aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – březen 2019

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 3. 2019) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 2/2019

• ČSN ISO 10002 (01 0339) • Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro vyřizování stížností v organizacích
• ČSN ISO 10001 (01 0340) • Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro pravidla chování organizací
• ČSN ISO 10003 (01 0341) • Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro externí řešení sporů organizace
• ČSN ISO 10004 (01 0342) • Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro monitorování a měření
• ČSN ISO 128-24:2018 (01 3114) • Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 24: Čáry na strojnických výkresech (oprava 1)
• ČSN EN 12809:2002 (06 1203) • Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva – Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW – Požadavky a zkušební metody (změna Z1)
• ČSN EN 12815:2002 (06 1204) • Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody (změna Z1)
• ČSN EN 13229:2002 (06 1205) • Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody (změna Z1)
• ČSN EN 13240:2002 (06 1206) • Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů – Požadavky a zkušební metody (změna Z1)
• ČSN EN 16510-1 (06 1211) • Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 13203-6 (06 1430) • Spotřebiče na plynná paliva s podporou solární energie k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie adsorpčních a absorpčních tepelných čerpadel
• ČSN EN 13126-6 (16 6111) • Stavební kování – Kování pro okna a balkónové dveře – Požadavky a zkušební metody – Část 6: Nůžky s proměnnou geometrií (s nebo bez fixačního systému)
• ČSN EN 60204-1 ed. 3 (33 2200) • Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 (33 2200) • Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky (změna Z1)
• ČSN EN IEC 62820-2 (33 4597) • Komunikační systémy budov – Část 2: Požadavky na pokročilé zabezpečení komunikačních systémů budov (ASBIS)
• ČSN EN 54-5+A1 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 5: Hlásiče teplot – Bodové hlásiče teplot
• ČSN EN 54-5 ed. 2:2017 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 5: Hlásiče teplot – Bodové hlásiče teplot (změna Z1)
• ČSN EN 16755:2018 (49 0086) • Trvanlivost reakce na oheň – Třídy výrobků ze dřeva ošetřených prostředky proti ohni pro konečné použití ve vnitřním a venkovním prostředí (oprava 1)
• ČSN EN 1279-1 (70 1621) • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhradu, tolerance a vizuální kvalita
• ČSN EN 1279-2 (70 1621) • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 2: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na pronikání vlhkosti
• ČSN EN 1279-3 (70 1621) • Sklo ve stavebnictví –Izolační skla – Část 3: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance koncentrace plynu
• ČSN EN 1279-4 (70 1621) • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností utěsnění okrajů
• ČSN EN 1279-5 (70 1621) • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 5: Výrobková norma
• ČSN EN 1279-5+A2:2010 (70 1621) • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 5: Hodnocení shody (změna Z1)
• ČSN EN 1279-6 (70 1621) • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 6: Řízení výroby v závodě a periodické zkoušky
• ČSN EN ISO 22476-6 (72 1004) • Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky – Část 6: Zkouška samozávrtným presiometrem
• ČSN EN ISO 22476-8 (72 1004) • Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky – Část 8: Zkouška zatlačovaným presiometrem
• ČSN EN ISO 16283-2 (73 0511) • Akustika – Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost
• ČSN EN ISO 10848-1 (73 0513) • Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 1: Rámcový dokument
• ČSN EN ISO 10848-2 (73 0513) • Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku
• ČSN EN ISO 10848-3 (73 0513) • Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku
• ČSN EN ISO 10848-4 (73 0513) • Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A
• ČSN EN 15269-5+A1 (73 0868) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu
• ČSN EN 1090-2 (73 2601) • Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
• ČSN EN 12519 (74 6032) • Okna a dveře – Terminologie
• ČSN EN 16932-1 (75 6113) • Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Čerpací systémy – Část 1: Obecně
• ČSN EN 16932-2 (75 6113) • Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Čerpací systémy – Část 2: Tlakové systémy
• ČSN EN 16932-3 (75 6113) • Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Čerpací systémy – Část 3: Podtlakové systémy
• ČSN EN ISO 5398-1 (79 3851) • Usně – Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého – Část 1: Kvantifikace titrací
• ČSN EN ISO 5398-3 (79 3851) • Usně – Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého – Část 3: Kvantifikace atomovou absorpční spektrometrií
• ČSN EN ISO 4048 (79 3875) • Usně – Chemické zkoušky – Stanovení látek extrahovatelných v dichlormethanu a obsahu volných mastných kyselin
• ČSN EN 1176-4 ed. 2 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky
• ČSN EN 71-1+A1 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti
• ČSN EN 71-8:2018 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití (oprava 1)

Technické normy zrušené k 1. 3. 2019

• ČSN EN 50244 (37 8371) • Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách – Návod pro výběr, instalaci, používání a údržbu (platila od: leden 2000)
• ČSN EN 14915 (49 2113) • Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva – Charakteristiky, posuzování shody a označení (platila od: duben 2014)
• ČSN EN 15824 (72 2402) • Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy (platila od: prosinec 2009)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina