archív aktualít rok 2015

Odborná monografia o lesných požiaroch

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Lesne poziare krstOdborný seminár na Katedre požiarneho inžinierstva Žilinskej univerzity usporiadali pri príležitosti vydania odbornej monografie pod názvom: „Lesné požiare“. Na úvod monografiu pokrstili prodekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity Ing. Vladimír Mózer, PhD. a Ing. Danka Rovňanová zo Strednej školy požiarnej ochrany MV SR v Žiline.

Autori publikácie doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD., Ing. Andrea Majlingová, PhD. a Ing. Jaroslav Kapusniak v publikácii sumarizujú aktuálne poznatky a výsledky výskumu lesných požiarov, aj skúsenosti spojené s ich likvidáciou. V obsahu odbornej publikácie možno nájsť terminológiu lesných požiarov, súčasné trendy vo výskume lesných požiarov na území Slovenska a v zahraničí. Uvádzajú aj poznatky z výskumu v oblasti manažmentu rizík lesných požiarov a modelovanie správania sa požiarov. V neposlednom rade sú v tejto publikácii zahrnuté informácie o hasičskej technike nasadzovanej na lesné požiare, prístupy týkajúce sa optimalizácie jej nasadenia, či taktické postupy lokalizácie i likvidácie požiarov v horských podmienkach.

Seminár sa uskutočnil pod záštitou dekana Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity prof. Ing. Zdenka Dvořáka a odborných garantov prof. Ing. Antona Osvalda, CSc. a doc. Ing. Mikuláša Monošiho, PhD. Témy priblížili aktuálnu problematiku ochrany lesov a prírodného prostredia pred požiarnym živlom.

Hlavné prednášky na seminári prezentovali:
•    prof. Ing. Anton Osvald, CSc. sa detailne zaoberal hlavnou témou – lesnými požiarmi.
•    Ing. Andrea Majlingová, PhD. z Prezídia HaZZ MV SR uviedla detaily o poznatkoch – Lesné požiare a aktuálny stav riešenia problematiky,
•    Ing. Michal Balažovjech, PhD. predniesol výsledky teoretických výskumov na tému Numerické modelovanie lesných požiarov pomocou evolúcie kriviek,
•    Ing. Valéria Longauerová, PhD., z Národného lesníckeho centra – Lesnícky výskumný ústav Zvolen priblížila Národný plán ochrany lesov SR pred požiarmi, Lesné požiare a ich príčiny na Slovensku v rokoch 2009 – 2014,
•    doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD. uviedol limitné parametre hasičskej techniky určenej na hasenie lesných požiarov.

Program odborného seminára vytvoril širokú platformu na diskusiu. Odznelo veľa názorov na problematiku lesných požiarov, aj návrhov a odporúčaní na zefektívnenie ich zdolávania.

Foto: Krst monografie „Lesné požiare“ vydanej Žilinskou univerzitou

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina