aktuality

Spoločné rokovanie LESY SR, š.p. a ZSD SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na pravidelnom štvrťročnom pracovnom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo 28. 11. 2018 v Banskej Bystrici, sa predstavitelia generálneho riaditeľstva LESY SR, š.p. a Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR) venovali vyhodnoteniu tohtoročnej spolupráce a nastoleniu tém do budúceho kalendárneho roka.

Skonštatovali, že súčasný stav komunikácie umožňuje dostatočne operatívne reagovať na výkyvy trhu a výzvy s tým súvisiace. Vďaka spoločnému úsiliu a ústretovosti sa podarilo čiastočne stabilizovať situáciu v dodávkach drevnej hmoty spracovateľov, k čomu bezpochyby prispelo aj uzatváranie stredno- a dlhodobých zmlúv so spracovateľmi dreva. Štátny podnik LESY SR uzatvoril na prelome rokov 2017/2018 zmluvy s centrálnymi odberateľmi dreva v súlade so schválenou obchodnou politikou, k čomu sa neskôr pridali aj zákazníci regionálneho významu.

ZSD SR vníma tento krok LESY SR, š.p. ako pozitívny signál snahy o vytvorenie transparentného trhu s drevom, o čo sa členské spoločnosti dlhodobo snažia. Zároveň považuje nastavovanie fungovania správnych princípov za živý proces a bude vnímavo a pozorne sledovať, či LESY SR, š.p. dodržiavajú sľúbené princípy a pravidlá.

ZSD SR má veľký záujem na tom, aby sa pre spracovateľské kapacity bukovej hmoty na Slovensku, predovšetkým pre členské spoločnosti ZSD SR, vytvorili optimálne podmienky v dodávkach potrebného objemu suroviny. ZSD SR vníma situáciu na trhu s drevom za kritickú, kvôli zvyšujúcemu sa podielu tzv. kalamitného dreva nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín, čo značne vplýva na kvalitu ponúkaných sortimentov a ohrozuje finančnú politiku pri dodávkach dreva a odbyte výrobkov z nich. Aj z tohto dôvodu bude ZSD SR v budúcnosti trvať na tom, aby sa normy na zatrieďovanie vyťaženej hmoty opäť vrátili k európskym štandardom, a aby aj cenotvorba kopírovala európske trendy v okolitých krajinách. To sú dva základné predpoklady na prežitie slovenských drevospracujúcich subjektov v budúcnosti.  

Jednoznačne pozitívnym nástrojom, na ktorom sa ZSD SR a vedenie LESY SR, š.p. dohodli, sú pravidelné pracovné konzultácie na mesačnej, resp. kvartálnej báze, na ktorých budú vyhodnocovať fungovanie transparentnosti a konzultovať ďalšie opatrenia na prospech rozvoja lesnícko-drevárskeho komplexu na Slovensku. S tým súvisí aj spoločný postup pri presadzovaní princípov trvalého a obnoviteľného hospodárenia v lesoch na Slovensku, ktoré sú často predmetom dezinformačných kampaní a špekulácií predovšetkým smerom k laickej verejnosti. Preto ZSD SR jednoznačne podporuje snahu odborných kruhov, aby sa stiahla novela Zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú predložilo MŽP SR, z medzirezortného pripomienkového konania dovtedy, kým sa neuskutoční hlboká odborná diskusia na prípravu nového zákona.

Zdroj: TS ZSD SR

Na rokovaní zľava Ing. Marian Staník generálny riaditeľ LESY SR Ing. Tomáš Klouček obchodný riaditeľ LESY SR Ing. Ľubor Balko BUČINA DDD Ing. Igor Patráš prezident ZSD SR Ing. Daniel Huliak konateľ BUČINA DDD Ing. Milan Benco predseda DS ZSD SR
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina