aktuality

Systémy manažérskeho súladu, aj manažérstva kvality

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vyberáme z prehľadu nových noriem uverejnených v zborníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR za mesiac apríl 2022. Tvorí ich 67 nových noriem, 8 zmien a 3 opravy.

 • STN ISO 37301 (01 0107) Systémy manažérskeho súladu. Požiadavky s usmernením na používanie (ISO 37301: 2021)
 • STN ISO 18091 (01 0341) Systémy manažérstva kvality. Návod na aplikáciu cez ISO 9001 v samospráve (ISO 18091: 2019)
 • STN P CEN/TS 17661 (36 9798) Osobná identifikácia. Návod na európsku identifikáciu osôb a biometrické doklady totožnosti (CEN/TS 17661: 2021)
 • STN ISO/IEC 27035-3 (97 4101) Informačné technológie. Manažment incidentov informačnej bezpečnosti. Časť 3: Návody na prevádzku odozvy na incident IKT (ISO/ IEC 27035-3: 2020)
 • STN ISO/IEC 27033-1 (97 4103) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Sieťová bezpečnosť. Časť 1: Prehľad a koncepty (ISO/IEC 27033-1: 2015)
 • STN ISO/IEC 15945 (97 4119) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Špecifikácia služieb TTP na podporu aplikácie digitálnych predpisov (ISO/IEC 15945: 2002)
 • STN EN 14583 (83 3804) Pracovná expozícia zariadenia na objemový odber vzoriek bioaerosólov. Všeobecné požiadavky a hodnotenie účinnosti (EN 14583: 2021)
 • STN EN 1540 (83 3600) Pracovná expozícia. Terminológia (EN 1540: 2021)
 • TN CEN/TR 17741 (73 9018) Usmernenie ako porozumieť a používať EN ISO 29481-1 Informačné modely stavieb (BIM). Príručka na odovzdávanie informácií. Metodika a formát (CEN/TR 17741: 2021)
 • STN ISO/IEC 18032 (97 4120) Informačná bezpečnosť. Generovanie prvočísiel (ISO IEC 18032: 2020)
 • STN EN ISO 23322 (67 3095) Náterové látky. Stanovenie rozpúšťadiel v náterových látkach obsahujúcich iba organické rozpúšťadlá. Metóda plynovej chromatografie podľa ISO 23322: 2021 (EN ISO 23322: 2021; ISO 23322: 2021)
 • STN EN ISO 7213 (50 0202) Buničiny. Odber vzoriek na skúšky cez ISO 7213: 2021 (EN ISO 7213: 2021; ISO 7213: 2021)
 • STN EN 54-1 (92 0404) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 1: Úvod (EN 54-1: 2021)
 • STN EN 3-8 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 8: Požiadavky na konštrukciu, odolnosť proti tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov, ktoré vyhovujú požiadavkám EN 3-7 pri maximálnom dovolenom tlaku, ktorý sa rovná alebo je nižší ako 30 barov (EN 3-8: 2021)
 • STN EN 1366-3 (92 0811) Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 3: Tesnenia prestupov (EN 1366-3: 2021)
 • STN EN 1366-11+A1 (92 0811) Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 11: Protipožiarne odolné systémy káblových systémov a súvisiacich komponentov (EN 1366-11: 2018 + A1: 2021)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina