aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – květen 2016

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy 01Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 5. 2016) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 4/2016

• ČSN EN 30-2-1 (06 1410) • Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Část 2-1: Hospodárné využití energie – Obecně
• ČSN EN 13203-1 (06 1430) • Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 1: Hodnocení dodávky teplé vody
• ČSN EN 12952-1 (07 7604) • Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN ISO 14955-1 (20 0060) • Obráběcí stroje – Environmentální hodnocení obráběcích strojů – Část 1: Metodika návrhu energeticky účinných obráběcích strojů
• ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Ruční vozíky
• ČSN EN ISO 3691-6 (26 8812) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob
• ČSN EN 12895 (26 8890) • Manipulační vozíky – Elektromagnetická kompatibilita
• ČSN EN 280+A1 (27 5004) • Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Konstrukční výpočty – Kritéria stability – Konstrukce – Bezpečnost – Přezkoušení a zkoušky
• ČSN EN 280:2014 (27 5004) • Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Konstrukční výpočty – Kritéria stability – Konstrukce – Bezpečnost – Přezkoušení a zkoušky (změna Z1)
• ČSN EN 60695-1-11 ed. 2 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků – Posouzení požárního nebezpečí
• ČSN EN 60695-1-11:2011 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků – Posouzení požárního nebezpečí (změna Z1)
• ČSN 36 0340-2 IEC 61-2:1992 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 2: Objímky (změna Z41)
• ČSN 36 0340-3 IEC 61-3:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 3: Kalibry (změna Z42)
• ČSN EN 62868 (36 0610) • Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost
• ČSN EN 62722-1 (36 0610) • Vlastnosti svítidel – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 62560:2013 (36 0701) • Světelné zdroje LED pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napětí > 50 V – Požadavky na bezpečnost (změna A1)
• ČSN EN ISO 18217 (49 6124) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Posouvací řetěz stroje na olepování boků
• ČSN EN 15534-6 (64 9330) • Kompozity na bázi dřeva a termoplastů [obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)] – Část 6: Specifikace pro profily a prvky na oplocení
• ČSN EN 12699 (73 1032) • Provádění speciálních geotechnických prací – Ražené piloty
• ČSN EN 14199 (73 1033) • Provádění speciálních geotechnických prací – Mikropiloty
• ČSN EN 482+A1 (83 3625) • Expozice pracoviště – Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek
• ČSN EN ISO 17621 (83 3626) • Ovzduší na pracovišti – Zařízení pro krátkodobé měření detekční trubicí – Požadavky a zkušební metody

Technické normy zrušené k 1. 5. 2016

• ČSN EN 60204-31 (33 2200) • Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 31: Zvláštní požadavky na bezpečnost a EMC na šicí stroje, jednotky a systémy šicích strojů (platila od: červen 2000)
• ČSN 33 3320 (33 3320) • Elektrotechnické předpisy – Elektrické přípojky (platila od: květen 1996)
• ČSN 34 2300 (34 2300) • Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení (platila od: září 1997)
• ČSN EN 12326-1 (72 1891) • Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady – Část 1: Specifikace výrobku (platila od: březen 2005)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina