drevoservis

Cenová kalamita II alebo Poriadok v chaose?

Drevoservis_Cenova_kalamita
Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Od začiatku tohto kalendárneho roka sa ceny ihličnatej piliarskej guľatiny na Slovensku vyšplhali k nevídaným číslam. Dnes LESY SR, š.p. najcennejšie sortimenty predávajú za 96 €/m3 a tzv. „externé prostredie“, t.j. obchodníci s drevom, resp. neštátni vlastníci lesov nezriedka predávajú takéto sortimenty o niekoľko eur, niekedy až o desiatky eur, drahšie.

Tlak na ceny dreva neustáva

Podľa informácií z prostredia sa už aj urbárske spoločenstvá vybrali cestou aukcií dreva a v malých množstvách (do 500 m3) údajne dosiahli cenu prevyšujúcu 150 €/m3. V tejto situácii sa javí ako veľmi konštruktívny a prezieravý postoj nového vedenia LESY SR, š.p., ktoré potvrdilo svoj zámer, že nebude bezhlavo zvyšovať cenu guľatiny, ale že nový cenník bude zverejňovať vždy s dostatočným predstihom pred začiatkom nového kvartálu. Od začiatku roka 2021 zvyšovali LESY SR, š.p. ceny trikrát a do takej miery, aby regionálni odberatelia a spracovatelia neboli vystavení existenčnej hrozbe.

„Disponibilného dreva je na Slovensku, aj kvôli zníženej ťažbe a predovšetkým kvôli obrovskému dopytu, čoraz menej a preto je potrebné vyťaženú guľatinu efektívne a transparentne rozdeliť tak, aby boli uspokojení tí najväčší aj tí najmenší spracovatelia,“ vysvetľuje Ing. Milan Benco, predseda Drevárskej sekcie ZSD SR a dodáva: „Nevidíme dôvod na bezhlavé zvyšovanie cien, ale ak bude zvyšovanie avizované dostatočne včas, dokážeme sa naň pripraviť. Momentálne sa v Českej republike najkvalitnejšie ihličnaté drevo predáva po 90 €/m3, tak prečo by sme mali byť na Slovensku pápežskejší ako pápež.“

Tlak na ceny však neustáva a tak sa v nezávideniahodnej situácii ocitajú predovšetkým tí spracovatelia dreva, ktorí sú odkázaní na „externé prostredie“. Pre slovenské píly existujú štyri dôležité zdroje nákupu dreva: LESY SR, š.p., neštátne lesy a urbárske spoločenstvá, obchodníci s guľatinou a v posledných rokoch veľmi významný zdroj: drevo z Českej republiky. Neľahká situácia pre obhospodarovateľov lesov však situáciu skomplikovala.

Prognózy sú pesimistické

Napriek obrovským starostiam s kalamitami v posledných desiatkach rokov, je tzv. kalamitná hmota na Slovensku i v okolitých relevantných krajinách (ČR, Rakúsko, Nemecko) takmer spracovaná a dve relatívne studené jarné obdobia (2020 a aj 2021) bránia extrémnemu množeniu podkôrnikového hmyzu a tým pádom ďalšie náhodné ťažby nemožno predpokladať. Chvalabohu – poviete si na jednej strane. Lesy budú zdravšie a životaschopnejšie. Na druhej strane sa však spracovateľské kapacity nedajú naplniť len z tzv. domácich zdrojov. A to nielen na Slovensku, ale ani v okolitých krajinách. Naopak. Ťažba sa znižuje, smreku ubúda a druhová skladba drevín sa v strednej Európe a jej klimatickom pásme preklápa na väčšinové zastúpenie listnatých drevín. Hovorí o tom aj štatistika Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene (pozri grafy 1 a 2).

Drevoservis_Cenova_kalamita

Graf 1 Zastúpenie drevín v slovenských lesoch (v percentách). Zdroj: NLC Zvolen

Drevoservis_Cenova_kalamita

Graf 2 Vývoj zásob drevnej hmoty na Slovensku (v mil. m3). Zdroj: NLC Zvolen

Prognóza do ďalších rokov naznačuje, že situácia bude ešte komplikovanejšia (pozri graf 3).

Drevoservis_Cenova_kalamita

Graf 3 Prognóza vývoja zásob dreva na Slovensku (v mil. m3). Zdroj: NLC Zvolen

Z pohľadu slovenských spracovateľov ihličnatého dreva je charakteristika spomínaných štyroch zdrojov nie veľmi optimistická.

  • LESY SR, š.p. znížili ťažbu ihličnatého dreva o celú tretinu. Dôvody sú rôzne, no logické. Ústup kalamitných ťažieb, rozširovanie bezzásahových území kvôli prehnaným ochranárskym opatreniam a obmedzeniam, ako aj zámer postupného prechodu na prírode blízke hospodárenie v lesoch (PBHL).
  • Neštátny sektor zaznamenáva taktiež úbytok kalamitných ťažieb a tiež je limitovaný požiadavkami ochrany prírody, alebo obmedzeniami ťažby kvôli ochranným pásmam flóry i fauny, vtáčími územiami, územiami Natura 2000 a pod.
  • Obchodníci s drevom sú, vďaka zmene obchodnej politiky š.p. LESY SR, dnes viac-menej odkázaní na zdroje len z neštátneho sektora na Sloven­sku, majú však vybudované pozície v Českej republike u štátnych aj neštátnych dodávateľov drevnej hmoty.
  • LESY ČR, s.p. po období boja s podkôrnikovou kalamitou smrekových porastov obrovských rozmerov rovnako zaznamenávajú radikálny ústup od náhodných ťažieb, a preto významne znížené zdroje smrekovej guľatiny smeruje prednostne do svojho spracovateľského sektora.

„Krehká rovnováha v dodávateľskom a spracovateľskom reťazci sa na Sloven­sku vytvárala desaťročia a nechceme, aby bola narušená zbytočnými excesmi,“ dodáva Ing. Milan Benco, ktorý vysvetľuje: „Na Slovensku potrebujeme investovať do existujúceho stabilného spracovateľského prostredia avšak nie kvôli zvyšovaniu kapacity na spracovanie guľatiny, ale investície by sme mali smerovať do zvyšovania finalizácie produktov z reziva, ktoré naďalej vo veľkej miere vyvážame za hranice. Hoci aj v tomto prípade je potrebné rozlišovať medzi spracovaním ihličnatej a listnatej drevnej hmoty.“

Aj preto treba podporiť fakt, že v zmysle Programového vyhlásenia Vlády SR pripravujú LESY SR, š.p. novú obchodnú politiku, ktorá bude zameraná na zachovanie spracovania dreva v regiónoch, ktoré sú často odkázané len na takúto priemyselnú výrobu, vďaka ktorej dokážu udržať zamestnanosť v priamych i nepriamych pracovných príležitostiach.

Trh s drevom sa zbláznil

Slovenský trh s guľatinou zaznamenáva v roku 2021 dosiaľ nepoznané extrémne turbulencie. Príčiny nekontrolovateľného rastu sú zrejmé. Na jednej strane je to zatiaľ neutíchajúci dopyt po konštrukčnom rezive z amerického kontinentu, ktorý znásobil ceny reziva na americkom trhu indexom 3,5. Kým ešte v polovici roka 2020 platili ceny 200 USD/m3 reziva, dnes je to 700 ba až 800 USD/m3 reziva.

Na burze na Wall Street v New Yorku sa 7. mája 2021 predával kubík stavebného dreveného materiálu (nebudeme ho bližšie špecifikovať) za 1711 USD. O niekoľko dní to bolo 1500 USD/m3 a 17. mája klesla cena na 1320 USD/m3. Tendencia? Špekulácia? Trvalý obrat?

O tom sa dá špekulovať a až čas ukáže, či sa cenová kalamita postupne upokojí. Prognostici predpokladajú, že leto 2021 bude pre znižovanie cien v USA priaznivé a azda sa vlna prevalí cez oceán aj nazad do Európy.

V Nemecku existuje prieskum, podľa ktorého sa množstvo sortimentov z tzv. obalového dreva (palety, debny, káblové bubny) už takmer nedá zohnať. V Taliansku 17 mm bočné rezivo už dosiahlo hranicu ceny 300 €/m3 a predáva sa v rozpätí 240 až 300 €/m3. To je nárast oproti vlaňajšku o 2 až 2,5 násobok ceny. Analytikom chýbajú atribúty, keď sa snažia situáciu opísať. Zatiaľ sa dopyt a cenová kalamita pri konštrukčnom dreve a výrobkoch pre drevostavbárov v Európe a tým aj na Slovensku naďalej pohybuje smerom hore. Podľa prieskumu, ktorý si DM urobil medzi niektorými realizátormi drevostavieb na Slovensku, sa firmy snažili „predzásobiť“ a tí, ktorým sa to nepodarilo „berú všetko, čo je pod 500 €/m3 okamžite“, aby sme odcitovali jedného z nich. Ponuky na hobľované sušené konštrukčné rezivo od renomovaných dodávateľov zo zahraničia stúpli v priebehu dvoch týždňov z 300 €/m3 cez 350 €/m3 na súčasných 400 €/m3. KVH hranoly, BSH hranoly, OSB dosky a CLT panely sa takmer nedajú zohnať. Firmy musia prepočítavať svoje kalkulácie a navyšovať aj konečné realizačné ceny. Kolotoč a špirála cien smerom nahor pokračuje.

Východisko hľadajú drevostavbári vo svojom najbližšom okolí. Buď sa snažia dohodnúť s regionálnymi pílami, aby im vyrábali potrebné konštrukčné rezivo v požadovanej kvalite v exkluzívnych zmluvách, alebo sa snažia pozerať za rieku Moravu, kde sa nájdu menší výrobcovia KVH hranolov, ktorých však už navštevujú aj zákazníci z Rakúska a Ne­mecka a snažia sa tovar preplatiť. Rokmi budované osobné kontakty a priateľské garancie dodávok majú cenu zlata.

Zdá sa, že aj Cenová kalamita II bude mať svoje pokračovanie. Iba ak…

Na burze na Wall Street v New Yorku sa 7. mája 2021 predával kubík stavebného dreveného materiálu (nebudeme ho bližšie špecifikovať) za 1711 USD. O niekoľko dní to bolo 1500 USD/m3 a 17. mája klesla cena na 1320 USD/m3. Tendencia? Špekulácia? Trvalý obrat?

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina