odborné témy

Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva

Vízia dobudovania novej haly výskumnej stanice Juh v Gabčíkove
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Viacročné úsilie odborníkov Národného lesníckeho centra vo Zvolene a Výskumného ústavu papiera a celulózy v Bratislave vyvrcholilo koncom roka 2019 do spustenia projektu budovania Centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu pod názvom LignoSilva. Základnou myšlienkou bolo v spolupráci s poprednými výskumnými organizáciami v EÚ vytvoriť centrum excelentnosti európskeho významu v oblasti lesného hospodárstva, spracovania dreva, celulózy a papiera, a tým strategicky transformovať lesnícky priemysel v regióne strednej a východnej Európy pre rast inovácií založený na znalostnej ekonomike a rozvíjať sektor smerom k zásadám ekologického hospodárstva.

Základné zameranie projektu uvádza generálny riaditeľ VÚPC Ing. Štefan Boháček, PhD.: „Centrum excelentnosti LignoSilva sa buduje vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre project 2014 – 2020: Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu Ligno­Silva; (kód ITMS: 313011S735, OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-04, 01/2017 – 06/2023), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja“.

Centrum excelentnosti (CE) si za dlhodobé ciele kladie zvýšenie efektívnosti výskumu a inovácií v rámci priemyslu, ktorý spracováva drevo a využitie existujúcich know-how v prospech Európ­skeho výskumného a inovačného priestoru. Plánuje zintenzívniť spoluprácu so spoločnosťami v oblasti výroby, spracovania a využívania dreva a prispievať k ich rozvojovým a inovačným činnostiam v oblasti viacúčelového lesného hospodárstva.

Východisková situácia pre inovačný rozvoj

Podnetom pre vznik projektu LignoSilva bola skutočnosť, že aktuálny stav vedeckého výskumu neodráža celkový stav lesnícko-drevárskeho sektora (LDS) na Slovensku. Cieľom pre zachovanie konkurencieschopnosti nevyhnutne potrebuje implementovať inovácie a investovať do nových produktov a služieb s vyššou pridanou hodnotou. Prvým krokom na ceste k jeho inovačnému a inteligentnému rastu bolo vypracovanie a prijatie aktualizovanej Stratégie výskumu a vývoja. Predpokladom pre úspešné naštartovanie rozvoja a rastu odvetvia je podpora už reorganizovanej vedecko-výskumnej základne v SR prostredníctvom výziev a príprava projektov zameraných na prekonanie hospodárskej stagnácie.

Aktuálny stav úrovne pripravenosti drevárskeho centra excelentnosti:

 • Fragmentácia výskumných programov, chýbajúce prepojenie a nízka úroveň vzájomnej kompatibilnosti infraštruktúr a ich prepojenia do ucelených celkov
 • Nesystematická spolupráca s partnermi z podnikateľského sektora
 • Nedostatočná spolupráca so špičkovými výskumnými inštitúciami zo zahraničia
 • Chýbajúci integrovaný výskum v celom zásobovacom a hodnotovom reťazci LDS
 • Nedostatočné uplatnenie už existujúceho domáceho know-how v slovenskom podnikateľskom prostredí
 • Nekonsolidované a neefektívne systémy transferu know-how a transferu technológií
 • Nedostatočný synergický efekt pri koncentrácii získaných zdrojov z národných a medzinárodných agentúr.

Východiská pre zrod nového centra LignoSilva uvádza vedecko-výskumný odborník VÚPC Ing. Vladimír Ihnát, PhD.: „Prvotný návrh projektu LignoSilva sme podali ešte v roku 2014 v rámci európskeho grantového programu Horizon 2020 Widespread Teaming. Ročný projekt v spolupráci oboch inštitúcii a prizvaným partnerom, ktorým bol Európsky lesnícky inštitút (EFI) so sídlom v Joensuu (Fínsko) bol schválený a financovaný z európskych zdrojov vo výške 467 tis. €. Projekt bol zavŕšený Science – Business sumitom, ktorý sa konal v máji 2016 v Bratislave a predstavoval štartovací bod pre tvorbu tzv. biznis plánu budovania CE, ktorý Európska komisia požadovala ako prvoradý výstup projektu. Biznis plán bol vypracovaný v spolupráci so spoločnosťou PROJEKT kompetenz.eu so sídlom v Salzburgu (Rakúsko) a koncom roka 2016 získal pečať excelentnosti tzv. Seal of Excelence. Na základe pečate excelentnosti mohol tak byť v apríli 2018 podaný komplementárny infraštrukturálny projekt na Výskumnú agentúru so sídlom v Bratislave, ktorá podlieha pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovacieho orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 20.“

Celková výška schváleného príspevku, ktorý sa bude postupne refundovať, predstavuje sumu 9.882.527 €. Celkové náklady projektu siahajú do výšky cca 10,5 mil. €. Pre obe riešiteľské organizácie je to najväčší finančný príspevok do výskumu za obdobie svojho pôsobenia. Finančné prostriedky sa môžu čerpať len do konca programovacieho obdobia v roku 2023.

Infraštrukturálny projekt

Prioritnými cieľmi infraštrukturálneho projektu je vybudovanie podpornej výskumnej infraštruktúry CE a podpora jeho výskumných aktivít. Centrum excelentnosti prinesie inovácie do piatich prepojených prioritných oblastí:

 • Lesné zdroje a trvalo udržateľná produkcia dreva
 • Biomasa a bioenergia
 • Celulózo-papierenské technológie
 • Recyklačné a kaskádové systémy využitia dreva a drevených výrobkov
 • Regionálny rozvoj.

Existuje snaha vzájomne prepojiť a vymieňať infraštruktúru partnerov centra, v maximálnej miere otvoriť laboratóriá pre externých užívateľov a tak vytvoriť optimálne podmienky pre nové inovatívne riešenia. Aj keď sa projekt oficiálne začal koncom roku 2019 a verejné obstarávania a s tým spojené administratívne úkony sú už spustené, oficiálne úvodné stretnutie „kick-off“ míting sa kvôli pandémii Covid-19 uskutočnilo s polročným meškaním.

Na úvodnom stretnutí predstavil koordinátor projektu Dr. Ing. Tomáš Bucha celú činnosť CE. Celkové zameranie je postavené na troch vzájomne prepojených pilieroch: Výskum a inovácie = Excelentná infraštruktúra = Koordinačné a podporné akcie. Zodpovední riešitelia odborných aktivít projektu oboznámili účastníkov mítingu s postupom prác v jednotlivých oblastiach. Prezentácie sa za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zúčastnil aj Ing. Alexander Čarný, riaditeľ Odboru lesníckej politiky a ekonomiky lesného hospodárstva a Ing. Jozef Dóczy, PhD., riaditeľ Odboru správy lesného majetku a spracovania dreva, krátko bol prítomný aj minister Ing. Ján Mičovský, CSc. Téma bola zaujímavá pre prezidenta ZSD SR Ing. Karola Vinša. Základom úspechu by mohlo byť priaznivé prostredie pre realizáciu špecializovaných podporných akcií a demonštrácii najlepších postupov v rámci celého hodnotového reťazca.

Najdôležitejšie infraštrukturálne celky CE LignoSilva približuje Ing. Vladimír Ihnát, PhD.: „Novobudované Centrum excelentnosti má vytvárať synergiu medzi lesníctvom a drevárskym a papierenským priemyslom. Je to podmienkou pre uplatnenie princípov kaskádového využívania dreva. Aj keď sa samostatnosť oboch výskumných inštitúcii nijako nedeformuje, vzniká tu pilotné prepojenie aj v oblasti novej vytváranej infraštruktúry. Bude vyššou formou vzájomnej vedecko-výskumnej spolupráce, ktorá tu dlhé roky pretrváva. Dôkazom je umiestnenie experimentálnej linky na testovanie technológií výroby papiera, ktorá je vo vlastníctve Výskumného ústavu papiera a celulózy (Bratislava) v spoločných priestoroch CE LignoSilva, ktoré sú vo vlastníctve Národného lesníckeho centra (Zvolen). Experimentálna linka má slúžiť ako otvorené laboratórium a bude ponúknutá pre členov CEPI (Európska konfederácia papierenského priemyslu), kde je VÚPC dlhoročným aktívnym členom.“

Lesníci demonštrujú svoj eminentný záujem o prepojenie reťazca produkujúceho a spracúvajúceho drevo doplnením svojej Biologickej základne Veľká stráž pri Zvolene o moderný výskumný 3D skener na detekciu chýb guľatiny.

Render a foto: archív VÚPC

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina