archív aktualít rok 2013

Novinky v oblasti českých technických norem

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

NormyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 3. 2013) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 02/2013

ČSN EN ISO 14045 (01 0945) • Environmentální management – Posuzování eko-efektivity produktového systému – Zásady, požadavky a pokyny
• ČSN ISO 21940-23 (01 1449) • Vibrace – Vyvažování rotorů – Část 23: Kryty a jiná ochranná opatření pro měřicí stanoviště vyvažovacích strojů
• ČSN EN 16212 (01 1503) • Energetická účinnost a výpočty úspor – Metody top-down a bottom-up
• ČSN EN 16231 (01 1504) • Energetická účinnost – Metodika benchmarkingu
• ČSN EN ISO 10209 (01 3101) • Technické výkresy – Terminologie – Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a související dokumentaci
• ČSN EN ISO 6433 (01 3108) • Dokumentace technického produktu – Odkazy na části výrobku
• ČSN EN ISO 898-5 (02 1005) • Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč
• ČSN EN ISO 16047:2005 (02 1090 ) • Spojovací součásti – Zkoušení točivým momentem/upínací silou (změna A1)
• ČSN EN ISO 23125:2010 (20 0701) • Obráběcí stroje – Bezpečnost – Soustruhy (změna A1)
• ČSN EN ISO 11148-7 (23 9060) • Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 7: Brusky
• ČSN EN 62305-2 ed. 2 (34 1390) • Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika
• ČSN EN 62305-2:2006 (34 1390) • Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika (změna Z1)
• ČSN EN 60317-56 (34 7307) • Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí – Část 56: Pájitelný plně izolovaný (FIW) měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyurethanem, bez izolačních vad, s jmenovitým průměrem jádra 0,040 mm až 1,600 mm, třída 180
• ČSN EN 60851-6 ed. 2 (34 7308) • Vodiče pro vinutí – Zkušební metody – Část 6: Tepelné vlastnosti
• ČSN EN 60851-6:1998 (34 7308) • Vodiče pro vinutí – Zkušební metody – Část 6: Tepelné vlastnosti (změna Z1)
• ČSN EN 60669-2-6 (35 4106) • Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-6: Zvláštní požadavky – Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla
• ČSN EN 50425:2008 (35 4106) • Spínače pro domácnost a podobné pevné elektrické instalace – Skupinová norma – Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla (změna Z1)
• ČSN EN 60898-1:2003 (35 4170) • Elektrická příslušenství – Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací – Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC) (změna A13)
• ČSN EN 61439-6 (35 7107) • Rozváděče nízkého napětí – Část 6: Přípojnicové rozvody
• ČSN EN 60439-2 ed. 2:2001 (35 7107) • Rozváděče NN – Část 2: Zvláštní požadavky na přípojnicové rozvody (změna Z1)
• ČSN EN 60335-2-6 ed. 2:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče (oprava 2)
• ČSN EN 60335-2-25 ed. 4:2003 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub (oprava 1)
• ČSN P CEN/TS 16295 (64 0261) • Plasty – Prohlášení o obsahu přírodního uhlíku
• ČSN EN ISO 13632 (67 0575) • Pojiva pro nátěrové hmoty – Pryskyřice – Vzorkování a příprava vzorků pro měření barevného odstínu
• ČSN EN ISO 13076 (67 3011) • Nátěrové hmoty – Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů
• ČSN EN ISO 7783 (67 3093) • Nátěrové hmoty – Stanovení propustnosti pro vodní páru – Misková metoda
• ČSN EN ISO 2812-1 (67 3099) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti kapalinám – Část 1: Ponor do jiných kapalin než vody
• ČSN EN ISO 2812-2 (67 3099) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti kapalinám – Část 2: Ponor do vody
• ČSN EN ISO 2812-3 (67 3099) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti kapalinám – Část 3: Metoda s použitím savého materiálu
• ČSN EN ISO 2812-4 (67 3099) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti kapalinám – Část 4: Kapkové metody
• ČSN 73 0802:2009 (73 0802) • Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (změna Z1)
• ČSN 73 0804:2010 (73 0804) • Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty (změna Z1)
• ČSN 73 0810:2009 (73 0810) • Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (změna Z2)
• ČSN 73 0831:2011 (73 0831) • Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory (změna Z1)
• ČSN 73 0833:2010 (73 0833) • Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování (změna Z1)
• ČSN 73 0834:2011 (73 0834) • Požární bezpečnost staveb – Změny staveb (změna Z2)
• ČSN 73 0835:2006 (73 0835) • Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče (změna Z1)
• ČSN 73 0848:2009 (73 0848) • Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody (změna Z1)
• ČSN 73 4108 (73 4108) • Hygienická zařízení a šatny
• ČSN EN 13200-1 (73 5905) • Zařízení pro diváky – Část 1: Kritéria navrhování prostor pro diváky – Specifikace
• ČSN 75 5409 (75 5409) • Vnitřní vodovody
• ČSN EN ISO 17131 (79 2025) • Usně – Mikroskopická identifikace usně
• ČSN EN ISO 105-A11 (80 0114) • Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část A11: Stanovení stupňů stálobarevnosti postupem digitálního snímání
• ČSN EN ISO 4920 (80 0827) • Plošné textilie – Stanovení odolnosti vůči povrchovému smáčení (zkrápěcí metoda)
• ČSN ISO 7768 (80 0832) • Textilie – Zkušební metoda pro hodnocení hladkosti povrchu plošných textilií po čištění
• ČSN EN ISO 12947-1:1999 (80 0846) • Textilie – Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale – Část 1: Přístroj Martindale (oprava 2)
• ČSN EN 14362-3 (80 0874) • Textilie – Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv – Část 3: Zjišťování použití určitých azobarviv, která mohou uvolňovat 4-aminoazobenzen
• ČSN EN 795 (83 2628) • Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení
• ČSN EN 16214-1 (83 8260) • Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití – Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé – Část 1: Terminologie
• ČSN EN 16214-3 (83 8260) • Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití – Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé – Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody
• ČSN EN 1728 (91 0235) • Nábytek – Sedací nábytek – Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a trvanlivosti

Technické normy zrušené k 1. 3. 2013

• ČSN 33 2000-4-43 (33 2000) • Elektrické instalace budov – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům (platila od: březen 2003)
• ČSN EN 50085-2-3 (37 0010) • Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace – Část 2-3: Zvláštní požadavky na úložné elektroinstalační kanály se štěrbinami určené pro instalaci ve skříních (platila od: červenec 2000)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina