aktuality

Habilitačné prednášky a obhajoby prác v rámci vedeckého výskumu

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Pedagógovia Technickej univerzity Zvolen rozširujú svoje vzdelávacie obzory štúdiom teoretických materiálov doplnené výsledkami vlastného vedeckého výskumu a poznatkami z praxe, aby vytvárali nové prednášky a učebné texty pre študijné programy. Súčasná Vedecká rada TUZVO (2020 – 2024) schválila, aby do inauguračného programu vymenovali z Drevárskej fakulty doc. Ing. Ivana Klementa, PhD., ktorý sumarizuje poznatky pre inauguračné konanie v odbore Technológia spracovania dreva. Do prípravy z LF je zaradený aj doc. Ing. Karol Ujházy, PhD. pre odbor Lesnícka fytológia.

Drevárska fakulta má aktuálne v programe habilitačné prednášky a obhajoby prác pre získanie docentúry:

Ing. Martin Čulík, PhD. vrcholí s prípravou habilitačnej prednášky „Zvuková pohltivosť dreva a materiálov na báze dreva ako súčasť akustiky drevených stavieb“. Súčasne bude obhajovať habilitačnú prácu „Metódy akustiky pri hodnotení vlastností dreva určeného na špecifické účely“ pre študijný odbor Konštrukcia a procesy výroby drevárskych výrobkov v rámci Katedry drevených stavieb. Habilitačná prednáška a obhajoba sa uskutočnia 27. októbra 2020.

Ing. Martin Zachar, PhD. bude mať habilitačnú prednášku na tému „Základné požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť z hľadiska požiarnobezpečnostných charakteristík používaných v stavebných konštrukciách“ a obhajobu habilitačnej práce „Progresívne metódy testovania vybraných požiarnotechnických charakteristík smrekového dreva“. Obe habilitačné konania sú určené pre študijný odbor Záchranné služby (súčasť Drevárskej fakulty) a uskutočnia sa 19.októbra 2020.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina