drevoservis

Zmenená spoločenská objednávka pribrzďuje ťažbu a dodávky guľatiny

Drevoservis_LesySR
Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drevársky priemysel je historicky odkázaný na koncepčnú a dlhodobú spoluprácu s lesným hospodárstvom. Bez dodávok guľatiny a výrezov dreva by nemohol pokračovať výrobný reťazec piliarskeho spracovania. LESY SR, š.p. sú na Slovensku najväčším obhospodarovateľom lesného bohatstva SR a tým aj najväčším dodávateľom drevnej hmoty. Situácia vo vedení a hospodárení v podniku sa však v priebehu uplynulých mesiacov viackrát menila v súvislosti s personálnym obsadením riadiacich orgánov podniku a jeho odštepných závodov.

Kto je kto v riadení š.p. LESY SR

Parlamentné voľby v roku 2020 rozhodli, že rezort Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripadol víťaznému politickému zoskupeniu OĽaNO. Do vedenia rezortu nominovalo lesníka Ing. Jána Mičovského, CSc. Minister ustanovil za generálneho riaditeľa Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ing. Michala Tomčíka. Do tejto sekcie patrí aj Odbor správy lesného majetku a spracovania dreva, ktorého riaditeľom je Ing. Jozef Dóczy, PhD. Expertom pre lesníctvo v tejto sekcii je Ing. Boris Greguška, PhD. Riaditeľom Odboru štátnej správy lesného hospodárstva je Ing. Pavol László, riaditeľom Odboru lesníckej politiky a ekonomiky lesného hospodárstva Ing. Alexander Čarný. V rámci ministerstva pôsobí aj Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia so sídlom vo Zvolene, ktorú vedie Mgr. Miloš Kravár.

LESY SR, š.p. je zo zákona obhospodarovateľom lesného majetku štátu, v rámci toho realizuje pestovanie a hospodárenie v lesoch, ťažbu guľatiny a jej dodávky spracovateľom dreva. Hospodári na ploche necelých 900 tisíc hektárov, čo predstavuje 43 % lesnej pôdy. Riadenie 3500 pracovníkov si vyžaduje zodpovedný prístup prepojeným so zásadami prírode blízkeho hospodárenia lesov (PBHL) za účelom dosiahnutia cieľa, ktorým sú stabilné a zdravé lesy. Ťažba dreva sa dostáva do úzadia v súvislosti so zmenou spoločenskej objednávky: lesy viac sprístupniť na rekreáciu a relax obyvateľov, na bezpečný pohyb v teréne.

Drevoservis_LesySR

Po viacerých výberových konaniach na generálneho a odborných riaditeľov š.p. LESY SR je od 12. marca 2021 generálnym riaditeľom podniku Ing. Tomáš Čuka. Zastával viacero funkcií v odštepnom závode Levice, od 7. apríla 2020 bol dočasne povereným riaditeľom OZ Levice. Má päťročnú skúsenosť ako štatutár a konateľ lesníckej firmy pri predaji a odvoze dreva.

V záujme sprehľadnenia riadenia zmenili organizačnú štruktúru podniku. Od 4. decembra 2020 opätovne rozdelili obchodno-ekonomický úsek. Ekonomický úsek vedie Ing. Karol Vinš. Je to typ krízového manažéra a má zabezpečiť finančnú a ekonomickú stabilitu podniku. Pôsobil aj ako generálny riaditeľ š.p. LESY SR v rokoch 2003–2006. V predchádzajúcom období bol tiež obchodným riaditeľom š.p. Lesy ČR. Do funkcie prišiel z pozície prezidenta Zväzu spracovateľov dreva SR.

Obchodný úsek vedie Ing. Albert Macko. Doteraz pôsobil ako konateľ Mestských lesov s.r.o. Krupina. Očakáva sa od neho zabezpečenie transparentného obchodu s drevom, usmernenie pri triedení a logistike drevnej hmoty. Má naplniť koncepciu v pokračovaní elektronických aukcií dreva, dokončiť nastavenie zmluvných vzťahov, vytvoriť spravodlivý kľúč na motivačné ohodnotenie pracovníkov.

Výrobno-technický úsek vedie Ing. Ján Schűrger, PhD. Prišiel z pozície manažéra pre obchod v súkromnej spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom tradičnej ťažobnej techniky v SR.

Organizačným riaditeľom je JUDr. Ján Golian, dlhoročný zamestnanec podniku.

Na základe výberových konaní oznámilo ministerstvo výsledok výberu nových zástupcov v dozornej rade. Predsedom dozornej rady š.p. LESY SR sa stal prof. h. c. prof. Dr. Ing. Viliam Pichler, ktorý pôsobí na Katedre prírodného prostredia Lesníckej fakulty Technickej univerzity Zvolen.

Do výberového konania ďalších troch členov dozornej rady – nominovaných zakladateľom ministerstvom pôdohospodárstva – bolo prihlásených osem kandidátov. Hranicu úspešnosti vo výbere dosiahli Ing. Adrián Macko, doc. JUDr. Ing. Jozef Tekeli, PhD., JUDr. Ing. Erik Sibal, Ing. Miroslav Tököly (Mestské Lesy Košice).

Zamestnanci si tiež zvolili zástupcov do dozornej rady, na prvom zasadnutí dozornej rady 15. decembra 2020 bol Ing. Igor Viszlai zvolený do funkcie podpredsedu dozornej rady š.p. LESY SR. Ďalší členovia rady z radov zamestnancov: Ing. Peter Zima, Jozef Minárik, Ing. Martin Kovalčík (nominant odborového zväzu).

Obchod a ekonomika lesného hospodárstva si vyžadujú náročnosť riadenia. Už pred rokmi vedenie š.p. posilnilo postavenie odštepných závodov (OZ). Konečným cieľom rozhodnutí vyššieho manažmentu š.p. LESY SR sú rozhodnutia z úrovne OZ, aby sa posilnilo pestovanie zdravého lesa v zásadách PBHL s dôrazom na trvalú udržateľnosť a ústretové reakcie na zmenené spoločenské objednávky. V lesných porastoch by mali obmedzovať ťažbu a lepšie sprístupniť pre pohyb návštevníkov lesa, posilňovať turistiku a lesné cyklotrasy s nadväznosťou na lesné cesty zamerané na dopravnú logistiku odvozu dreva.

Drevoservis_LesySR

Porovnanie doterajšieho hospodárenia lesa podľa vekových tried (vľavo) s prírode blízkym hospodárením (PBHL), ktorého výsledkom má byť zmiešaný, rôznoveký a ekologicky stabilnejší prírode blízky les

V súlade s personálnymi zmenami vo vedení š.p. LESY SR boli vyhlásené výberové konania na riaditeľov Odštepných závodov. Z prihlásených 92 uchádzačov boli úspešní a od 1. apríla 2021 uvedení do funkcie:

 • OZ Šaštín – Ing. Tibor Jančok
 • OZ Smolenice – Ing. Martin Matys
 • OZ Levice – Ing. Jozef Habara
 • OZ Topoľčianky – Ing. Daniel Benček
 • OZ Prievidza – Ing. Róbert Kiš
 • OZ Trenčín – Ing. Stanislav Paučin
 • OZ Pov. Bystrica – Ing. Juraj Buzalka
 • OZ Žilina – Ing. Rudolf Padyšák
 • OZ Čadca – Ing. Michal Kardoš
 • OZ Námestovo – Ing. Róbert Sivčák
 • OZ Lipt. Hrádok – Ing. Peter Korenko
 • OZ Beňuš – Ing. Matej Vigoda
 • OZ Čierny Balog – Ing. Martin Kovalčík
 • OZ Slov. Ľupča – Ing. Peter Dúbravský
 • OZ Žarnovica – Ing. Juraj Borik
 • OZ Kriváň – Ing. Ján Sokol
 • OZ Rim. Sobota – Ing. Richard Jakubička
 • OZ Revúca – Ing. Jozef Michňa
 • OZ Rožňava – Ing. Ján Vavrek
 • OZ Košice – Ing. Jaroslav Uchaľ
 • OZ Prešov – Ing. Martin Vanous
 • OZ Vranov n. T. – Ing. Erika Hasinová
 • OZ Sobrance – Ing. Lucia Miňová, PhD.
 • OZ Lesnej techniky – Ing. Peter Brezina
 • OZ Semenoles – Mgr. Ing. Peter Petrášek

Odvetvie spracovania dreva vníma š.p. LESY SR najmä cez objemy ťažby a dodávky dreva na finálne spracovanie. Treba však predovšetkým zvýrazniť činnosť podniku pri hospodárení a rozvíjaní lesa. Každoročne pribúda cca 7 tis. ha nových porastov v rámci ProSilva, aby cez PBHL vytvárali viacetážové výberkové porasty. Orientáciu zameriavajú na postupnú zmenu druhového zloženia pre vekovo a druhovo rôznorodé porasty. Tieto postupy vychádzajú z Programového vyhlásenia vlády SR a sú už aj definované v novelizovanom Zákone o lesoch.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina