archív aktualít rok 2013

Důchodové, zdravotní a nemocenské pojištění od 1. ledna 2013

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP18Nový rok provádění sociálního zabezpečení zásadně nemění, výjimkou je zavedení důchodového spoření – tzv. druhého důchodového pilíře. Přinášíme přehled důležitých údajů pro rok 2013.

Změny v pojistném na sociální zabezpečení

 • částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 25 884 Kč

• maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 242 432 Kč

• rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2013, je 62 121 Kč

• minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 6471 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1890 Kč

• minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 2589 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 756 Kč

Důchodové pojištění

Spoření ve druhém pilíři důchodového systému je dobrovolné. Smlouvu o důchodovém spoření může uzavřít každý, komu je víc než 18 let a dosud nedostává starobní důchod z českého důchodového pojištění, tedy z tzv. prvního pilíře. Lidé, kteří k 1.1.2013 překročili věk 35 let, mohou do druhého pilíře vstoupit nejpozději do 30. června 2013 (po tomto datu to již nebude možné), mladší pak do konce kalendářního roku, kdy dovrší 35 let.

Plátce pojistného (zaměstnavatel) odvede na důchodové pojištění u zaměstnance, který není účasten důchodového spoření, 28 % (6,5 % + 21,5 %) z vyměřovacího základu a u zaměstnance účastného důchodového spoření 25 % (3,5 % + 21,5 %) z vyměřovacího základu. (Částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 25 884 Kč, maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 242 432 Kč.) Toto pojistné zaměstnavatel nadále odvádí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Sazba pojistného na nemocenské pojištění placeného zaměstnavateli za zaměstnance zůstává ve výši 2,3 %, resp. 3,3 %, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2 %.

U zaměstnance účastného důchodového spoření (druhého pilíře) činí sazba pojistného na důchodové spoření sjednané u penzijní společnosti 5 % z vyměřovacího základu. Toto pojistné za zaměstnance účastného důchodového spoření odvádí zaměstnavatel konkrétní pobočce finančního úřadu.

Minimální měsíční pojistné osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění činí v roce 2013 nově 1812 Kč (tj. 28 % z ¼ průměrné mzdy) u osoby, která není účastna důchodového spoření, a 1942 Kč (tj. 30 % z ¼ průměrné mzdy) u osoby účastné důchodového spořeníle. Pojistné hradí tyto osoby příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. U osoby účastné důchodového spoření převede okresní správa sociálního zabezpečení část pojistného na důchodové spoření ve výši 5 % z vyměřovacího základu na účet vedený u Specializovaného finančního úřadu.

Nový tiskopis „Přehled o výši pojistného“ pro rok 2013

Pokud alespoň jeden zaměstnanec je účasten důchodového spoření, je zaměstnavatel povinen na tiskopisu Přehled o výši pojistného uvádět mj. úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců, kteří jsou účastni důchodového spoření.

V souvislosti s touto změnou právní úpravy je nově upraven tiskopis „Přehled o výši pojistného“ pro rok 2013, a to tak, že se samostatně vykazuje úhrn vyměřovacích základů a pojistného u zaměstnanců bez účasti na důchodovém spoření (6,5 %) a samostatně u zaměstnanců s účastí na důchodovém spoření (3,5 %) a zároveň se samostatně vykazuje také úhrn vyměřovacích základů všech zaměstnanců a pojistné ve výši 25 % (popř. 26 %), které je povinen platit zaměstnavatel. Nový tiskopis je třeba použít poprvé při vykázání pojistného za kalendářní měsíc leden 2013, tedy v období od 1. do 20. února 2013. Od tohoto měsíce již nelze používat tiskopisy používané pro kalendářní roky 2012 a dříve.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

V roce 2013 se OSVČ, jako každý rok, mění minimální zálohy na důchodové pojištění, měsíční vyměřovací základ a s ním související záloha na pojistné.

OSVČ, které nebudou účastny důchodového spoření (nevstoupí do druhého důchodového pilíře), budou v roce 2013 odvádět pojistné na důchodové pojištění ve stejné výši jako v roce 2012, tj. 29,2 % z vyměřovacího základu. OSVČ, které budou účastny důchodového spoření, budou odvádět 31,2 % – z toho 26,2 % tvoří povinné pojistné na důchodové pojištění a bude se odvádět příslušné správě sociálního zabezpečení, 5 % je důchodové spoření, odvedené na účet konkrétní pobočky finančního úřadu.

Zdravotní pojištění

Průměrná mzda pro výpočet minimálních záloh na zdravotní pojištění činí 25 884 Kč. Oproti průměrné mzdě pro loňský rok se zvýšila o 747 korun. Sazba zdravotního pojištění (13,5 %) ani způsob výpočtu záloh se nezměnil a minimální zálohy pro letošní rok tedy činí 1748 Kč. Loni přitom OSVČ platily minimálně 1697 korun. Minimální zálohy na zdravotní pojištění se tedy zvedly o 51 Kč měsíčně.

Z průměrné mzdy vychází i maximální vyměřovací základ pro výpočet maximálních záloh, což je 72násobek průměrné mzdy – pro rok 2013 tedy 1 863 648 Kč. Pro léta 2013–2015 ale byly stropy pro platbu zdravotního pojištění zrušeny a zálohy na pojistné budou placeny ze skutečného vyměřovacího základu stanoveného z  příjmů za loňský rok.

Splatnost záloh zůstává stejná jako v loňském roce, tedy do 8. dne následujícího měsíce. OSVČ zaplatí novou minimální zálohu ve výši 1748 Kč poprvé za leden, a to do 8. února 2013. Kdo s podnikáním letos teprve začne, zaplatí poprvé minimální zálohu do 8. dne následujícího měsíce.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění stejně jako loni nemusí platit OSVČ, které provozují podnikání jako vedlejší pracovní činnost. Pojistné se jim vypočítá po podání Přehledu o příjmech a výdajích ze skutečně dosažených příjmů, ze kterých se rovněž případně určí i zálohy na další období.

Nemocenské pojištění

Od 1. 1. 2013 zůstávají v platnosti změny v nemocenském pojištění, které byly provedeny již k 1. 1. 2011. Tedy platí, že nemocenské vyplácí ČSSZ, resp. okresní správa sociálního zabezpečení, od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. V závislosti na vývoji výše průměrné mzdy se zvyšují redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro určení výše dávek nemocenského pojištění:

  • první redukční hranice 863 Kč,
  • druhá redukční hranice 1295 Kč,
  • třetí redukční hranice 2589 Kč

Minimální měsíční platba nemocenského pojištění pro OSVČ zůstává na úrovni loňského roku, tedy 115 Kč. Výši platby, resp. měsíčního základu z něhož platba vychází, si OSVČ určuje sama, musí však být nižší nebo stejný jako vyměřovací základ pro důchodové pojištění. Zároveň základ nesmí být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Pro rok 2013 zůstává minimální vyměřovací základ nemocenského pojištění na úrovni 5000 Kč. Nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolné, jakmile se však k němu přihlásí, automaticky jsou považovány za OSVČ hlavní a musí platit i zálohy na důchodové pojištění. Splatnost nemocenského pojištění se také nemění a zůstává lhůta od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Přehled důležitých údajů

Další důležité změny pro podnikatele od 1.1.2013:

Vládní daňový balíček

Novela zákona o DPH

Nová pravidla v placení daní finančním úřadům

Změny v cestovních náhradách – Aktualizováno

Minimální mzda a podpora v nezaměstnanosti

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina