drevoservis

Situačný prieskum členských spoločností Drevárskej sekcie ZSD SR k 19. 3. a k 18. 5. 2020

Ilustračný obrázok. Foto: archív StrojCAD
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Do prieskumu prispelo informáciou 15 spoločností, z toho dve nečlenské spoločnosti. Aj keď sa prieskum uskutočnil v rozpätí dvoch mesiacov, odpovede boli v podstate rovnaké. Tie spoločnosti, ktoré pociťovali problémy s odbytom a spracovaním sa s nimi nevyrovnali ani po dvoch mesiacoch – naopak, problémy sa v niektorých prípadoch vystupňovali.

Prvoradým úsilím všetkých subjektov bola snaha o zachovanie výroby za cenu čo najmenších strát – ani nie tak ekonomických, ako ľudských (pracovná sila). Za najväčší problém uvádzali v podstate všetky spracovateľské spoločnosti nepružný spôsob reakcie a zlú komunikáciu s najväčším partnerom – LESY SR, š.p. Ani bilaterálne rokovanie vedenia Drevárskej sekcie ZSD SR (piliarske spoločnosti) a GR LESY SR, š.p. neprinieslo v tejto otázke zásadnejší obrat. Napriek tomu sa členské spoločnosti DS ZSD SR snažia plniť svoje zmluvné podmienky v odbere suroviny. Niektoré majú naplnenú zmluvu nad rámec polročného obdobia, iné na niekoľko týždňov zastavili a po istom čase obnovili odber guľatiny. Treba povedať, že situácia je rozdielna aj podľa toho, či je spracovateľ zameraný na listnatú alebo ihličnatú hmotu.

Za všetky listnaté spracovateľské kapacity uvádzame jeden signifikantný príklad.
Popis problému:
• LESY SR, š.p. – prudký pokles predaja všetkých sortimentov drevnej hmoty, ktorý sa začal prejavovať už koncom marca 2020 a pokračoval radikálnym prepadom predaja v apríli 2020 (predpokladaný pokles o 50–70 %!) a tým aj pokles príjmu š.p. LESY SR.
• Spracovatelia – pokles objednávok na mesiac apríl o 20 % (listnáče); predpoklad poklesu objednávok na mesiace máj, jún a júl o 50–60 %.

Riziká:
• Ak sa neprijmú okamžité riešenia, hrozí úplné roztrieštenie doteraz budovanej štruktúry práce v š.p. LESY SR a spracovateľov guľatiny.
• LESY SR, š.p. – strata dodávateľov činnosti: pestovanie – ošetrovanie – ťažba – doprava – odbyt širokej štruktúry guľatiny podľa druhu a sortimentovej skladby, následný nedostatok financií, čo zapríčiní zastavenie činnosti v š.p. LESY SR a prepúšťanie zamestnancov.
• Spracovatelia dreva – pri radikálnom znížení odbytu a pri nevyhnutných režijných a udržiavacích opatreniach je tu vážne ohrozenie prepúšťania zamestnancov na stavy prežitia firiem a častým stavom bude zánik výrobných firiem a spracovateľských kapacít, hlavne v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou!

5 otázok pre členské spoločnosti DS ZSD SR

Aká je aktuálna situácia vo vašej výrobe, v dodávkach dreva a v odbyte výrobkov?
Všetky odpovede uvádzajú, že aj napriek komplikovanej situácii v dodávkach dreva udržujú chod spoločností a odhadujú, že vydržia v rozpätí od dvoch do troch týždňov. Niektoré spoločnosti znížili zmennosť a obmedzili pracovný čas jednotlivých zmien. Situácia s odbytom je individuálne komplikovaná, očakávajú výpadky predovšetkým v odbyte do zahraničia kvôli uzatváraniu hraníc.

Ako sa k vám aktuálne stavia š.p. LESY SR z hľadiska dodávok na najbližší mesiac?
V prevažnej väčšine sa spracovateľské firmy spoliehajú na svoje zásoby hmoty a individuálne dohody s inými dodávateľmi, pretože komunikáciu s š.p. LESY SR charakterizujú ako neústretovú, najmä kvôli neochote znížiť cenu guľatiny. Predovšetkým voči veľkým odberateľom. Postoj š.p. LESY SR vnímajú ako málo pružný. Niekoľko firiem (šesť) zatiaľ problémy neregistruje.

Aký vývoj očakávate do 30. 6. 2020 v oblasti výroby, dodávok dreva a odbytu výrobkov?
Všetci očakávajú pokles výroby i odbytu, nevedia však odhadnúť, na akú úroveň a ani na ako dlho. Závisí to od viacerých faktorov, ktoré sa nedajú predpokladať a ani ovplyvniť.

Aký postup zvolíte z hľadiska udržania pracovných miest a zamestnanosti?
Všetci sa snažia v maximálnej možnej miere udržať zamestnanosť, zatiaľ využívajú dostupné možnosti Zákonníka práce (OČR, PN, dovolenka). Niektorí znížili zmennosť, niektorí obmedzujú pracovný čas o hodinu, aby zamedzili stretávaniu zmien na pracovisku. Snažia sa použiť čo najefektívnejšie ochranné a dezinfekčné prostriedky, podľa svojich možností a dostupnosti týchto prostriedkov. Predpokladajú však nevyhnutné prepúšťanie, ktoré chcú minimalizovať.

Menujte, prosím, heslovite 3 najakútnejšie potreby podpory zo strany štátu pre komunikáciu s vládou na zamestnávateľskej úrovni.
Všetci uvádzajú:
• Zníženie / odpustenie / odloženie odvodov do poisťovní
• Čiastočné prefinancovanie mzdových nákladov štátom
• Uvoľnenie pravidiel platby preddavkov z dane z príjmu
• Zníženie cien guľatiny všetkých sortimentov
• Zavedenie pravidiel „Kurzarbeit“

Situácia v Sekcii drevostavieb ZSD SR (realizátori stavieb s konštrukčným systémom na báze dreva) je relatívne stabilizovaná. Po počiatočnom šoku, ktorý vyplynul z karanténnych opatrení (nemožnosť cestovať na miesto stavby, nedostatok pracovných síl a pod.), sa situácia upokojila a – naopak – stavbárske kapacity sú naplnené na maximum a firmy „nestíhajú“ pripravovať zmluvy a realizovať stavby.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina