archív aktualít rok 2014

Etické podnikanie – transparentná konkurencia

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

VZZSDSR 1mDeformácie v podnikateľskom prostredí trápia aj drevospracujúci priemysel. Na svojom Valnom zhromaždení Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR), ktoré sa uskutočnilo v dňoch 28. a 29. novembra 2014 vo Vysokých Tatrách, sa tejto otázke delegáti venovali vo zvýšenej miere.

Aj preto si na svoje výročné rokovanie pozvali popredného predstaviteľa iniciatívy Slovak Compliance Circle (SCC), ktorá si postavila za cieľ upozorňovať na nebezpečenstvá, ktoré deformovaním podnikateľského prostredia ohrozujú samotnú podstatu podnikania. Pred rokovaním Valného zhromaždenia predstavil iniciatívu proti korupcii v podnikateľskom prostredí Slovenskej republiky v prednáške „Etické správanie v podnikaní“ Ján Vittek, predseda predstavenstva asociácie Slovak Compliance Circle (SCC) a šéf oddelenia podnikateľskej etiky v Tatrabanke. Ocenil aj skutočnosť, že medzi prvých, zakladajúcich členov asociácie patrí jedna členská spoločnosť ZSD SR, firma KRAL, s.r.o. zo Žiliny. Zdôraznil, že úlohou SCC je komunikovať problematiku korupčného správania smerom k verejnosti a poukazovať na pozitívne príklady pre etické správanie sa firiem v podnikateľskom prostredí. Vyjadril presvedčenie, že aj vďaka otvorenosti komunikácie a odhodlaniu ZSD SR (Etický kódex člena ZSD SR a pod.) sa podarí pozitívne ovplyvniť znižovanie miery korupcie v podnikaní na Slovensku. Táto téma sa viac či menej odzrkadlila aj v správach predsedov jednotlivých sekcií ZSD SR, pretože členské spoločnosti sa počas roka stretli práve so symptómami deformovaného podnikateľského prostredia, ktoré znevýhodňuje tých, čo chcú priamo a otvorene podnikať, či súťažiť o verejné objednávky.

VZZSDSR 3Sekcia dodávateľov technológii a materiálov ZSD SR (SDTM ZSD SR)
Predseda sekcie, Ing. Jozef Plagany, zhodnotil činnosť sekcie, ktorej ťažiskom zostávajú prezentácie na výstavách Lignumexpo, Xylexpo a pod. V roku 2014 sa SDTM sústredila na organizovanie odbornej výstavy Lignumexpo 2014. V záveroch zo zasadania SDTM pred VZ odznel aj návrh, aby sa do Uznesenia VZ 2014 zapracovala úloha pre Predstavenstvo ZSD SR, komunikovať navonok i dovnútra ZSD SR tému, aby sa eurofondy neplánovali do podnikateľského sektora, pretože deformujú konkurencieschopnosť firiem a zakladajú korupčné správanie.

Sekcia obchodníkov so slovenským nábytkom ZSD SR (SOSN ZSD SR) sa podľa jej predsedníčky, ktorou je Ing. Kvetoslava Dedinská, prezentovala predovšetkým aktivitami, ktoré sa sústreďujú na výstavu Nábytok a bývanie v Nitre a na vydávanie spoločného letáka s NS ZSD SR. V týchto aktivitách chce SOSN pokračovať aj v budúcom roku, a to aj napriek tomu, že sa členská základňa v SOSN v uplynulom roku dramaticky znížila. Je to vplyvom poklesu odbytu nábytku na Slovensku ako aj zlou situáciou menších a stredných obchodníkov voči nadnárodným obchodným reťazcom.

Nábytkárska sekcia ZSD SR (NS ZSD SR) prešla počas uplynulého roka zmenou na čele sekcie, čo jej nový predseda, Ing. Gustáv Krchňavý, predstavil ako potenciálnu výhodu. Práca v uplynulom období bola náročná najmä kvôli meniacej sa členskej zostave NS, ktorú opustili niekoľkí členovia, no napriek tomu stojí sekcia pred novými výzvami. Tým, že post predsedu NS sa počas roka 2014 uvoľnil a bolo nevyhnutné nájsť nového predsedu NS nebola sekciová práca natoľko efektívna, ako by sa bolo očakávalo. Napriek tomu má NS ZSD SR ambíciu rozhýbať dianie medzi slovenskými nábytkármi a to aj vďaka efektívnejšej spoločnej prezentácii slovenských nábytkárov na výstave Nábytok a bývanie v Nitre. Existuje návrh na vytvorenie spoločného „Pavilónu slovenských výrobcov nábytku a moderných drevodomov“, ktorého realizácia je dostatočne motivovaná výraznými zľavami pre vystavovateľov zo strany výstaviska Agrokomplex v Nitre. Do 15. januára 2015 je nevyhnutné uzavrieť akvizíciu vystavovateľov a prijať rozhodnutie, či sa „Pavilón“ bude realizovať alebo nie. NS chce naďalej pracovať aj na podpornej marketingovej kampani.

Drevárska sekcia ZSD SR (DS ZSD SR) sa podľa jej predsedu, ktorým je Ing. Milan Benco, už tradične sústreďuje na vytvorenie transparentného prostredia na obchod so strategickou surovinou Slovenskej republiky – drevom. Vo svojej prezentácii sa sústredil na momentálne neutešenú situácie v drevárskom sektore, ktorá je ovplyvnená viacerými faktormi. Nedostatok suroviny, zlá komunikácia zo strany Lesy SR, š.p., neochota vládnych a štátnych orgánov venovať sa problematike drevárov a hľadať nami navrhované riešenia. To všetko komplikuje situáciu nielen v podnikaní, ale aj v práci DS ZSD SR. Napriek tomu sa budú snažiť o zviditeľnenie problémov, napr. aj prostredníctvom intenzívnej medializácie a obnovením komunikácie s relevantnými subjektmi. Ocenil fakt, že sa vďaka neustálej iniciatíve ZSD SR podarilo „rozhýbať“ prácu Rady ministra pre lesníctvo a drevospracujúci priemysel, ako aj Koordinačnej rady Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu dreva SR.

VZZSDSR 2Sekcia drevostavieb ZSD SR (SD ZSD SR) sa dynamicky rozvíja už niekoľko rokov. Stabilný a efektívny program sekcie charakterizoval predseda sekcie, Ing. Ján Sitek, ako jeden z najdôležitejších motívov na stabilizáciu i rozširovanie členskej základne najdynamickejšie sa rozvíjajúcej sekcie s jej bilanciou, ktorá bola za uplynulý rok mimoriadne bohatá. Intenzívna práca priniesla ovocie v podobe zdvojnásobenia členskej základne, získania Partnerov pre ZSD SR i SD ZSD SR a v konkrétnych výsledkoch činnosti: Značka kvality, Súťaž o drevostavbu roka, Dni drevostavieb, aktivity s mediálnymi výstupmi, podpora domácich i medzinárodných konferencií, účasť na výstavách doma i v zahraničí, prezentácia SD ZSD SR doma i v zahraničí, spolupráca s časopismi o bývaní – to všetko sú aktivity, ktoré zviditeľnili SD ZSD SR najviac a pokračovanie je naplánované aj v budúcom roku. Okrem toho SD ZSD SR intenzívne pracuje na normotvorbe a zlepšovaní podmienok pre rozvoj drevostavieb na Slovensku. Podarilo sa začať s experimentálnym overovaním nového študijného odboru „technik drevostavieb“, ktoré sa na štyroch SOŠ na Slovensku začalo od školského roka 2014/2015. K tomu existuje aj intenzívny vnútrosekciový život – organizovanie zasadaní v mieste pôsobenia členských spoločností a vzájomné spoznávanie sa.

Delegáti Valného zhromaždenia ZSD SR aktívne prerokovali body programu, medzi ktorými bolo i schválenie Etického kódexu člena ZSD SR. Svojou jednoduchosťou formuluje základné a na prvý pohľad samozrejmé princípy vzájomného správania sa v komunite, ktorej ide o spoločnú vec – podporiť rozvoj drevospracujúceho a nábytkárskeho odvetvia v podnikateľskom prostredí.

Hostia VZ ZSD SR
V rámci diskusie predniesli hostia VZ ZSD SR svoje názory a podnety, ktoré získali nielen zo spolupráce so ZSD SR, ale aj počas rokovania VZ ZSD SR.
Na rokovanie VZ ZSD SR už tradične prijal pozvanie aj prezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), Ing. Marián Jusko, CSc., ktorý oboznámil prítomných členov momentálnou situáciou v RÚZ a s jej existujúcimi úlohami a výzvami. Vyjadril potešenie z toho, že téma boja proti korupcii a proti deformácii podnikateľského prostredia je jednou z nosných tém aj v ZSD SR, podobne, ako sa o to snaží aj RÚZ. Načrtol možnosti podnikateľského prostredia a charakterizoval situáciu, v ktorej sa nachádzajú podnikateľské subjekty. Prejavil pripravenosť RÚZ listom podporiť niektoré iniciatívy ZSD SR, ktoré by mohli pomôcť odstrániť legislatívne prekážky pri rozvoji drevostavieb, napríklad zmenu technickej normy, či normu určujúcu požiarnu bezpečnosť drevostavieb.
Ing. Milan Ovseník, predseda Rady združení neštátnych vlastníkov lesov ocenil otvorenosť v komunikácii so ZSD SR a naznačil možnosti riešenia spoločných problémov lesnícko-drevárskeho komplexu, ktoré by mohli pohnúť situáciu v zásobovaní drevom aj z neštátneho sektora smerom k drevárskym firmám DS ZSD SR.
Ing. Igor Mrva, riaditeľ odboru spracovania dreva z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ospravedlnil pre pracovnú zaneprázdnenosť vrcholných predstaviteľov ministerstva, ale vyslovil názor, že aktivita ZSD SR smerom ku komunikácii s lesníckymi i ministerskými partnermi niekedy naráža na vzájomné nepochopenie. Otvorenosť a priamosť nie vždy korešponduje s prostriedkami, akými sa ZSD SR snaží presadiť svoje ciele. Napriek tomu je práca v Koordinačnej rada Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu dreva SR, ako aj Rade ministra veľmi potrebná a azda bude aj efektívna.
Zdenko Dlugoš, predseda Odborového zväzu Drevo – Les – Voda, veľmi ocenil ústretovosť a partnerstvo so ZSD SR aj keď počet členov v odborárskych organizáciách v DSP klesá.   
Ing. Milan Dolňan, prezident Združenia obecných lesov SR, sa takisto sústredil na potenciál budúcej možnej spolupráce s DS ZSD SR.      
Všetci hostia vo svojich príhovoroch vyjadrili presvedčenie, že v budúcnosti sa podarí zintenzívniť spoluprácu so ZSD SR a zaželali do jeho ďalšieho pôsobenia úspech a vytrvalosť.

Valné zhromaždenie podporili svojou účasťou aj partneri, ktorí dostali priestor na prezentáciu svojich aktivít pred účastníkmi VZ počas rokovania i v neformálnych debatách na spoločenskom večeri, ktorý programom spestrila Ľudová hudba Juraja Pecníka a spevácke duo „La Femme“ z Banskej Bystrice.  

PhDr. Peter Zemaník
GS ZSD SR

Foto hore:
Hosťom VZ ZSD SR bol aj prezident Republikovej únie zamestnávateľov Ing. Marián Jusko, CSc. (vľavo)

Foto dole:
Správu o činnosti ZSD SR od ostatného Valného zhromaždenia predniesol prezident ZSD SR Ing. Igor Patráš

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina