aktuality

Uznanie práce drevárskych pedagógov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Pri napĺňaní odkazu poslania učiteľov na všetkých stupňov vzdelávania ocenili aj prácu pedagógov Technickej univerzity Zvolen. Prostredníctvom štyroch fakúlt vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre prax, aj pre sféru výskumu, vývoja a vzdelávania.

Plakety J. A. Komenského vyjadrujú uznanie pedagogickej práci. Rektor TU Zvolen Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. odovzdal plakety ôsmym pedagógom. Ich nositeľmi z Drevárskej fakulty (DF) TU Zvolen sú:

  • prof. Ing. Igor Čunderlík, CSc. – za dlhoročnú pedagogickú a vedeckovýskumnú prácu v oblasti štruktúry a anatómie dreva. Na DF pôsobí 43 rokov.
  • prof. Ing. Štefan Schneider, PhD. – za dlhoročnú hodnotnú pedagogickú a tvorivú činnosť, ktorou významne prispel k výchove vysoko kvalifikovaných odborníkov v oblasti dizajnu nábytku a interiéru, čím zvýraznil poslanie fakulty a univerzity. Patrí k zakladateľom tohto študijného odboru a počas svojho 30-ročného pôsobenia na DF nadväzuje na praktické pôsobenie vo svojej dizajnérskej tvorbe.

Drevárska fakulta je najväčšou fakultou TU vo Zvolene a poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelanie už od roku 1952. V aktuálnom akademickom roku získava vzdelanie v 13 študijných programoch 1146 študentov (z toho 902 denných).

Technická univerzita má celkom 2536 poslucháčov. Prínosy pre výrobnú prax v drevospracujúcom odvetví má aj Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU Zvolen. Plaketu J. A. Komenského prevzali:

  • doc. Ing. Helena Čierna, PhD. – za prínos pri rozvoji študijného odboru Priemyselné inžinierstvo. Plaketa je súčasne ocenením aktívneho pôsobenia v Rade kvality univerzity.
  • doc. Ing. Ján Svoreň, CSc. – za inovatívny prístup v dlhoročnej pedagogickej práci. Uplatňuje nové metódy vo výučbe konštrukcií strojov na delenie s dôrazom na úzke prepojenie výučby s priemyselnou praxou.
Noví nositelia Plakety J. A. Komenského z TU Zvolen. Prevzali ich z rúk rektora univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila PhD. (v strede)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina