobkov z neho nezverejnil zúfalý apel európskych drevárov na členov EK i EU-Parlamentu, aby už konečne konali v záujme záchrany budúcnosti drevárskeho priemyslu v Európe. Lebo súčasnosť je tristná.

Na úvod, opäť, niekoľko čísiel. Pripravovaná Zelená správa 2021 prináša zdrvujúcu štatistiku vývoja lesníckeho a drevárskeho sektora na Slovensku za rok 2020. Aj keď to bol rok „pandemický“, informácie zvnútra nehovorili o katastrofickom vývoji, ktorý sa naplno prejavil v roku 2021. Ale, poďme po poriadku.

Dodávky dreva

Drevo, ako jedna z mála domácich obnoviteľných surovín, je najvýznamnejším zdrojom príjmov na zachovanie funkcií lesov a udržanie zamestnanosti v lesníckom sektore. Predaj dreva zabezpečuje približne 80 % tržieb a výnosov obhospodarovateľov lesa. Okrem lesníckeho sektora je drevo základnou surovinou aj pre drevospracujúci priemysel, čím zabezpečuje zamestnanosť, tržby a výnosy aj v tomto odvetví hospodárstva Slovenskej republiky.

Celkové dodávky surového dreva dosiahli v roku 2020 objem 7 448 tis. m3 (tabuľka 1). V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2019 sa celkové dodávky surového dreva znížili o 1 509 tis. m3, t. j. o 16,8 %. Znížili sa najmä dodávky ihličnatého dreva o 1 321 tis. m3, zatiaľ čo dodávky listnatého dreva len o 188 tis. m3. V dodávkach ihličnatého aj listnatého surového dreva sa mierne zvýšil podiel palivového dreva a dreva predávaného na pni.

Tabuľka 1 Štruktúra dodávok sortimentov surového dreva, reziva a lesnej energetickej štiepky v SR v roku 2020 (tisíc m3). Zdroj: Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve Les D (MP SR) 2-04, 2021

V roku 2020 dodali obhospodarovatelia lesa na domáci trh 7 229,7 tis. m3 surového dreva (z toho bol tuzemský predaj 7 161,5 tis. m3 a vlastná spotreba 68,2 tis. m3).

V porovnaní s rokom 2019 boli dodávky dreva na domáci trh (vrátane vlastnej spotreby) nižšie o 1 332,1 tis. m3, t. j. o 15,5 %. Ihličnaté drevo sa na domáci trh dodalo v objeme nižšom o 1 262,8 tis. m3 a listnaté drevo o 69,3 tis. m3.

Tabuľka 2 Údaje o celkovej ťažbe dreva v SR za rok 2020 v porovnaní s rokom 2019. Poznámka: Náhodná ťažba je vykonávaná za účelom spracovania napadnutých stromov škodlivými činiteľmi, najmä podkôrnym hmyzom. Mimoriadna ťažba sa vykonáva pri technických zásahoch do lesa činnosťou človeka pri výstavbe diaľnic a iných ciest, pri ochrane majetku a pod.

V dodávkach listnatého dreva dlhodobo prevláda sortiment vlákninového dreva s podielom 53,5 % v roku 2020. Podiel najkvalitnejších listnatých výrezov I. a II. triedy bol v roku 2020 iba 0,46 %. Zníženie dodávok surového dreva bolo spôsobené znížením ťažby dreva a nepriaznivou situáciou najmä na trhu s ihličnatým drevom.

Štátne aj neštátne lesy dodali približne rovnaký podiel ihličnatých výrezov III. triedy (54,7 %, resp. 55,7 %). Štátne lesy dodali vyšší podiel vlákninové ihličnatého dreva (34,9 %) v porovnaní s neštátnymi lesmi (22,1 %). Naproti tomu neštátne lesy dodali viac ihličnatého palivového a energetického dreva, dreva predaného na pni a surových kmeňov.

Graf 1 Vývoj dodávok ihličnatých sortimentov surového dreva na domáci trh bez vlastnej spotreby (tisíc m3)

V dodávkach listnatého dreva štátne lesy dodali približne rovnaké podiely výrezov III. triedy (46,2 %) a vlákninového dreva (46,4 %), zatiaľ čo neštátne lesy dodali 66,0 % vlákninového dreva a iba 19,7 % výrezov III. triedy. Podiel listnatých výrezov I. a II. triedy bol v neštátnych lesoch 0,82 % a v štátnych lesoch 0,25 %.

Graf 2 Vývoj dodávok listnatých sortimentov surového dreva na domáci trh bez vlastnej spotreby (tisíc m3)

Zahraničný obchod s drevom

Zo spracovania predbežných údajov štatistiky zahraničného obchodu vyplýva, že v roku 2020 sa vyviezlo 2 290 tis. m3 surového dreva, čo bolo o 540 tis. m3 (o 23,6 %) viac než v roku 2019. Z toho obhospodarovatelia lesa vyviezli iba 218,2 tis. m3 (53,1 tis. m3 ihličnatého a 165,1 tis. m3 listnatého dreva). t. j. 9,5 % z celkového objemu vývozu. Zvyšných 90,5 % vyviezli rôzne nelesnícke subjekty, najmä obchodné spoločnosti. Vývoz dreva smeroval najmä do krajín Európskej únie (Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko) a do Číny. Uvedeným objemom vývozu surového dreva (2 290 tis. m3) sa zastavil pozitívny trend jeho znižovania od roku 2014. S ohľadom na pomerne nízku ťažbu dreva v roku 2020 (7 510 tis. m3) dosiahol podiel vývozu 30,5 %, čo je v porovnaní s rokom 2019 (19,0 %) viac o 11,5 %.

A sme doma! Nenásytnosť slovenských „podnikateľov“ v drevo(vyvážajúcom) priemysle je neprekonateľná! Podľa údajov z rakúskeho Holzkuriera sme sa ocitli na „skvelom“ treťom mieste medzi vývozcami guľatiny aj v prvom polroku 2021! Podľa tohto je lídrom Nemecko, potom Česká republika a Slovenská republika. Vývoz dreva zo SR do Číny medziročne vzrástol o 815 %! Za prvé štyri mesiace sa vyviezlo len do Číny 220 000 m3 dreva. Je smutné, že neustále treba dodať a opakovať, že …

Zobraziť celý článok v eDM 7-8/2021 >>
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina