drevoservis

Cenový vývoj kulatiny a řeziva

Drevoservis_Ceny
V průběhu IV. kvartálu 2023 se ceny borové a smrkové kulatiny snížily v řádech stokorun. Foto: Ing. František Novák
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Postupné zlevňování jehličnaté kulatiny se z I. pololetí 2023 (viz eDM 7-8/2023) přeneslo i do II. pololetí loňského roku. Zejména pak do období IV. kvartálu, v jehož průběhu se ceny borové a smrkové kulatiny opětovně snížily, tentokrát ale výrazně v řádech stokorun. K mírnějšímu zlevnění v řádech desetikorun došlo, s výjimkou kvalitativní třídy II, také u kulatiny modřínové. V případě listnaté kulatiny se ceny mezi oběma obdobími naopak u některých sledovaných sortimentů zvýšily v řádech stokorun až tisícikorun. A to hlavně u dubové tzv. loupačky (třída II), kde se průměrná cena na kubíku zvedla o 2340 Kč, u pilařské třídy III A/B pak o 1340 Kč, u třídy III C o 640 Kč a u třídy III D o 240 Kč.

Se zlevňující se jehličnatou kulatinou také průběžně klesaly ceny u většiny stavebního řeziva, podle pilařů vlivem přetrvávajícího špatného odbytu. U truhlářských sortimentů řeziva ceny znovu paradoxně mnohde výrazně narostly, a to nejen u sušeného vlivem drahých energií, ale i u téměř poloviny nesušeného.

V úvodu zmíněné hodnoty týkající se dalšího zlevnění smrkové a borové kulatiny a jeho možné pro pilaře negativní dopady na ceny řeziva (pro jeho následné zpracovatele naopak pozitivní) byly předmětem dalšího „dílu“ našeho pravidelně publikovaného cenového „seriálu“, vytvářeného na základě průzkumu cenového vývoje u vybraných sortimentů kulatiny a řeziva v dřevinách smrk/jedle, borovice, modřín, dub a buk. Provedli jsme jej na přelomu měsíců listopad a prosinec (november a december) oslovením bezmála stovky našich pravidelných respondentů s různým zaměřením (vlastníci lesů, těžební společnosti, malé, střední a velké pilařské provozy, specializovaní prodejci řeziva) z celé České republiky.

Výsledky průzkumu

Výsledky průzkumu jsou jako obvykle shrnuty v tabulkách 1 a 2, které podobně jako v průzkumech v předchozích 8 letech doplňuje ještě tucet grafů znázorňujících cenový vývoj sledovaných sortimentů od II. pololetí roku 2016.

V případě tabulek pak hodnoty uvedené tučným písmem v horní části každého z řádků vyjadřují celorepublikový průměr ceny (v Kč/m3), za kterou se sledovaný sortiment prodával ve druhém pololetí loňského roku, respektive v jeho posledních dvou měsících před Vánocemi. Jedná se o ceny bez DPH, které u kulatiny nezahrnují dopravu z lesa na pilu (tzv. ceny na odvozním místě), a u truhlářského řeziva byly vypočítány pouze z cen prvních dvou jakostních tříd.

V prostředních řádcích tabulek je uveden rozsah ceny, v němž se daný sortiment na trhu pohyboval. Toto větší či menší cenové rozpětí je v případě kulatiny dané především původem dřeva (ze státních, vojenských, obecních, církevních či soukromých lesů) a potažmo prodejními cenami dříví nastavenými vlastníky lesních porostů nebo (ve státních lesích) těžebními společnostmi. Mimo to se na něm podílí i různé zastoupení jednotlivých tloušťkových stupňů, u pilařské hmoty různý podíl zastoupení kvality III A a III B a u smrkové či borové hmoty z lokalit s ještě úplně nezvládnutou kůrovcovou kalamitou např. i to, jde-li o dřevo ze souší nebo čerstvé a v neposlední řadě také sortimentní zaměření výrobce.

U řeziva závisí na konkrétním zaměření prodejce, na lokalitě, kde působí a odkud případně řezivo dováží apod. To platí i tehdy, když prodejcem je sám výrobce řeziva, v jehož nezřídka vyšší ceně ve srovnání s konkurencí jsou promítnuty nemalé náklady na dopravu suroviny, která v dřevinách MD, DB a také v případě nutnosti zajištění čerstvé hmoty ostatních dřevin, mnohdy cestuje ke zpracování i stovky kilometrů.

Ve spodních řádcích tabulek jsou uvedeny zjištěné rozdíly (v Kč/m3) mezi cenami sledovaných sortimentů ve II. pololetí 2023 ve srovnání s cenami v I. pololetí loňského roku, přičemž červená čísla vyjadřují zdražení a modrá naopak zlevnění daného sortimentu.

Výše zmíněné grafy pak ukazují, jak se ceny sledovaných sortimentů v jednotlivých pololetích uplynulých osmi let měnily v důsledku působení různých faktorů. U kulatiny např. zavedením současného způsobu prodeje dříví ze státních lesů prostřednictvím smluvních partnerů s.p. Lesy ČR nebo dnes už opět rostoucím vlastním prodejem ze strany LČR, vlivem s tímto prodejem zvýšených přepravních vzdáleností či z důvodu stále poměrně vysokého exportu, od něhož se odvíjí i ceny dříví prodávaného v tuzemsku.

Mimo to i z důvodu každoročního negativního „projevu“ různých větrných kalamit či v případě MD jeho stále větší oblibou mezi zpracovateli, u listnatých dřevin nezřídka i ročním obdobím, kdy jsou nakupovány. V minulých letech, s výjimkou roků 2020 a 2021, mimořádně chudých na dešťové srážky, pak také nedostatkem čerstvé dřevní suroviny a naopak nadbytkem tzv. kůrovcové hmoty, vzniklé tzv. chřadnutím lesa zaviněným v důsledku působení sucha přemnožením nejrůznějších druhů podkorního hmyzu či některých dřevokazných hub. Od počátku roku 2021 pak také značnou poptávkou po dřevní surovině např. v Číně, USA a dalších zemích.

Kolísání cen řeziva v jednotlivých pololetích v řadě případů koresponduje s vyššími či nižšími cenami kulatiny. Jejich momentální výši kromě toho ovlivňuje i míra poptávky po daném sortimentu na trhu, roční období, v němž je řezivo prodáváno, a v roce 2021, hlavně pak v jeho první polovině, obrovský hlad po řezivu nejen na zahraničních trzích, ale i v tuzemsku, zejména pak ze strany výrobců dřevostaveb. V roce 2022 také dodnes přetrvávající válečný konflikt mezi agresorským Ruskem a napadenou Ukrajinou. V případě sušeného řeziva pak také jeho počáteční vlhkost a s válkou na Ukrajině související aktuální stále velmi vysoké ceny energií.

Kulatina

Pokud jde o ceny kulatiny v posledním sledovaném období z konce II. pololetí 2023, tak v případě jehličnaté šly ceny až na jednu výjimku oproti prvnímu pololetí loňského roku opět dolů v řádech desetikorun až stokorun. Toto zlevnění se týkalo především mezi pilaři nejžádanější SM, kde ceny kubíku v jakostních třídách III A/B, III C a III D znovu klesly o dalších 390, 450 a 460 Kč, čímž se znovu a tentokrát mnohem výrazněji přiblížily hodnotám z let 2016–2017. Důvodem k tomuto zlevnění byla podle některých dodavatelů či vlastníků lesů snížená poptávka po dříví a vybraných výrobcích z něj – zejména pak po stavebním řezivu. Markantněji, o rovných 500 korun, se pak snížila i cena kubíku loupačky neboli kvalitativně nejlepší jakostní třídy II.

Druhá z jehličnatých dřevin BO rovněž nejvíce zlevnila (o 380 Kč/m3) v jakostní třídě II. U pilařského sortimentu pak její ceny klesly ve třídě III A/B o 210 Kč/m3), ve třídě III C o 240 Kč/m3) a v kvalitě III D o 230 Kč/m3.

Výše zmíněnou jehličnatou výjimkou byla kvůli přetrvávajícímu zájmu zpracovatelů a nedostatku čerstvé dřevní hmoty na trhu v některých lokalitách, MD kulatina v kvalitativní třídě II, jejíž cena na kubíku oproti I. pololetí vzrostla o dalších 580 Kč. V pilařských třídách MD hmota naopak mírně zlevnila – v III A/B o 20 Kč/m3, v III C o 60 Kč/m3 a v III D o 70 Kč/m3. To i nadále v případě některých respondentů svědčí, stejně jako u borovice, o stále více či méně vysokých nákupních cenách sortimentů výrazně převyšujících hodnoty před kůrovcovou kalamitou.

V podstatě to samé pak platí také u listnatých kulatinových sortimentů, z nichž na rozdíl od loňského I. pololetí, podobně jako ve II. pololetí 2023, znovu razantně podražily nejen všechny dubové, ale z poloviny, byť mnohem mírněji, i bukové. DB kulatina nejvíce podražila v kvalitativních třídách II (o 2340 Kč/m3) a III A/B (o 1340 Kč/m3) a mírněji pak ve třídách III C (o 640 Kč/m3) a III D (o 240 Kč/m3), přičemž průměrné ceny u prvních dvou jakostí se tak dostaly na dosud historicky nejvyšší hodnoty.

Ve výrazně nižších částkách pak ceny kubíku stouply také u bukových kulatinových sortimentů ve třídách II (o 130 Kč/m3) a III A/B (o 70 Kč/m3). U kulatiny ve třídách III C a III D se cena kubíku naopak mírně snížila o 100 respektive 60 Kč.

Řezivo

Zlevnění téměř všech jehličnatých kulatinových sortimentů, a naopak další zdražení modřínové (třída II) a listnaté kulatiny, se koncem II. pololetí 2023, podobně jako v předešlých obdobích, promítlo do cen truhlářského i stavebního řeziva. A to jak nesušeného, které vzhledem k levnější kulatině a nižší poptávce na trhu v některých případech zlevnilo v řádech stokorun, tak i sušeného, kde se hlavně v sortimentech truhlářská prkna a fošny ceny opět vyhouply o další stokoruny a tisícikoruny výše.

Z nesušených truhlářských prken nejvíce podražila BK (o 1090 Kč/m3), následovaných DB (o 890 Kč/m3), MD (o 550 Kč/m3) a SM (o 60 Kč/m3), a z fošen MD (o 810 Kč/m3), DB (o 220 Kč/m3) a SM (o 110 Kč/m3). K naopak zlevněným sortimentům patřila zejména BO prkna (o 470 Kč/m3) a z fošen BK a BO, kde cena kubíku klesla o 130 respektive 10 Kč.

U sušených truhlářských materiálů pak na kubíku nejvíce podražila z prken BK (o 990 Kč), MD (o 600 Kč), SM (o 430 Kč) a o něco mírněji DB a BO (shodně o 380 Kč). Z fošen pak nejvíce podražily tentokrát DB, kde cena kubíku stoupla o dalších 1400 Kč, následované fošnami BK (o 960 Kč), MD (o 840 Kč), SM (o 630 Kč) a BO (o 70 Kč).

Ze stavebních sortimentů v neprospěch tuzemských pilařů znovu více či méně zlevnily a dostaly se mnohdy až k hranici rentability především nesušené SM a BO hranoly (o 520 a 380 Kč/m3), BO a SM fošny (o 70 a 20 Kč/m3), z exportních fošen pak opět BO (o 160 Kč/m3) a v neposlední řadě také veškeré boční řezivo – SM o 460 Kč/m3, BO o 540 Kč/m3, MD o 210 Kč/m3, DB o 50 Kč/m3 a BK o 20 Kč/m3. Ke zdraženým sortimentům na kubíku o 400, 200 a 10 Kč tentokrát patřily stavební MD fošny včetně exportních a MD hranoly. S nimi pak o rovněž 10 Kč na kubík podražily ještě exportní SM stavební středové fošny.

Ze sušených stavebních prken a fošen naopak nejvíce zlevnily BO (o 1990 Kč/m3) a mírněji MD (o 590 Kč/m3). Naopak o 640 Kč cenově navýšeným stavebním řezivem byly SM prkna a fošny.

Tabulky a grafy: autor

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina