archív aktualít rok 2013

Firmy budou moci uplatnit vyšší daňové odpočty

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP12V souvislosti s tzv. rekodifikací soukromého práva (Nový občanský zákoník – NOZ) dojde od 1.1.2014 mj. i ke změnám v Zákoně o daních z příjmů. Z těch nejdůležitějších pro podnikatele a zaměstnavatele vybíráme:

Paragraf 6 odst. 1
Dochází k úpravě „příjmů ze závislé činnosti“. Tímto příjmem se nově rozumí i „funkční požitky“, tedy plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce. Funkční požitky budou součástí příjmů ze závislé činnosti a sousloví „příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky“ již nebude v celém zákoně užíván s výjimkou bodů, které upravují výlučně funkční požitky, nikoli příjmy ze závislé činnosti jako celek.
Odměny statutárního orgánu – fyzické osoby, jsou nově zahrnuty do § 6 odst. 1 písmene c. Jedná se například o odměny (příjmy za práci) jednatele společnosti s ručením omezeným, ředitele obecně prospěšné společnosti nebo ředitele ústavu (§ 405 NOZ). Zároveň je z písmene b) do písmene c) přesunut likvidátor, který za svou činnost dostává odměnu (§ 195 NOZ).

Nová podoba § 6 odst. 1 písmena a) až c)
Příjmy ze závislé činnosti jsou:

  1. plnění v podobě příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatní při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce; funkčního požitku,
  2. příjmy za práci člena družstva; společníka společnosti s ručením omezeným; komanditisty komanditní společnosti,
  3. odměny člena orgánu právnické osoby; likvidátora.

Paragraf 6 odst. 4
Jde o součást první fáze zavedení jednoho inkasního místa. Je upraven způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti tak, aby samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou byly stejné příjmy jako příjmy, které nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Zvyšuje se tedy limit uplatnění 15% srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti ze současných 5000 Kč na 10 000 Kč.

Paragraf 6 odst. 9 písm. l)
Dosud se příjmy za práci žáků a studentů z praktického výcviku považují za příjmy ze závislé činnosti podléhající dani z příjmů fyzických osob. Nejedná se ale o příjmy, které podléhají odvodům sociálního ani zdravotního pojištění. Nově budou „příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy“ osvobozené i od daně z příjmů.

Paragraf 15 odst. 1
V souvislosti s odečitatelnými položkami od základu daně se termín „dar“ nahrazuje termínem „bezúplatné plnění“. Přitom se zvyšuje limit pro tato „bezúplatná plnění“ odečitatelná od daňového základu fyzických osob podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů ze současných 10 % na 15 %, resp. od daňového základu právnických osob podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů ze současných 5 % na 10 %.

Paragraf 24 odst. 2 písm. zu)
Horní hranice motivačního příspěvku z nákladů žákovi nebo studentovi se zvyšuje z 2000 Kč na 5000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy z 5000 Kč na 10 000 Kč měsíčně.

Nové paragrafy 34g a 34h
Firmy a podnikatelé budou moci uplatnit odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání žáků a studentů ve výši 110 % vstupní ceny majetku, který pořídí pro odborné vzdělávání a který pro něj bude sloužit z více než 50 %. V případě menšího využití (v rozsahu 30–50 %) lze uplatnit 50 % vstupní ceny majetku.
Dochází také k zavedení nové odčitatelné položky od základu daně na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání ve výši 200 Kč za hodinu uskutečněného praktického vyučování, odborné praxe a/nebo vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy na pracovišti poplatníka.

Paragraf 35ba
Zavádí se názvy jednotlivých slev na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, jako např. základní sleva, sleva na manžela, sleva na studenta apod., z důvodu možnosti používat pojmenování jednotlivých slev v rámci zákona o daních z příjmů i jiných právních předpisů.

Paragraf 35c odst. 8
Uzavře-li zletilé vyživované dítě (do 26 let) manželství a žije-li ve společně hospodařící domácnosti s manželem (manželkou), může uplatnit manžel (manželka) slevu na dani při splnění podmínek uvedených v § 35ba. Nemá-li manžel (manželka) dostatečné příjmy, z nichž by mohl (mohla) uplatnit slevu na dani, může daňové zvýhodnění uplatnit rodič dítěte nebo poplatník, u něhož jde ve vztahu k dítěti o péči nahrazující péči rodičů, pokud dítě s ním žije ve společně hospodařící domácnosti. Přednost má tedy vždy sleva na manželku (manžela), pak teprve následuje uplatnění daňového zvýhodnění rodičem (za splnění dalších podmínek).

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina