aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – leden 2020

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 1. 2020) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 12/2019

• ČSN EN ISO 25178-73 (01 4451) • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Textura povrchu: Plocha – Část 73: Termíny a definice pro povrchové vady na ztělesněných mírách
• ČSN EN IEC 60721-3-3 ed. 2 (03 8900) • Klasifikace podmínek prostředí – Část 3-3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům
• ČSN EN 60721-3-3:1997 (03 8900) • Klasifikace podmínek prostředí – Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (změna Z1)
• ČSN EN IEC 60721-3-4 ed. 2 (03 8900) • Klasifikace podmínek prostředí – Část 3-4: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům
• ČSN EN 60721-3-4:1997 (03 8900) • Klasifikace podmínek prostředí – Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Oddíl 4: Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (změna Z1)
• ČSN EN ISO 28927-8:2010 (10 6010) • Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 8: Pily, leštičky a pilníky s vratným pohybem a pily s kmitavým nebo rotačním pohybem (změna A2)
• ČSN EN 14492-2 (27 0610) • Jeřáby – Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem – Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem
• ČSN EN ISO 12215-5 (32 1160) • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 5: Tlaková zatížení a napětí pro stanovení rozměrů konstrukce monotrupů
• ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem (změna Z1)
• ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem (změna Z2)
• ČSN IEC 60479-1 (33 2010) • Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo – Část 1: Obecná hlediska
• ČSN EN 62035 ed. 2:2015 (36 0220) • Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) – Požadavky na bezpečnost (změna A1)
• ČSN EN 60335-2-12 ed. 2:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče (změna A11)
• ČSN EN 60335-2-66 ed. 2:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace (změna A11)
• ČSN EN 60335-2-98 ed. 2:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-98: Zvláštní požadavky na zvlhčovače (změna A11)
• ČSN EN 60335-2-99:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-99: Zvláštní požadavky na elektrické odsávače par pro komerční účely (změna A1)
• ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky (změna A1)
• ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky (změna A2)
• ČSN EN 60675:1997 (36 1060) • Elektrická přímotopná topidla pro domácnost – Metody měření funkce (změna A11)
• ČSN EN 60531:2001 (36 1060) • Elektrická akumulační topidla pro vytápění místností – Metody měření funkce (změna A11)
• ČSN EN 62841-3-12 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-12: Zvláštní požadavky na přenosné stroje na závity
• ČSN EN 62841-2-1:2018 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-1: Zvláštní požadavky na ruční vrtačky a příklepové vrtačky (změna A11)
• ČSN EN 61029-2-12:2011 (36 1581) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-12: Zvláštní požadavky na stroje na závity (změna Z1)
• ČSN EN ISO 19085-10 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily)
• ČSN EN ISO 10123 (66 8511) • Lepidla – Stanovení smykové pevnosti anaerobních lepidel s použitím zkušebních těles čep-objímka
• ČSN EN ISO 18451-1(67 0020) • Pigmenty, barviva a plniva – Terminologie – Část 1: Obecné termíny
• ČSN EN ISO 6504-1 (67 3014) • Nátěrové hmoty – Stanovení krycí schopnosti – Část 1: Metoda Kubelka-Munk pro bílé a světlé odstíny
• ČSN EN ISO 3251 (67 3031) • Nátěrové hmoty a plasty – Stanovení obsahu netěkavých látek
• ČSN EN 14064-1 ed. 2 (72 7235) • Tepelněizolační výrobky pro stavby – Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in situ – Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním
• ČSN EN 14064-1:2010 (72 7235) • Tepelně izolační výrobky pro stavby – Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ – Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním (změna Z2)
• ČSN EN 1991-3:2008 (73 0035) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení (oprava 2)
• ČSN EN 15254-3 (73 0855) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 3: Lehké příčky
• ČSN EN 13501-6 ed. 2 (73 0860) • Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů
• ČSN EN 13501-6:2018 (73 0860) • Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů (změna Z2)
• ČSN EN 15269-11+AC (73 0868) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů
• ČSN EN ISO 1833-27 (80 0216) • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 27: Směsi celulózových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím síranu hlinitého)
• ČSN EN ISO 10833 (80 4429) • Textilní podlahové krytiny – Zjišťování odolnosti ořezaných krajů proti poškození pomocí modifikované zkoušky na bubnovém přístroji Vettermann
• ČSN EN ISO 20023 (83 8205) • Tuhá biopaliva – Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv – Bezpečná manipulace a skladování při použití dřevních pelet v obytných a jiných malých instalacích
• ČSN 91 0015 (91 0015) • Čalouněný nábytek – Základní a bezpečnostní požadavky
• ČSN EN ISO 16581 (91 7827) • Pružné a laminátové podlahové krytiny – Zjišťování vlivu simulovaného pohybu nábytkové nožky
• ČSN EN 686 (91 7862) • Pružné podlahové krytiny – Specifikace pro jednobarevné a vzorované linoleum s podkladem z pěnového materiálu
• ČSN EN 687 (91 7863) • Pružné podlahové krytiny – Specifikace pro jednobarevné a vzorované linoleum s podkladem z korkové vrstvy

Technické normy zrušené k 1. 1. 2020

• ČSN EN 492+A1 (72 3401) • Vláknocementové desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody (platila od: leden 2017)
• ČSN EN 12467+A1 (72 3403) • Vláknocementové ploché desky – Specifikace výrobku a zkušební metody (platila od: leden 2017)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina