aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – únor 2020

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 2. 2020). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 1/2020

• ČSN EN 16798-1 (12 7027) • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky – Modul M1-6
• ČSN ISO 230-10 (20 0300) • Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 10: Určení měřicích vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů
• ČSN ISO 13041-2 (20 0308) • Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra – Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislým pracovním vřetenem
• ČSN ISO 13041-5 (20 0308) • Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra – Část 5: Přesnost rychlostí a interpolace
• ČSN ISO 2772 (20 0318) • Přejímací podmínky svislých stojanových vrtaček – Zkoušky přesnosti
• ČSN ISO 3070-1 (20 0322) • Obráběcí stroje – Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem – Část 1: Stroje s pevným stojanem a pohyblivým stolem
• ČSN ISO 3070-2 (20 0322) • Obráběcí stroje – Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem – Část 2: Stroje s pohyblivým stojanem podél osy X (podlahový typ)
• ČSN ISO 3070-3 (20 0322) • Obráběcí stroje – Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem – Část 3: Stroje s pohyblivým stojanem a pohyblivým stolem
• ČSN ISO 8636-2 (20 0329) • Obráběcí stroje – Podmínky zkoušek rovinných frézek – Zkoušky přesnosti – Část 2: Stroje s posuvným portálem
• ČSN ISO 1985 (20 0347) • Obráběcí stroje – Podmínky zkoušek pro rovinné brusky se svislou osou brousicího vřetena a vratným pohybem stolu – Zkoušky přesnosti
• ČSN ISO 10791-1 (20 0360) • Podmínky zkoušek pro obráběcí centra – Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou vřetena (vodorovná osa Z)
• ČSN ISO 10791-6 (20 0360) • Podmínky zkoušek pro obráběcí centra – Část 6: Přesnost frekvence otáčení a interpolací
• ČSN ISO 10791-7 (20 0360) • Podmínky zkoušek pro obráběcí centra – Část 7: Přesnost dokončovaného zkušebního kusu
• ČSN ISO 10791-10 (20 0360) • Podmínky zkoušek pro obráběcí centra – Část 10: Vyhodnocení tepelných deformací
• ČSN EN 61386-1 ed. 2:2009 (37 0000) • Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky (změna A1)
• ČSN EN 13227 (49 2133) • Dřevěné podlahoviny – Lamparkety z rostlého dřeva
• ČSN EN 13489 (49 2136) • Dřevěné podlahoviny – Vícevrstvé parketové dílce
• ČSN EN 622-4 (49 2612) • Vláknité desky – Požadavky – Část 4: Požadavky na izolační desky
• ČSN EN ISO 19085-7 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky
• ČSN EN 1401-1 (64 3172) • Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) –Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
• ČSN ISO 10508:2015 (64 6477) • Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Návod pro klasifikaci a navrhování (změna Amd. 1)
• ČSN EN 17224 (66 8570) • Stanovení pevnosti ve smyku při tlakovém namáhání lepidel na dřevo při zvýšených teplotách
• ČSN EN ISO 11343 (66 8579) • Lepidla – Stanovení dynamické odolnosti vysokopevnostních lepených spojů vůči štípání rázem – Metoda štípání rázem pomocí klínu
• ČSN EN ISO 22631 (66 8625) • Lepidla – Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety – Zkouška v odlupování
• ČSN EN ISO 22632 (66 8626) • Lepidla – Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety – Smyková zkouška
• ČSN EN ISO 2431 (67 3013) • Nátěrové hmoty – Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky
• ČSN EN ISO 9514 (67 3033) • Nátěrové hmoty – Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových nátěrových hmot – Příprava a kondicionování vzorků a směrnice pro zkoušení
• ČSN EN ISO 1518-1 (67 3086) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vrypu – Část 1: Zkouška při konstantním zatížení
• ČSN EN ISO 1518-2 (67 3086) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vrypu – Část 2: Zkouška při proměnném zatížení
• ČSN EN 1096-4 (70 1030) • Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem – Část 4: Výrobková norma
• ČSN EN 490+A1 (72 3240) • Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn – Specifikace výrobku
• ČSN EN ISO 16536 (72 7057) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi
• ČSN EN 13967+A1 (72 7612) • Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti zemní vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky
• ČSN EN 1849-2 (72 7641) • Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech
• ČSN EN ISO 16283-2 (73 0511) • Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ – Část 2: Kročejová neprůzvučnost
• ČSN EN 15254-4 (73 0855) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 4: Zasklené konstrukce
• ČSN EN 1443 (73 4200) • Komíny – Obecné požadavky
• ČSN EN 13384-1+A1 (73 4206) • Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 1: Samostatné komíny
• ČSN EN 13384-2+A1 (73 4206) • Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 2: Společné komíny
• ČSN EN 16475-3+A1 (73 4245) • Komíny – Příslušenství – Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení – Požadavky a zkušební metody
• ČSN EN ISO 23910 (79 3823) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Měření pevnosti proti vytržení stehu
• ČSN EN ISO 18218-2 (79 3891) • Usně – Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů – Část 2: Nepřímá metoda
• ČSN EN ISO 1833-12 (80 0216) • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 12: Směsi akrylu, určitých modakrylových vláken, určitých chlorovláken, určitých elastanových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím dimethylformamiduß)
• ČSN EN ISO 1833-16 (80 0216) • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 16: Směsi polypropylenových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím xylenu)
• ČSN EN 17131 (80 0294) • Textilie a textilní výrobky – Stanovení dimethylformamidu (DMF), metoda s použitím plynové chromatografie
• ČSN EN 17132 (80 0296) • Textilie a textilní výrobky – Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), metoda plynové chromatografie
• ČSN EN 17134 (80 0297) • Textilie a textilní výrobky – Stanovení určitých konzervačních látek, metoda kapalinové chromatografie
• ČSN EN 17130 (80 0298) • Textilie a textilní výrobky – Stanovení dimethylfumarátu (DMFu), metoda s použitím plynové chromatografie
• ČSN EN ISO 11058 (80 6141) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Zjišťování charakteristik propustnosti pro vodu kolmo k rovině, bez zatížení
• ČSN EN 14150 (80 6190) • Geosyntetické izolace – Zjišťování propustnosti kapalin
• ČSN EN ISO 20607 (83 3304) • Bezpečnost strojních zařízení – Návod k používání – Obecné principy pro návrh
• ČSN EN 15939 (91 1043) • Nábytkové kování – Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění na stěnu
• ČSN EN 1143-1 (91 6011) • Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Ilustrační foto

 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina