archív aktualít rok 2012

Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesa v koncepte zelenej ekonomiky

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

BinderProgramovými cieľmi certifikácie lesov sa bude zaoberať národná konferencia PEFC. Organizujú ju pre politikov, zástupcov ZMOS, vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, predstaviteľov priemyslu spracovania dreva, akademických funkcionárov vysokých škôl, zástupcov nevládnych organizácií a štátnej ochrany prírody – uskutoční sa 7. novembra 2012 vo Vyhniach.

Procesy certifikácie lesov objasní na úvod Ing. František Štulajter, CSc. – predseda PEFC Slovensko. Lesníctvo a rozvoj vidieka v SR priblíži minister pôdohospodárstva prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. Optimalizáciou priestorového usporiadania a funkčného využívania lesov v krajine sa bude zaoberať prof. Rudolf Midriak, DrSc. Zelenú ekonomiku a multifunkčné využívanie prírodných lesných zdrojov priblíži Ing. Miroslav Kovalčík, PhD., slovenské lesníctvo a proces Európske lesy 2020 Ing. Martin Moravčík, CSc. a doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.

Komplexné využívanie dreva v Rakúsku ako príklad pre Slovensko detailne rozoberie Mag. Georg Binder – priblíži postavenie lesného a drevárskeho hospodárstva, štruktúru spracovateľských kapacít, využívanie dreva a dendromasy. O potenciáli využitia a spracovania obnoviteľnej a univerzálne využiteľnej suroviny pre hospodársky rast Slovenska budú hovoriť Ing. Igor Patráš a Ing. Karol Vinš.

Záverečný blok referátov bude patriť Environmentálnym službám lesníctva pre spoločnosť v koncepte zelenej ekonomiky (prednesie prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.); Lesy – štít voči klimatickým zmenám v koncepte zelenej ekonomiky (doc. RNDr. Jozef Minďáš, CSc.); Verejné politiky nákupu dreva – nástroj na podporu trvalo udržateľného hospodárenia (Ing. Jaroslav Timrák); PEFC – integrujúci rámec pre využitie plného potenciálu lesov pri trvale udržateľnom rozvoji, plne rešpektujúce ekologické, ekonomické a sociálne priority lesníckej a environmentálnej politiky SR (doc. Ing. Hubert Paluš, PhD.).

Následne sa 14. novembra 2012 vo Viedni uskutoční Dialóg záujmových skupín PEFC v Európe na posilnenie väzby: udržateľná biomasa a certifikácia lesov. Účasť na konferencii (od 10:00) a následnej recepcii je aj pre slovenských účastníkov bezplatná.

Foto: Mag. Georg Binder priblíži rakúske skúsenosti pre prípadné vyžitie v podmienkach Slovenska

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina