archív aktualít rok 2013

Novinky v oblasti českých technických norem

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

NormyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 9. 2013) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 08/2013

• ČSN EN 15243 (12 7027) • Větrání budov – Výpočet teplot v místnostech, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy
• ČSN EN 13142 (12 7101) • Větrání budov – Součásti/výrobky pro větrání obytných budov – Požadované a volitelné výkonové charakteristiky
• ČSN EN ISO 15502:2006 (14 2711) • Chladicí zařízení pro domácnost – Charakteristiky a zkušební metody (změna Z1)
• ČSN EN 153:2006 (14 2753) • Metody měření spotřeby elektrické energie a přidružených charakteristik chladniček pro domácnost, konzervátorů zmrazených potravin a mrazniček na potraviny pro domácnost a jejich kombinací, napájených ze sítě (změna Z1)
ČSN EN 62382 ed. 2 (18 0413) • Řídicí systémy v průmyslových procesech – Zpětná elektrická kontrola a zpětná kontrola měření
• ČSN EN 62382:2007 (18 0413) • Zpětná elektrická kontrola a zpětná kontrola měření (změna Z1)
• ČSN EN ISO 21179 (26 0371) • Lehké dopravní pásy – Určení elektrického pole generovaného běžícím lehkým dopravním pásem
• ČSN EN ISO 21182 (26 0373) • Lehké dopravní pásy – Stanovení součinitele tření
• ČSN EN ISO 21181 (26 0375) • Lehké dopravní pásy – Stanovení modulu pružnosti po odlehčení
• ČSN EN ISO 21180 (26 0379) • Lehké dopravní pásy – Stanovení pevnosti v tahu
• ČSN EN ISO 14890 (26 0397) • Dopravní pásy – Specifikace pro plastové nebo pryžové dopravní pásy s textilní vrstvou pro všeobecné použití
• ČSN EN 16307-5 (26 8814) • Manipulační vozíky –Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Dodatečné požadavky pro ruční vozíky
• ČSN EN 13135 (27 0136) • Jeřáby – Bezpečnost – Navrhování – Požadavky na vybavení
• ČSN EN 12159 (27 4403) • Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů se svisle vedenými klecemi
• ČSN EN 16252 (27 8401) • Stroje pro zhutňování odpadového materiálu nebo recyklovatelných částí – Horizontální paketovací lisy – Bezpečnostní požadavky
• ČSN EN ISO 25197 (32 6614) • Malá plavidla – Elektrické/elektronické řídicí systémy ovládání směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu
• ČSN EN 62061:2005 (33 2208) • Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností (změna A1)
• ČSN 34 2710:2011 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba (změna Z1)
• ČSN EN 61439-4 (35 7107) • Rozváděče nízkého napětí – Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)
• ČSN EN 60439-4 ed. 2:2005 (35 7107) • Rozváděče NN– Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS) (změna Z1)
• ČSN EN 61199 ed. 3:2012 (36 0278) • Jednopaticové zářivky – Požadavky na bezpečnost (změna A1)
• ČSN EN 61347-2-9 ed. 2 (36 0510) • Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-9: Zvláštní požadavky na elektromagnetická ovládací zařízení pro výbojové světelné zdroje (mimo zářivky)
• ČSN EN 61347-2-9:2001 (36 0510) • Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-9: Zvláštní požadavky na předřadníky výbojových světelných zdrojů (mimo zářivky) (změna Z1)
• ČSN EN 62031:2009 (36 0701) • Moduly LED pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost (změna A1)
• ČSN EN 62560 (36 0701) • Světelné zdroje LED pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napětí > 50 V – Požadavky na bezpečnost
• ČSN EN 60704-1 ed. 2:2010 (36 1008) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 1: Všeobecné požadavky (změna A11)
• ČSN EN 62552 (36 1060) • Chladicí zařízení pro domácnost – Charakteristiky a zkušební metody
• ČSN EN 61029-2-11 ed. 3 (36 1581) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-stolové kotoučové pily
• ČSN EN 61029-2-11 ed. 2:2010 (36 1581) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-stolové kotoučové pily (změna Z1)
• ČSN EN 253+A1 (38 3371) • Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí – Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu
• ČSN P CEN/TS 1099 (49 2409) • Překližované desky – Biologická trvanlivost – Návod pro hodnocení překližovaných desek pro použití v různých třídách ohrožení
• ČSN EN 12750 (49 6131) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Čtyřstranné frézky
ČSN EN ISO 19712-3 (64 6930) • Plasty – Dekorativní materiály s odolným povrchem – Část 3: Zjišťování vlastností – Tvarované výrobky
• ČSN EN ISO 19712-2 (64 6930) • Plasty – Dekorativní materiály s odolným povrchem – Část 2: Zjišťování vlastností – Plošné výrobky
• ČSN EN ISO 19712-1 (64 6930) • Plasty – Dekorativní materiály s odolným povrchem – Část 1: Klasifikace a specifikace
ČSN EN 1242 (66 8615) • Lepidla – Stanovení obsahu izokyanátových skupin
• ČSN EN ISO 2409 (67 3085) • Nátěrové hmoty – Mřížková zkouška
• ČSN ISO 19840 (67 3130) • Nátěrové hmoty – Ochrana ocelových konstrukcí nátěrovými systémy proti korozi – Měření a kritéria přejímky tloušťky suchého nátěru na drsném povrchu
• ČSN EN 14564 (69 9001) • Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Terminologie
• ČSN EN 15651-1 ed. 2 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 1: Tmely pro fasádní prvky
• ČSN EN 15651-1:2011 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 1: Tmely pro fasádní prvky (změna Z1)
• ČSN EN 15651-2 ed. 2 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 2: Tmely pro zasklívání
• ČSN EN 15651-2:2011 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 2: Tmely pro zasklívání (změna Z1)
• ČSN EN 15651-3 ed. 2 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 3: Tmely pro sanitární spoje
• ČSN EN 15651-3:2011 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 3: Tmely pro sanitární spoje (změna Z1)
• ČSN EN 15651-5 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 5: Hodnocení shody a označování
• ČSN EN 295-1 (72 5201) • Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 1: Požadavky na trouby, tvarovky a spoje
• ČSN EN 295-2 (72 5201) • Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 2: Hodnocení shody a odběr vzorků
• ČSN EN 295-4 (72 5201) • Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství
• ČSN EN 295-5 (72 5201) • Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky
• ČSN EN 295-6 (72 5201) • Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 6: Požadavky na součásti vstupních šachet a inspekčních komor
• ČSN EN 295-7 (72 5201) • Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 7: Požadavky na kameninové trouby a jejich spoje určené pro protlačování
• ČSN EN 14315-1 (72 7239) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro systémy ze stříkané tvrdé pěny před zabudováním
• ČSN EN 14315-2 (72 7239) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ– Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
• ČSN EN 14318-1 (72 7240) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro systémy z volné tvrdé pěny před zabudováním
• ČSN EN 14318-2 (72 7240) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
• ČSN EN 14319-1 (72 7241) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro systémy z volné tvrdé pěny před zabudováním
• ČSN EN 14319-2 (72 7241) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
• ČSN EN 14320-1 (72 7242) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro systémy ze stříkané tvrdé pěny před zabudováním
• ČSN EN 14320-2 (72 7242) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ – Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
• ČSN EN 13984 (72 7613) • Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové parozábrany – Definice a charakteristiky
• ČSN EN ISO 13788 (73 0544) • Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce – Výpočtové metody
• ČSN EN 12428 (74 7025) • Vrata – Součinitel prostupu tepla – Požadavky na výpočet
• ČSN EN 16153 (74 7722) • Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a venkovní střechy, stěny a podhledy – Požadavky a zkušební metody
• ČSN EN ISO 105-E02 (80 0144) • Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část E02: Stálobarevnost v mořské vodě
• ČSN EN 1730 (91 0225) • Nábytek – Stoly – Metody zkoušení pro stanovení stability, pevnosti a trvanlivosti
• ČSN EN 716-1+A1 (91 0606) • Nábytek – Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití – Část 1: Bezpečnostní požadavky
• ČSN EN 716-2+A1 (91 0606) • Nábytek – Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití – Část 2: Zkušební metody

Technické normy zrušené k 1. 9. 2013

• ČSN EN 60745-2-17 (36 1575) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky (platila od: březen 2004)
• ČSN EN 13162 (72 7201) • Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace (platila od: srpen 2009)
• ČSN EN 13163 (72 7202) • Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace (platila od: srpen 2009)
• ČSN EN 13164 (72 7203) • Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace (platila od: srpen 2009)
• ČSN EN 13165 (72 7204) • Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyuretanové pěny (PUR) – Specifikace (platila od: srpen 2009)
• ČSN EN 13166 (72 7205) • Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace (platila od: srpen 2009)
• ČSN EN 13167 (72 7206) • Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace (platila od: srpen 2009)
• ČSN EN 13168 (72 7207) • Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) – Specifikace (platila od: srpen 2009)
• ČSN EN 13169 (72 7208) • Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace (platila od: srpen 2009)
• ČSN EN 13170 (72 7209) • Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) – Specifikace (platila od: srpen 2009)
• ČSN EN 13171 (72 7210) • Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) – Specifikace (platila od: srpen 2009)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídící znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídící znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina