archív aktualít rok 2014

Novinky v oblasti českých technických norem

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy 01Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 3. 2014) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 02/2014

• ČSN EN 15316-4-6 (06 0401) • Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 4-6: Výroba tepla, fotovoltaické soustavy
• ČSN EN 14511-1 (14 3010) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 1: Termíny a definice
• ČSN EN ISO 28881 (20 0721) • Obráběcí stroje – Bezpečnost – Elektroerozivní stroje
• ČSN EN 834 (25 8521) • Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy – Indikátory napájené elektrickou energií
• ČSN ISO 17363 (26 9367) • Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci – Kontejnery
• ČSN ISO 17364 (26 9368) • Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci – Vratné přepravní prostředky (RTI) a vratné obalové prostředky (RPI)
• ČSN ISO 17365 (26 9369) • Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci – Přepravní jednotky
• ČSN ISO 17366 (26 9370) • Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci – Obaly výrobků
• ČSN ISO 17367 (26 9371) • Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci – Označování výrobků tagy
• ČSN EN 60695-9-1 ed. 3 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 9-1: Šíření plamene po povrchu – Obecný návod
• ČSN EN 60695-9-1 ed. 2:2006 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 9-1: Šíření plamene po povrchu – Všeobecný návod (změna Z1)
• ČSN 36 0011-1 (36 0011) • Měření osvětlení prostorů – Část 1: Základní ustanovení
• ČSN 36 0011-2 (36 0011) • Měření osvětlení prostorů – Část 2: Měření denního osvětlení
• ČSN 36 0011-3 (36 0011) • Měření osvětlení prostorů – Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů
• ČSN 36 0011-4 (36 0011) • Měření osvětlení prostorů – Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů
• ČSN EN 1866-3 (38 9161) • Pojízdné hasicí přístroje – Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a odolnost vůči tlaku hasicích přístrojů CO2, které splňují požadavky EN 1866-1
• ČSN EN ISO 5999 (64 5501) • Měkké lehčené polymerní materiály – Polyurethanová pěna pro použití jako nosný materiál mimo podklady pro koberce – Specifikace
• ČSN P CEN/TS 14541 (64 6443) • Trubky a tvarovky z plastů – Charakteristiky pro použití jiného než původního PVC-U, PP a PE materiálu
• ČSN EN 15101-1 (72 7246) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Volně sypané výrobky z celulózy (LFCI) vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním
• ČSN EN 15101-2 (72 7246) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Volně sypané výrobky z celulózy (LFCI) vyráběné in situ – Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky
• ČSN ISO 12006-2 (73 0101) • Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 2: Rámec pro klasifikaci informací
• ČSN ISO 12006-3 (73 0101) • Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 3: Rámec pro objektově orientované informace
• ČSN ISO 22263 (73 0102) • Organizace informací o stavbách – Rámec pro správu informací o projektu
• ČSN ISO 16354 (73 0111) • Obecné zásady pro znalostní a objektové knihovny
• ČSN P ISO/TS 12911 (73 0121) – Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM)
• ČSN ISO 29481-1 (73 0122) • Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací – Část 1: Metodika a formát
• ČSN ISO 29481-2 (73 0122) • Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací – Část 2: Rámec pro vzájemnou spolupráci
• ČSN 73 0863:1991 (73 0863) • Požárně technické vlastnosti hmot – Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot (změna Z1)
• ČSN P CEN/TS 16459 (73 0870) • Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru – Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187
• ČSN 75 5455 (75 5455) • Výpočet vnitřních vodovodů
• ČSN EN 14211 (83 5721) • Kvalita ovzduší – Normovaná metoda stanovení oxidu dusičitého a oxidu dusnatého chemiluminiscencí

Technické normy zrušené k 1. 3. 2014

• ČSN IEC 60300-3-12 (01 0690) • Management spolehlivosti – Část 3-12: Návod k použití – Integrované logistické zajištění (platila od: únor 2003)
• ČSN EN 60519-6 (33 5002) • Bezpečnost u elektrotepelných zařízení – Část 6: Technické požadavky na bezpečnost průmyslových mikrovlnných ohřívacích zařízení (platila od: červenec 2003)
• ČSN EN 50363-0 (34 7013) • Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí – Část 0: Všeobecný úvod (platila od: srpen 2006)
• ČSN EN 60704-2-13 (36 1008) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par (platila od: červen 2001)
• ČSN EN 62301 (36 1060) • Elektrické spotřebiče pro domácnost – Měření příkonu pohotovostního režimu (platila od: červen 2006)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina