archív aktualít rok 2013

Novinky v oblasti českých technických norem

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy 01Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 11. 2013) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 10/2013

• ČSN 01 0391 (01 0391) • Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky
• ČSN EN ISO 3691-1:2013 (26 8812) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů (oprava 1)
• ČSN EN ISO 12217-1 (32 0233) • Malá plavidla – Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti – Část 1: Neplachetní plavidla s délkou trupu 6 m a větší
• ČSN EN ISO 12217-2 (32 0233) • Malá plavidla – Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti – Část 2: Plachetnice s délkou trupu 6 m a větší
• ČSN EN ISO 12217-3 (32 0233) • Malá plavidla – Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti – Část 3: Plavidla s délkou trupu do 6 m
• ČSN IEC 60050-112 (33 0050) • Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 112: Veličiny a jednotky
• ČSN EN 62026-2 (35 4105) • Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Rozhraní řadič-zařízení (CDI) – Část 2: Propojení čidel ovládačů (AS-i)
• ČSN EN 62026-7 (35 4105) • Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Rozhraní řadič-zařízení (CDI) – Část 7: CompoNet
• ČSN EN 60934 ed. 2:2001 (35 4175) • Jističe pro zařízení (CBE), (změna A2)
• ČSN EN 62271-102:2003 (35 4210) • Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu (změna A2)
• ČSN EN 50295:2002 (35 4333) • Spínací a řídicí přístroje NN – Řídicí zařízení a přístroje pro vzájemné propojení – Propojení čidel ovládačů (AS-i), (změna Z1)
• ČSN EN 60335-2-34 ed. 4 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory
• ČSN EN 60335-2-34 ed. 3:2003 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory (změna Z1)
• ČSN EN 50559 (36 1060) • Elektrické vytápění místností, podlahové vytápění, charakteristiky funkce – Definice, metody zkoušení, stanovení rozměrů a značení
• ČSN EN 60745-2-22:2012 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-22: Zvláštní požadavky na řezačky (změna A11)
• ČSN ISO/IEC 20000-2 (36 9074) • Informační technologie – Management služeb – Část 2: Pokyny pro použití systémů managementu služeb
• ČSN EN 1866-3 (38 9161) • Pojízdné hasicí přístroje – Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO2, které splňují požadavky EN 1866-1
• ČSN EN ISO 16119-1 (47 0410) • Zemědělské a lesnické stroje – Environmentální požadavky pro postřikovače – Část 1: Obecně
• ČSN EN ISO 16119-2 (47 0410) • Zemědělské a lesnické stroje – Environmentální požadavky pro postřikovače – Část 2: Postřikovače s vodorovným postřikovacím rámem (plošné)
• ČSN EN ISO 16119-3 (47 0410) • Zemědělské a lesnické stroje – Environmentální požadavky pro postřikovače – Část 3: Postřikovače pro keřové a stromové kultury (pro prostorové kultury)
• ČSN EN 13683+A2:2011 (47 9010) • Zahradní zařízení – Motorové drtiče/štěpkovače – Bezpečnost (oprava 1)
• ČSN EN 1807-1 (49 6125) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Pásové pily – Část 1: Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily
• ČSN EN 1807-2 (49 6125) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Pásové pily – Část 2: Kmenové pásové pily
• ČSN EN 1870-18 (49 6130) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 18: Formátovací kotoučové pily
• ČSN P CEN/TS 1555-7 (64 6412) • Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 7: Návod pro posuzování shody
• ČSN EN ISO 15110 (67 3122) • Nátěrové hmoty – Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek
• ČSN EN 14617-13 (72 1450) • Umělý kámen – Zkušební metody – Část 13: Stanovení elektrického odporu
• ČSN EN 14617-1 (72 1450) • Umělý kámen – Zkušební metody – Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti
• ČSN EN 15501 (72 7243) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) – Specifikace
• ČSN EN 1109 (72 7633) • Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení ohebnosti za nízkých teplot
• ČSN EN 12311-2 (72 7637) • Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení tahových vlastností – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech
• ČSN EN 12316-2 (72 7638) • Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech
• ČSN EN 495-5 (72 7645) • Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení ohebnosti za nízkých teplot – Část 5: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech
• ČSN EN 1844 (72 7651) • Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti ozonu – Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech
• ČSN EN 1365-1:2013 (73 0854) • Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 1: Stěny (oprava 1)
• ČSN EN 1156 (73 2079) • Desky na bázi dřeva – Stanovení součinitelů trvání zatížení a dotvarování
• ČSN P ISO 21542 (73 4001) • Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí
• ČSN EN 13374 (73 8125) • Systémy dočasné ochrany volného okraje – Specifikace výrobku – Zkušební metody
• ČSN EN 1013 (74 7707) • Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy – Požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 16153 (74 7722) • Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy – Požadavky a zkušební metody
• ČSN EN ISO 17502 (79 3803) • Usně – Stanovení odrazivosti povrchu
• ČSN EN ISO 17130 (79 3831) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení změny rozměrů
• ČSN EN ISO 1833-22 (80 0216) • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 22: Směsi viskózy nebo určitých typů měďnatých nebo modalových nebo lyocelových vláken a lnu (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého)

Technické normy zrušené k 1. 11. 2013

• ČSN EN 60445 ed. 3 (33 0160) • Základní a bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Označování svorek zařízení a konců vodičů (platila od: listopad 2007)
• ČSN EN 60446 ed. 2 (33 0165) • Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi (platila od: březen 2008)
• ČSN 33 3201 (33 3201) • Elektrické instalace nad AC 1 kV (platila od: listopad 2002)
• ČSN EN 61210 (34 0425) • Připojovací zařízení – Ploché násuvné spoje pro měděné vodiče – Bezpečnostní požadavky (platila od: březen 1997)
• ČSN EN 60730-2-9 ed. 2 (36 1960) • Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty (platila od: prosinec 2002)
• ČSN EN 12839 (72 3170) • Prefabrikované betonové výrobky – Prvky pro ploty (platila od: únor 2003)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina