archív aktualít rok 2013

Novinky v oblasti českých technických norem

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 10. 2013) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 09/2013

• ČSN ISO 10004:2013 (01 0342) • Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro monitorování a měření (oprava 1)
• ČSN ISO 80000-1:2011 (01 1300) • Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně (změna Z1)
• ČSN ISO 80000-2:2012 (01 1300) • Veličiny a jednotky – Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice (změna Z1)
• ČSN ISO 80000-4:2007 (01 1300) • Veličiny a jednotky – Část 4: Mechanika (změna Z1)
• ČSN ISO 16069 (01 8012) • Grafické značky – Bezpečnostní značky – Naváděcí systémy bezpečného úniku (SWGS)
• ČSN EN ISO 21178 (26 0377) • Lehké dopravní pásy – Určení elektrického odporu
• ČSN EN 1755+A2 (26 8815) • Bezpečnost manipulačních vozíků – Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu – Použití v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu
• ČSN EN 12195-1:2011 (30 0080) • Zajišťování břemen na silničních vozidlech – Bezpečnost – Část 1: Výpočet zajišťovacích sil (oprava 1)
• ČSN EN 61212-3-1 ed. 3 (34 6520) • Izolační materiály – Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely – Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů – List 1: Kruhovité vrstvené vinuté trubky
• ČSN EN 61212-3-1 ed. 2:2006 (34 6520) • Izolační materiály – Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely – Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů – List 1: Kruhovité vrstvené vinuté trubky (změna Z1)
• ČSN EN 61212-3-2 ed. 3 (34 6520) • Izolační materiály – Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely – Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů – List 2: Kruhovité vrstvené lisované trubky
• ČSN EN 61212-3-2 ed. 2:2007 (34 6520) • Izolační materiály – Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely – Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů – List 2: Kruhovité vrstvené lisované trubky (změna Z1)
• ČSN EN 61347-1 ed. 2:2009 (36 0510) • Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky (změna A2)
• ČSN EN 60335-2-6 ed. 2:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče (změna A13)
• ČSN EN 50193-1 (36 1060) • Elektrické průtokové ohřívače vody – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 50193:1998 (36 1060) • Uzavřené elektrické průtokové ohřívače vody – Metody měření funkce (změna Z1)
• ČSN EN 60745-2-3 ed. 2:2012 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky (změna A2)
• ČSN EN 60745-2-23 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-23: Zvláštní požadavky na brusky s upínacím pouzdrem a malá rotační nářadí
• ČSN EN 335 (49 0080) • Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva
• ČSN EN 1910 (49 2122) • Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady – Stanovení rozměrové stálosti
• ČSN EN 13442 (49 2135) • Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady – Stanovení odolnosti vůči chemikáliím
• ČSN EN ISO 15874-1 (64 6415) • Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 1: Obecně
• ČSN EN ISO 15874-2 (64 6415) • Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 2: Trubky
• ČSN EN ISO 15874-3 (64 6415) • Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 3: Tvarovky
• ČSN EN ISO 15874-5 (64 6415) • Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 5: Vhodnost použití systému
• ČSN EN ISO 11296-7 (64 6420) • Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami
• ČSN EN ISO 11299-3 (64 6421) • Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi – Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
• ČSN EN ISO 11299-1 (64 6421) • Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi – Část 1: Obecně
• ČSN EN 1796 (64 6436) • Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody – Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)
• ČSN EN 14364 (64 6438) • Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě – Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) – Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje
• ČSN EN 16245-4 (64 9315) • Vlákny vyztužené plastové kompozity – Stanovení vlastností surovin – Část 4: Specifické požadavky pro textilie
• ČSN EN 16245-1 (64 9315) • Vlákny vyztužené plastové kompozity – Stanovení vlastností surovin – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 302-1 (66 8531) • Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Část 1: Stanovení podélné pevnosti ve smyku při tahovém namáhání
• ČSN EN 302-2 (66 8531) • Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci
• ČSN EN 302-3 (66 8531) • Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu
• ČSN EN 302-4 (66 8531) • Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na pevnost ve smyku
• ČSN EN 302-5 (66 8531) • Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Část 5: Stanovení maximální doby prodlevy za referenčních podmínek
• ČSN EN 302-6 (66 8531) • Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Část 6: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek
• ČSN EN 302-7 (66 8531) • Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Část 7: Stanovení doby zpracovatelnosti za referenčních podmínek
• ČSN EN 927-1 (67 2010) • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 1: Klasifikace a volba
• ČSN EN ISO 1524 (67 3017) • Nátěrové hmoty a tiskové barvy – Stanovení jemnosti tření
• ČSN EN ISO 3233-1 (67 3030) • Nátěrové hmoty – Stanovení objemového podílu netěkavých látek – Část 1: Metoda s použitím zkušebního tělesa s nátěrem ke stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a ke stanovení hustoty suchého nátěru pomocí Archimedova zákona
• ČSN 72 1006:1998 (72 1006) • Kontrola zhutnění zemin a sypanin (změna Z1)
• ČSN EN 822 (72 7041) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení délky a šířky
• ČSN EN 823 (72 7042) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení tloušťky
• ČSN EN 824 (72 7043) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení pravoúhlosti
• ČSN EN 825 (72 7044) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení rovinnosti
• ČSN EN 1602 (72 7046) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení objemové hmotnosti
• ČSN EN 1603 (72 7047) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23 ºC/50 % relativní vlhkost)
• ČSN EN 1604 (72 7048) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek
• ČSN EN 1605 (72 7049) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách
• ČSN EN 1606 (72 7050) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dotvarování tlakem
• ČSN EN 1607 (72 7051) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky
• ČSN EN 1608 (72 7052) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky
• ČSN EN 1609 (72 7053) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření
• ČSN EN 12085 (72 7054) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles
• ČSN EN 12086 (72 7055) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení propustnosti vodní páry
• ČSN EN 12087 (72 7056) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření
• ČSN EN 12088 (72 7057) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi
• ČSN EN 12089 (72 7058) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Zkouška ohybem
• ČSN EN 12090 (72 7059) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Zkouška smykem
• ČSN EN 12091 (72 7060) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování
• ČSN EN 12430 (72 7062) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti při bodovém zatížení
• ČSN EN 12431 (72 7063) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy
• ČSN EN 1998-1 ed. 2 (73 0036) • Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby
• ČSN EN 1998-1:2006 (73 0036) • Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby (změna A1)
• ČSN EN 1998-1:2006 (73 0036) • Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby (změna Z3)
• ČSN EN 502 (74 7710) • Střešní výrobky pro plechové krytiny – Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z korozivzdorného ocelového plechu
• ČSN EN 505 (74 7712) • Střešní výrobky pro plechové krytiny – Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z ocelového plechu
• ČSN EN 16310 (76 3301) • Inženýrské služby – Terminologie popisující inženýrské služby pro budovy, infrastrukturu a průmyslová zařízení
• ČSN EN 16311 (76 3302) • Inženýrské služby – Terminologie popisující inženýrské služby pro průmyslové produkty
• ČSN EN ISO 105-E01 (80 0143) • Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část E01: Stálobarevnost ve vodě
• ČSN EN ISO 105-E04 (80 0165) • Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část E04: Stálobarevnost v potu
• ČSN EN 1540 (83 3610) • Expozice pracoviště – Terminologie
• ČSN EN ISO 13833 (83 4741) • Stacionární zdroje emisí – Stanovení poměru oxidu uhličitého z biomasy (biogenní původ) a z fosilních paliv – Radiouhlíková metoda
• ČSN EN 16139 (91 0650) • Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky na nebytový sedací nábytek
• ČSN EN 16281 (94 3470) • Výrobky pro ochranu dětí – Spotřebitelem montovaná zajišťovací zařízení odolná vůči manipulaci dětmi, určená pro okna a balkonové dveře – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Technické normy zrušené k 1. 10. 2013

• ČSN 06 0312 (06 0312) • Ústřední sálavé vytápění se zabetonovanými trubkami – Projektování a montáž (platila od: leden 1972)
• ČSN EN 927-4 (67 2010) • Nátěrové hmoty – Povlakové materiály a povlakové systémy vnější na dřevo – Část 4: Hodnocení propustnosti pro vodní páru (platila od: březen 2001)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina