aktuality

Bez dreva to nepôjde – pokračovanie za okrúhlym stolom

Bez-dreva-okruhly-stol
Predstavitelia Vlády SR na rokovaní o dreve ako strategickej surovine so zástupcami lesnícko-drevárskeho-priemyselného-energetického sektora
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Koncom marca tohto roku sa predstavitelia lesnícko-drevárskeho-priemyselného-energetického sektora združení v zamestnávateľských a profesijných organizáciách obrátili na predstaviteľov Vlády SR listom, aby ich v kontexte globálnej hrozby reálnej energetickej chudoby značného počtu obyvateľstva Slovenska vyzvali k hľadaniu riešení pri racionálnom využití potenciálu slovenského dreva ako obnoviteľnej strategickej suroviny nahrádzajúcej rizikové fosílne palivá.

Zámerom stretnutia bolo formou odbornej diskusie hľadať aktualizáciu a spustenia podporných opatrení využitia slovenského dreva na Slovensku aj pre udržateľnosť vidieckych oblastí.

„Je nespochybniteľné, že bez dreva nedokáže ani Slovensko nielen na vidieku ale ani v mestách vyriešiť energetické ohrozenia obyvateľov Slovenska. Bez slovenského dreva, ako obnoviteľnej univerzálnej suroviny, ktorá na Slovensku dorastá vďaka trvalo udržateľnému hospodáreniu v lesoch štátnymi i neštátnymi obhospodarovateľmi lesov. Poukazujeme na skutočnosť, že Slovensko disponovalo vládnymi dokumentmi Programom Drevo – surovina 21. storočia z roku 2006 a Národný program využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky z roku 2013, na ktoré je možné vzhľadom na akútnosť situácie nadviazať. Strategický materiál o zadefinovaní ďalšieho potenciálu a možností rozvoja slovenského lesnícko-drevárskeho sektora na Slovensku absentuje a jeho neexistencia ohrozuje aj lesy ako základný segment hospodárskeho odvetvia budúcnosti, ktorý môže výrazne napomôcť k znižovaniu emisií skleníkových plynov a riešeniu klimatickej krízy.“ (citát z listu)

Iniciatívy sa chopil Richard Sulík, podpredseda Vlády SR a minister hospodárstva, ktorý aktérov a signatárov listu pozval na rokovanie k okrúhlemu listu, ktoré sa uskutočnilo 3. mája 2022. Zúčastnil sa na ňom aj Eduard Heger, ktorý rokovanie otvoril a zdôraznil význam využitia potenciálu dreva na Slovensku, ktoré sa stáva čím ďalej tým viac významnou surovinou. Na rokovaní sa aktívne zúčastnili aj ďalší dvaja ministri – Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a Ján Budaj, minister životného prostredia. Prítomné boli aj dve poslankyne NR SR Jarmila Halgašová a Anna Zemanová z SaS.

Počas dvojhodinového rokovania sa podarilo otvoriť niekoľko kľúčových tém, ktoré sú prioritné pre zúčastnené subjekty. Pozíciu Zväzu spracovateľov dreva SR prezentovali Peter Zemaník, prezident ZSD SR a Igor Patráš, predseda Dozornej rady ZSD SR.

Zásadné body, ktoré sa stali predmetom diskusie, boli v podstate totožné a prekrývali sa v podstatných tézach:

  • drevo treba opätovne definovať ako strategickú surovinu a podľa toho sa k nej aj správať podľa aspektov ekonomického i ekologického využitia jeho potenciálu
  • podporovať spracovanie dreva vo finálnych produktoch a recykláciu dreva, pretože ak drevo eventuálne biomasu spálime, dostaneme tzv. finálny status, keď drevo opäť vypustí do ovzdušia CO2, kým v produktoch i recyklovaných ho stále viaže
  • hľadajme systémové podporné opatrenia pre zvyšovanie pridanej hodnoty pri spracovaní dreva ako ekonomický a ekologický prínos pre HDP SR v systéme „Používajme viacej dreva – zabráňme klimatickým zmenám“ (Bez dreva to nepôjde)
  • musíme dôsledne presadzovať účinnú kontrolu pestovania dreva trvalo udržateľným spôsobom a uvádzanie dreva a produktov z neho na trh, cez oficiálne a celosvetovo uznávané certifikačné schémy PEFC a FSC
  • je potrebné podporiť v rámci Plánu obnovy dotáciu na inštaláciu peletových kotlov pre domácnosti (opatrenie pre obyvateľov a nie firmy) – nutnosť rozlišovať medzi energetickou biomasou a biomasou pre lokálne kúrenie (lokálnou biomasou je drevná biomasa získavaná jednoznačne udržateľným spôsobom ako vedľajší produkt z ťažby a spracovania dreva, aplikovať kritérium udržateľnosti a kaskádový princíp)
  • množstvo disponibilného dreva na Slovensku z roka na rok klesá (znižovanie ťažieb, kalamity, rozpad smrečín) a bude ho ešte menej nielen na chemické a mechanické spracovanie ale aj na energetické účely, dôsledky snahy o maximálne rozšírenie bez zásahových zón v NP (novela zákona o ochrane prírody a krajiny), umelé a účelové zvyšovanie veľkosti parciel, ktoré prechádzajú pod správu ŠOP v NP Slovenska, navrhujeme moratórium na rozširovanie bez zásahových zón

Významným výsledkom rokovania za okrúhlym stolom bol návrh ministra Sulíka, aby pri Rade vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu vznikla pracovná skupina DREVO – STRATEGICKÁ SUROVINA, ktorá bude pripravovať strategické a legislatívne zmeny i operatívne návrhy na odstránenie prekážok pri efektívnom pestovaní lesov a mechanickom i chemickom spracovaní dreva. Tak isto preverí možnosti na dôsledné využitie drevnej hmoty, ktorá je určená na biomasu, aby sa mohla efektívne zbierať a spracovať na výrobu tepla.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina