školy

Cena prof. Jindřicha Halabalu 2019

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Do 15. ročníka medzinárodnej súťaže budúcich dizajnérov o Cenu prof. Jindřicha Halabalu 2019 sa zapojilo 6 univerzít. Spolu s domácou Technickou univerzitou Zvolen súťažili zo Slovenska študenti a absolventi Slovenskej technickej univerzity Bratislava, Technickej univerzity Košice, Vysokej školy výtvarných umení Bratislava. Súťaž v párnych rokoch organizuje Mendelova univerzita v Brne. Spolu s ňou poslali do súčasného ročníka aj práce z Českého vysokého učení technického v Prahe. O ceny súťažilo 86 prác od 82 autorov v 4 kategóriách. Z Katedry nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen predstavili 32 prác.

Zo súťažných prác 15. ročníka o Cenu prof. Jindřicha Halabalu 2019 zostavili rovnomennú výstavu, ktorá bola inštalovaná v SNG – na Zvolenskom zámku (od 7. 11. do 8. 12. 2019). Slávnostným príhovorom na vernisáži výstavu otvoril dekan Drevárskej fakulty TU Zvolen prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. Súťaž vyhodnotila poverená vedúca Katedry dizajnu a interiéru DF TU Zvolen Mgr. Art. Elena Farkašová, ArtD. Kurátor výstavy Mgr. Art. Ľuboš Gajdoš, ArtD. umiestnil všetky študentské práce medzi exponáty historického nábytku v priestore výtvarných diel na Zvolenskom zámku. Prihlásené práce hodnotila odborná porota vedená prof. Ing. Tiborom Uhrínom, PhD. Súťaž a výstavu podporuje aj Zväz spracovateľov dreva SR, na vernisáži bol prítomný generálny sekretár PhDr. Peter Zemaník.

Ocenené práce

1. kategória: Dizajn nábytku – semestrálne práce zamerané na nábytok
•    Mgr. Art. Edgar Ondroušek (TU Zvolen): Instant–T
Cenu získal za jednoduché a zároveň esteticky pôsobivé stvárnenie kresla. Môže tvoriť výrazový prvok v interiéri aj v exteriéri. Koncept produktu vzniká násobením a poskladaním výrazne identického prvku do kruhu. Produkcia kresla je predurčená pre opakovanú výrobu.
•    Bc. Radovan Labaš (VŠVU Bratislava): Stolička pre hendikepovaných s epilepsiou
Čestné uznanie za ucelený koncept rady dvoch tvarovo príbuzných jedálenských stoličiek. Jedna z nich je určená pre zdravotne hendikepované dieťa, pričom rešpektuje jeho rast.

2. kategória: záverečné práce 1. a 2. stupňa štúdia
•    Bc. Šimon Galanský (VŠVU Bratislava): Kreslo Sinou
Cenu získal za dizajn kresla, kde je výtvarné a technické riešenie v harmonickej rovnováhe. Na dosiahnutie praktickej funkcie použil len jeden druh materiálu. Pre zvýšenie komfortu je možná aplikácia jednoduchého čalúnenia.
•    Bc. Peter Kušnír (TU Košice): Uni STORE
Technicky a technologicky inovatívne riešenie úložného nábytku získalo Čestné uznanie. Podstatou multifunkčného konceptu je výtvarné pôsobenie dvoch kontrastných materiálov, ktoré sa navzájom dopĺňajú.

3. kategória: Dizajn interiéru – semestrálne práce
•    Mgr. Art. Karolína Štefániková (TU Zvolen): Krajská knižnica Zvolen
Projekt verejnej detskej knižnice rešpektuje podstatu hravého sveta detí s akceptovaním funkčných zón. Cenu si zaslúžila za variabilitu nábytkových kontajnerov a regálov, aby vytvorila rovnováhu praktickej a estetickej funkcie.
•    Bc. Katarína Csúzová (TU Zvolen): Aktívny versus pasívny priestor
Čestné uznanie za použitie interiérového vybavenia v novom funkčnom priestore, určeného pre študentov dizajnu.

4. kategória: záverečné práce 1. a 2. stupňa štúdia zamerané na interiér
•    Mgr. Art. Katarína Nagyová (STU Brati­slava): Adaptácia budovy na nový účel
Kreatívnemu koncepčnému riešeniu interiéru knižnice včlenenia do kontajnerov udelili Cenu prof. Halabalu. Interiér mal pôvodne inú funkciu a bol zušľachtený novým autorským prístupom.

Výrazná osobnosť nábytkárskej tvorby 20. storočia v Československu Prof. Jindřich Halabala (1904–1978) sa významne podieľal na zvyšovaní úrovne bývania a tvorbe nového, moderného životného štýlu. Svojim pedagogickým pôsobením na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene nepriamo ovplyvnil aj vznik Katedry dizajnu a drevárskych výrobkov. Táto katedra usporiadala v októbri 2004 medzinárodné sympózium Nábytok 2004 a na ňom pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. Jindřicha Halabalu vyhlásili 1. ročník študentskej súťaže. Odvtedy sa periodicky opakuje každý rok. Odbornú garanciu a organizovanie súťaže spojenej s výstavou prevzala na Slovensku Technická univerzita Zvolen (v nepárnych ročníkoch) a Mendelova Univerzita v Brne (párne ročníky). Súťaž sa otvára aj pre účastníkov z krajín EÚ.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: archív autora

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina