drevoservis

Cenový vývoj kulatiny a řeziva

drevoservis
Hromady vlákniny v lesích a kolem silnic v Kraji Vysočina jsou ještě dnes dokladem o tamním loňském rekordním objemu nahodilé těžby 7,7 mil. m3 dříví. Foto: Ing. František Novák
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Navzdory chladnému počasí v dubnu a květnu letošního roku a následným vydatným dešťovým srážkám se dlouhodobé řádění kůrovce v našich lesích nezastavilo, ale jen zpomalilo. Navíc se loni nepodařilo zejména v kalamitou nejpostiženějším kraji Vysočina a s ním sousedících regionech Jihočeského kraje (Jemnicko, Dačicko, Slavonicko) vytěžit všechny napadené porosty, což při průjezdu těmito oblastmi dokladují rozsáhlé plochy „rezavých“ smrků a někde už i borovic. Hromady kulatiny nejen v sortimentu vláknina, lemující silnice zmíněných oblastí, pak potvrzují u smrku a borovice přetrvávající nabídku nad poptávkou, což se i v letošním I. pololetí promítlo v jejich dalším zlevnění v řádech desetikorun až stokorun. Smrkovou a borovou kulatinu ve třídách III C byli někteří dodavatelé nuceni snížit na nedávnou cenovou úroveň vlákniny, smrkovou ve třídě III D, nabízenou např. na Pelhřimovsku za 300 Kč/m3, dokonce na méně, než činí současná cena palivového dříví.

Důsledky již šestým rokem pokračujícího působení kůrovcové kalamity, vedoucí v letošním I. pololetí k výše naznačenému dalšímu zlevnění bezmála všech smrkových a borových kulatinových sortimentů a naopak většinovému zdražení modřínové a listnaté dřevní hmoty, a jejich možné pozitivní či negativní dopady na ceny řeziva byly předmětem dalšího „dílu“ našeho pravidelně publikovaného cenového „seriálu“, vytvářeného na základě průzkumu cenového vývoje u vybraných sortimentů kulatiny a řeziva v dřevinách smrk/jedle, borovice, modřín, dub a buk. Provedli jsme jej v průběhu měsíce června oslovením bezmála stovky našich pravidelných respondentů s různým zaměřením (těžební společnosti, malé, střední a velké pilařské provozy, specializovaní prodejci řeziva) z celé České republiky.

Výsledky průzkumu

Výsledky průzkumu jsou jako obvykle shrnuty v tabulkách 1 a 2, které podobně jako v průzkumu za loňské II. pololetí (viz ZDE) doplňuje ještě tucet grafů znázorňujících cenový vývoj sledovaných sortimentů od I. pololetí roku 2013.

V případě tabulek pak hodnoty uvedené tučným písmem v horní části každého z řádků vyjadřují celorepublikový průměr ceny (v Kč/m3), za kterou se sledovaný sortiment prodával v průběhu letošního I. pololetí. Jedná se o ceny bez DPH, které u kulatiny nezahrnují dopravu z lesa na pilu (tzv. ceny na odvozním místě), a u truhlářského řeziva byly vypočítány pouze z cen prvních dvou jakostních tříd.

V prostředních řádcích tabulek je uveden rozsah ceny, v němž se daný sortiment na trhu pohyboval. Toto větší či menší cenové rozpětí je v případě kulatiny dané především původem dřeva (ze státních, vojenských, obecních, církevních či soukromých lesů) a potažmo prodejními cenami dříví nastavenými vlastníky lesních porostů nebo (ve státních lesích) těžebními společnostmi. Mimo to se na něm podílí i různé zastoupení jednotlivých tloušťkových stupňů, u pilařské hmoty různý podíl zastoupení kvality III A a III B a u smrkové či borové hmoty např. i to, jde-li o dřevo ze souší nebo čerstvé a v neposlední řadě také sortimentní zaměření výrobce. U řeziva závisí na konkrétním zaměření prodejce, na lokalitě, kde působí a odkud případně řezivo dováží apod. To platí i tehdy, když prodejcem je sám výrobce řeziva, v jehož nezřídka vyšší ceně ve srovnání s konkurencí jsou promítnuty nemalé náklady na dopravu suroviny, která v dřevinách MD, DB a dnes i v případě nutnosti zajištění čerstvé hmoty ostatních dřevin, mnohdy cestuje ke zpracování i stovky kilometrů.

Ve spodních řádcích tabulek jsou uvedeny zjištěné rozdíly (v Kč/m3) mezi cenami sledovaných sortimentů v I. pololetí 2020 ve srovnání s cenami ve II. pololetí loňského roku, přičemž červená čísla vyjadřují zdražení, modrá naopak zlevnění daného sortimentu a u kulatiny či řeziva se zelenou číslicí „0“ zůstala cena na úrovni II. pololetí 2019.

Výše zmíněné grafy pak ukazují, jak se ceny sledovaných sortimentů v jednotlivých pololetích uplynulých téměř osmi let měnily v důsledku působení různých faktorů. U kulatiny např. zavedením současného způsobu prodeje dříví ze státních lesů prostřednictvím smluvních partnerů s.p. Lesy ČR, vlivem s tímto prodejem zvýšených přepravních vzdáleností či z důvodu přetrvávajícího vysokého exportu, od něhož se odvíjí i ceny dříví prodávaného v tuzemsku. Mimo to i z důvodu každoročního negativního „projevu“ různých větrných kalamit či v případě MD jeho stále větší oblibou mezi zpracovateli, u listnatých dřevin nezřídka i ročním obdobím, kdy jsou nakupovány. V posledních šesti letech, s výjimkou letoška mimořádně chudých na dešťové srážky, pak také nedostatkem čerstvé dřevní suroviny a naopak nadbytkem tzv. kůrovcové hmoty, vzniklé tzv. chřadnutím lesa zaviněným v důsledku působení sucha přemnožením nejrůznějších druhů podkorního hmyzu či některých dřevokazných hub. Kolísání cen řeziva v jednotlivých pololetích v řadě případů koresponduje s vyššími či nižšími cenami kulatiny. Jejich momentální výši kromě toho ovlivňuje i míra poptávky po daném sortimentu na trhu, roční období, v němž je řezivo prodáváno, a v případě sušeného také jeho počáteční vlhkost a aktuální a stále se zvyšující ceny energií.

Kulatina

Co se týče cen kulatiny v posledním sledovaném I. pololetí 2020, tak v případě jehličnaté šly ceny oproti loňskému II. pololetí opět dolů ve všech sledovaných sortimentech smrku (SM). V kvalitativně nejlepší jakostní třídě II sice jen o pouhou dvacetikorunu na kubík, ale v případě pilařsky zpracovávané sdružené třídy III A, III B už o výraznějších 140 Kč/m3, ve řídě III C o 70 Kč/m3. Opětovně pak zlevnila (o dalších 40 Kč/m3) také kvalitativně nejhorší třída III D, která se vzhledem k obrovskému přetlaku na trhu dala nakoupit u některých dodavatelů v krajích Jihočeském a Vysočina i v cenách od 300 Kč/m3 výše. Většinové zlevnění jsme zaznamenali také u druhé jehličnaté dřeviny – BO, jejíž ceny klesly ve třídě III A, III B o 90 Kč/m3, v III C o 70 Kč/m3 a v III D o 30 Kč/m3. Výjimkou byla tzv. loupačka (třída II), kde kubík naopak o 30 Kč podražil. Zdražení až v řádech stokorun se tentokrát, pravděpodobně kvůli rostoucímu zájmu zpracovatelů a nedostatku čerstvé dřevní hmoty na trhu, dotklo také MD. A to opět nejen u loupačky, jejíž cena oproti loňsku stoupla o 260 Kč/m3, ale i ve sdružené jakostní třídě III A, III B (o 150 Kč/m3) a ve třídě III C (o 50 Kč/m3). Jakostně nejhorší MD hmota pak opětovně o dalších 160 Kč/m3 zlevnila, podle několika respondentů kvůli značnému množství v lesích napadeného dřeva (lýkožroutem a posléze tesaříkem modřínovým), které se vlastníci nebo těžební firmy snažily přednostně dostat ven z lesa na úkor výrazně omezených či někde úplně zastavených úmyslných těžeb (podobně jako v případě celoplošného zlevnění SM).

Podobně jako MD podražila také většina dubových a bukových kulatinových sortimentů. U dubu především ve třídě III A, III B, kde se cena zvýšila o výraznějších 240 Kč/m3 a o něco mírněji (o 60 respektive 40 Kč/m3) ve třídách III C, III D a u loupačky. U buku naopak kubík loupačky zlevnil o 70 Kč. Ve zbylých třídách bukové kulatiny III A, III B a III D ceny kubíku stouply o 20 respektive 50 Kč, ve třídě III C se udržely na úrovni loňského II. pololetí.

Řezivo

Další zlevnění téměř všech SM a BO kulatinových sortimentů se v I. pololetí 2020 příznivě promítlo do cen truhlářského i stavebního řeziva. A to jak nesušeného jeho většinovým a u některých druhů výraznějším zlevněním, tak i sušeného, kde zejména v sortimentu truhlářských fošen ceny klesly v řádech desetikorun až stokorun.

Z nesušených truhlářských prken zlevnila SM (o 220 Kč/m3), BO (o 120 Kč/m3), DB (o 180 Kč/m3) a BK (o 200 Kč/m3) a z fošen opět SM (o 290 Kč/m3), BO (o 250 Kč/m3), MD (o 260 Kč/m3) a v případě BK cena zůstala stejná jako v loňském II. pololetí. Nesušené DB fošny naopak o rovných 900 Kč/m3 podražily stejně jako MD prkna, která se prodávala dráže o 110 Kč/m3. U sušených truhlářských materiálů, s výjimkou SM prken, která na kubíku zlevnila o výrazných 190 Kč, veškerá ostatní prkna podražila, v případě BO o 90 Kč/m3, MO o pouhých 10 Kč/m3, DB o výraznějších 230 Kč/m3 a BK o 150 Kč/m3. Naopak výraznější zlevnění až v řádech stokorun jsme zaznamenali v celém sortimentu fošen. Zejména pak u DB, které na kubíku zlevnily o 420 Kč, SM o 320 Kč, MD o 240 Kč, BK o 80 Kč a v neposlední řadě u BO, kde se cena kubíku snížila o 30 Kč.

Ze stavebních sortimentů k radosti některých tuzemských pilařů podražily nesušené BO fošny (o 160 Kč/m3), SM a MD hranoly (o 50 a 80 Kč/m3) a boční BK prkna (o 60 Kč/m3). U sušeného stavebního sortimentu šla cena kubíku nahoru, podobně jako loni, u MD prken a fošen o 330 Kč, čímž se staly zatím nejdražšími za posledních 8 let. SM a BO prkna a fošny naproti tomu mírně zlevnily o 20 respektive 60 Kč/m3. Ostatní stavební sortimenty, tentokrát určitě k radosti mnoha zpracovatelů, zlevnily. A to v případě SM konkrétně nesušené středové fošny včetně exportních o 80 a 160 Kč/m3, boční prkna o 70 Kč/m3, v případě BO exportní fošny o 210 Kč/m3, hranoly o 20 Kč/m3, boční prkna o 150 Kč/m3 a v neposlední řadě MD fošny včetně exportních o 10 a 140 Kč/m3 a boční prkna o 220 Kč/m3. DB boční stavební řezivo se prodávalo za stejné ceny jako v loňském II. pololetí.

Tabulky a grafy: autor

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina