archív aktualít rok 2013

Novinky v oblasti českých technických norem

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy 01Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 5. 2013) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 04/2013

ČSN ISO 13372 (01 1470) • Monitorování stavu a diagnostika strojů – Slovník
• ČSN EN 13067 (05 0722) • Personál pro svařování plastů – Zkoušky odborné způsobilosti svářečů – Svařování spojů z termoplastů
• ČSN EN 1264-2+A1 (06 0315) • Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami
• ČSN EN 12842 (13 2060) • Tvarovky z tvárné litiny pro potrubní systémy z PVC-U nebo PE – Požadavky a zkušební metody
• ČSN ISO 230-10 (20 0300) • Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 10: Určení měřicích vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů
• ČSN ISO 230-7 (20 0300) • Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 7: Geometrická přesnost os rotace
• ČSN EN ISO 1120 (26 0396) • Dopravní pásy – Stanovení pevnosti mechanických spojů – Statická zkušební metoda
• ČSN EN ISO 6165 (27 7400) • Stroje pro zemní práce – Základní typy – Identifikace, termíny a definice
• ČSN EN 1645-1 (30 0046) • Obytná vozidla pro volný čas – Karavany – Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti
• ČSN EN 1646-1 (30 0047) • Obytná vozidla pro volný čas – Motorové karavany – Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti
• ČSN EN 1647 (30 0048) • Obytná vozidla pro volný čas – Mobilní domovy – Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti
• ČSN EN 1648-1 (30 4020) • Obytná vozidla pro volný čas – Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V – Část 1: Obytné přívěsy
• ČSN IEC/TS 60479-1 (33 2010) • Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo – Část 1: Obecná hlediska
• ČSN EN 50132-5:2002 (33 4582) • Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 5: Přenos videosignálu (změna Z1)
• ČSN CLC/TS 50131-5-4 (33 4591) • Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 5-4: Zkoušky systémové kompatibility I&HAS zařízení nacházejících se ve střežených prostorech
• ČSN EN 50132-5-3 (33 4592) • Poplachové systémy – CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 5-3: Video přenosy – Analogový a digitální video přenos
• ČSN EN 50132-7 ed. 2 (33 4592) • Poplachové systémy – CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikace
• ČSN EN 50132-7:1999 (33 4592) • Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci (změna Z1)
• ČSN EN 61340-4-1:2004 (34 6440) • Elektrostatika – Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah (oprava 1)
• ČSN EN 60309-1 ed. 3:2000 (35 4513) • Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 1: Všeobecné požadavky (změna A2)
• ČSN EN ISO 5923 (38 9031) • Technické prostředky požární ochrany – Hasiva – Oxid uhličitý
• ČSN EN 13237 (38 9631) • Prostředí s nebezpečím výbuchu – Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
• ČSN EN 1316-1 (48 0065) • Listnatá kulatina – Třídění podle jakosti – Část 1: Dub a buk
• ČSN EN 1316-2 (48 0065) • Listnatá kulatina – Třídění podle jakosti – Část 2: Topol
• ČSN ISO 1431-1 (62 1527) • Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Odolnost proti vzniku ozónových trhlin – Část 1: Zkoušení za statické a dynamické deformace
• ČSN EN 15814+A1 (72 7681) • Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky – Definice a požadavky
ČSN P CEN/TS 1401-2 (64 3172) • Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 2: Návod pro posuzování shody
• ČSN P CEN/TS 1329-2 (64 3180) • Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 2: Návod pro posuzování shody
• ČSN P CEN/TS 1451-2 (64 3181) • Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Polypropylen (PP) – Část 2: Návod pro posuzování shody
• ČSN EN ISO 11963 (64 6310) • Plasty – Polykarbonátové fólie – Typy, rozměry a charakteristiky
• ČSN EN ISO 9080 (64 6401) • Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti termoplastů ve formě trubek metodou extrapolace
• ČSN P CEN/TS 12666-2 (64 6435) • Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Polyethylen (PE) – Část 2: Návod pro posuzování shody
• ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 (73 0035) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem
• ČSN EN 1991-1-4:2007 (
73 0035) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem (změna Z3)
ČSN EN ISO 12631 (73 0321) • Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla
• ČSN 73 0532:2010 (73 0532) • Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky (změna Z1)
• ČSN 73 4201:2010 (73 4201) • Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (změna Z1)
• ČSN 73 6221:2011 (73 6221) • Prohlídky mostů pozemních komunikací (oprava 1)
• ČSN EN 1013 (74 7707) • Světlopropustné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy – Požadavky a zkušební metody
• ČSN 75 6101:2012 (75 6101) • Stokové sítě a kanalizační přípojky (oprava 1)
• ČSN EN 13336 (79 2820) • Usně – Vlastnosti čalounických usní – Nábytkářské usně
• ČSN EN ISO 14268 (79 3817) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení propustnosti pro vodní páru
• ČSN EN ISO 20433 (79 3859) • Usně – Zkoušení stálobarevnosti – Odolnost proti zapouštění při otěru
• ČSN EN 31092:1996 (80 0819) • Textilie – Zjišťování fyziologických vlastností – Měření tepelné odolnosti a odolnosti vůči vodním parám za stálých podmínek (zkouška pocení vyhřívanou destičkou) (ISO 11092:1993) (změna A1)
• ČSN EN 1730 (91 0225) • Nábytek – Stoly – Metody zkoušení pro stanovení stability, pevnosti a trvanlivosti
• ČSN EN 1957 (91 1016) • Nábytek – Postele a matrace – Metody zkoušení pro stanovení funkčních charakteristik a kritérií hodnocení
• ČSN EN 232 (91 4105) • Koupací vany – Připojovací rozměry
• ČSN EN 251 (91 4106) • Sprchové vaničky – Připojovací rozměry
• ČSN EN 650 (91 7851) • Pružné podlahové krytiny – Polyvinylchloridové podlahové krytiny s podkladem z juty nebo z polyesterového rouna nebo z vrstvy polyesterového rouna s polyvinylchloridovým podkladem – Specifikace
• ČSN EN 14988-1+A1 (94 3418) • Dětské vysoké židle – Část 1: Bezpečnostní požadavky
• ČSN EN 14988-2+A1 (94 3418) • Dětské vysoké židle – Část 2: Metody zkoušení

Technické normy zrušené k 1. 5. 2013

• ČSN IEC 1318 (35 9721) • Práce pod napětím – Směrnice pro plány zabezpečování jakosti (platila od: prosinec 1997)
• ČSN EN 61243-3 (35 9724) • Práce pod napětím – Zkoušečky napětí – Část 3: Dvoupólové nízkého napětí (platila od: srpen 2000)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina