archív aktualít rok 2013

Novela zákona o DPH

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

UcetnictviAktualizováno Od 1. ledna 2013 začala platit rozsáhlá novela zákona o DPH (zákon č. 502/2012 Sb.). Vybrali jsme nejdůležitější změny, které se týkají podnikatelů.

Odběratel jako ručitel za nespolehlivé plátce

Novela zákona o DPH zavádí v § 106a nový institut – nespolehlivý plátce. Toto označení získá plátce DPH, který závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně. Např. nepodá (nebo pozdě podá) daňové tvrzení (dříve daňové přiznání), neuhradí (nebo pozdě uhradí) DPH, neposkytuje součinnost s finančním úřadem při daňové kontrole nebo při ověřování skutečností uvedených v daňovém tvrzení či v registračních údajích apod. Finanční úřad (FÚ) zveřejní informace o spolehlivosti jednotlivých plátců daně na Daňovém portálu jako součást údajů v aplikaci „Registr plátců DPH“. Tamtéž zveřejní také informaci o tom, že někdo přestal být nespolehlivý plátce. Každý si tak bude moci na internetu ověřit, zda některý z jeho dodavatelů zboží či služeb není nespolehlivý plátce.

Protože nespolehlivým se plátce stává v zásadě až na základě pravomocného rozhodnutí správce daně, lze očekávat, že první změny údajů o nespolehlivosti plátce budou publikovány na Daňovém portálu nejdříve v průběhu února. Pro usnadnění orientace veřejnosti bude na internetových stránkách Finanční správy ČR i přímo na Daňovém portálu umístěno avízo o zveřejnění první pozitivní informace o nespolehlivém plátci daně. Do té doby nebude u žádného plátce zveřejněna informace, že je nespolehlivým a daňová veřejnost nemusí tuto informaci samostatně vyhledávat. Finanční správa ČR pracuje na technickém řešení, které umožní on-line zjišťování spolehlivosti konkrétních plátců daně formou webové služby.

Nepříjemnou změnou pro podnikatele z tohoto pohledu je automatické ručení odběratele za daň neodvedenou dodavatelem. Tomuto riziku se vystavujeme nejen v případě, že odebereme zboží nebo službu od „nespolehlivého plátce“, ale i tehdy, kdy plnění uhradíme bezhotovostně na účet dodavatele, který nebude zveřejněn na webu daňové správy (FÚ). Novela zákona o DPH ukládá osobám povinným k dani uvést v přihlášce k registraci plátce také čísla všech svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost a současně určit čísla účtů ke zveřejnění. Dosavadní plátci budou povinni oznámit správci daně čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost do dvou měsíců od nabytí účinnosti zákona, tj. nejpozději  28. února 2013.  Pokud tuto povinnost nesplní, má se za to, že určil ke zveřejnění všechny účty, které správce daně vede na základě registrační povinnosti. Správce daně zveřejní čísla bankovních účtů prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci nabytí účinnosti zákona, tj. 1. dubna 2013. Tyto údaje budou k dispozici v informačních systémech o plátcích DPH. Použití jiných účtů než zveřejněných bude důvodem pro ručení příjemcem zdanitelného plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění (§109 odst. 2 písm. c) novely zákona). Používáním jiných účtů než těch, které jsou zveřejněny, se plátce může pro řadu obchodních partnerů stát méně důvěryhodným.

Měsíční zdaňovací období

Novela zákona o DPH zavádí jako primární měsíční zdaňovací období pro všechny plátce včetně těch se sídlem mimo Českou republiku. Existující plátci, kteří by splňovali podmínky pro čtvrtletní zdaňovací období v roce 2013 podle dřívějších předpisů, se mohou rozhodnout, zda budou mít měsíční či čtvrtletní zdaňovací období. Noví plátci se budou moci při splnění zákonných podmínek (například roční obrat nižší než 10 mil. Kč) rozhodnout pro čtvrtletní zdaňovací období nejdříve ve 3. kalendářním roce následujícím po jejich registraci k DPH (v určitých případech bude možno požádat o dřívější změnu).

Osvobození od DPH při převodu nemovitosti až za pět let

Lhůta, po jejímž uplynutí budou převody nemovitostí osvobozeny od DPH, se od nového roku prodlužuje ze 3 na 5 let. Po jejím uplynutí si plátci navíc budou moci zvolit, zda osvobození využijí, či nikoliv. Možnost volby zdanění se bude týkat také převodu nemovitostí pořízených před rokem 2013, kde zůstává zachována tříletá lhůta pro aplikaci osvobození od DPH.

DPH i ze záloh

Podle novely musíme uplatnit DPH (vystavit daňový doklad a odvést DPH) už z přijatých záloh (dříve to stačilo až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění).

Daňové doklady v elektronické a listinné podobě

Od 1.1.2013 může mít daňový doklad listinnou nebo elektronickou podobu. Obě formy tak získávají rovnocenné postavení. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě ale musí souhlasit osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje. Způsob udělení souhlasu zákon neřeší. Doporučuje se však zajistit si jakýkoli písemný souhlas, který je uchovatelný. Výstavce by totiž měl tuto skutečnost evidovat.

U elektronických daňových dokladů sice není primárně vyžadován elektronický podpis, elektronická značka či výměna prostřednictvím systému EDI, je však nezbytné zajistit věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost daňového dokladu, což ale může být dle postoje některých správců daně bez současných opatření (např. elektronický podpis) problematické. 

To se ale netýká daňových dokladů zasílaných elektronickou poštou, které nepovažujeme za elektronické. Zákon neřeší způsob předání daňového dokladu mezi odběratelem a dodavatelem. V praxi proto faktury mohou být zasílány jako příloha e-mailu (např. v pdf formátu), aniž by vystavený doklad musel obsahovat elektronický či vlastnoruční podpis dodavatele nebo otisk jeho razítka (tyto údaje ostatně v současné praxi nemusí obsahovat ani papírové doklady). Příjemce doklad vytiskne a podepíše, čímž odsouhlasí, že ke zdanitelnému plnění došlo v rozsahu uvedeném na dokladu.

Z hlediska obsažených údajů se oproti roku 2012 nic nemění. Od 1.1.2013 ale není možné provádět na vydaném daňovém dokladu žádné následné úpravy či doplnění. Za správnost a úplnost daňového dokladu a výpočet DPH přitom odpovídá ten, kdo jej vydává. Jakékoliv následné úpravy či doplnění jsou možné pouze v evidenci pro účely DPH (§ 100a). To platí jak pro běžné, tak pro zjednodušené daňové doklady.

Zjednodušený daňový doklad (daňový doklad pro platbu do 10 tisíc Kč) byl do konce roku 2012 určen pouze pro platby v hotovosti. Od 1.1.2013 může být použit pro jakékoliv úhrady, tedy i bezhotovostní. Lze jej použít i pro splátkový kalendář, platební kalendář, souhrnný daňový doklad a doklad o použití. Od 1.1.2013 zjednodušený daňový doklad vystavujeme na základě vlastního rozhodnutí (do konce roku 2012 to bylo na žádost odběratele).

Zjednodušený daňový doklad nelze vystavit v případě:

 • dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně,
 • zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku,
 • uskutečnění plnění, u něhož je povinna přiznat daň osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo
 • prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z tabákových výrobků, za jiné než pevné ceny pro konečného spotřebitele

Zjednodušený daňový doklad musí obsahovat:

 • označení osoby (jméno a příjmení nebo název firmy, adresa), která uskutečňuje plnění (dodavatel)
 • DIČ osoby, která uskutečňuje plnění
 • evidenční číslo daňového dokladu
 • rozsah a předmět plnění (název zboží, služby, údaj o množství zboží, rozsahu služby)
 • den vystavení daňového dokladu
 • den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud není shodný s dnem vystavení daňového dokladu
 • sazbu daně (základní nebo snížená) nebo údaj, že jde o plnění osvobozené od DPH (§ 46–47 zákona o DPH)
 • cenu celkem včetně DPH

Je-li osobou povinnou přiznat daň odběratel (např. při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a, dále při přeshraničních obchodech apod.), musí běžný i zjednodušený daňový doklad obsahovat údaj „daň odvede zákazník“.

Je-li odběratel zmocněn k vystavení daňového dokladu, musí běžný i zjednodušený daňový doklad obsahovat údaj „vystaveno zákazníkem“.

Identifikované osoby

U poskytování přeshraničních služeb zavádí novela zákona o DPH koncept identifikované osoby. Pokud osobám, které nejsou plátci DPH, vznikne povinnost přiznat DPH u přeshraničních plnění nebo povinnost vykázat poskytnutí přeshraničních služeb s místem plnění v jiném členském státě, nemusí se registrovat jako plnohodnotní plátci DPH, ale jako identifikované osoby. Na identifikovanou osobu se sice vztahují určité povinnosti spojené s přijetím nebo poskytnutím přeshraniční služby z/do jiného členského státu, avšak jí uskutečněná dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby v tuzemsku nejsou předmětem daně. Na druhé straně nemá identifikovaná osoba nárok na odpočet daně na vstupu u přijatých zdanitelných plnění.

Další důležité změny pro podnikatele od 1.1.2013:

Vládní daňový balíček

Nová pravidla v placení daní finančním úřadům

Důchodové, zdravotní a nemocenské pojištění

Změny v cestovních náhradách – Aktualizováno

Minimální mzda a podpora v nezaměstnanosti

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina