archív aktualít rok 2012

Jubileá Technickej univerzity a pôvodnej Vysokej školy lesníckej a drevárskej

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

TU_Zvolen_tiskovkaHlavným podujatím významných jubileí Technickej univerzity vo Zvolene (pôvodne Vysoká škola lesnícka a drevárska) bola Akademická slávnosť, ktorá sa uskutočnila 18.9.2012 za osobnej účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Súčasťou bola inaugurácia rektora Technickej univerzity prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. Prítomná bola štátna tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Magdaléna Lacko Bartošová.

Prvý akademický rok začala VŠLD vo Zvolene 1. októbra 1952. Škola mala len obmedzené priestorové možnosti na výučbu, chýbali laboratórne a technické priestory. Nemala vlastné ubytovacie a stravovacie kapacity, nedisponovala žiadnymi zložkami na podporu pedagogickej, vedecko-výskumnej a vývojovej činnosti.

Za 60 rokov pre prax pripravila 21 390 vysokoškolsky vzdelaných odborníkov.

Vo svojej činnosti nadväzuje na štvrťtisícročie Praktickej školy v Banskej Štiavnici (1762), založenej cisárovnou Máriou Teréziou, ktorú v roku 1770 povýšila na Banícku akadémiu. Jej vnuk – zapálený botanik František I. založil Lesnícky ústav, čo znamená 205 rokov samostatného lesníckeho vysokoškolského štúdia na Slovensku a v strednej Európe vôbec.

Na slávnosti odovzdali aj Cenu Technickej univerzity, udeľovanú raz za 5 rokov, ako osobitný výraz uznania rozvoja vedeckého poznania v lesníctve, drevárstve a ekológii. Cenu TU udelili:
za lesníctvo – prof. JUDr. RNDr. Ing. Františkovi Papánkovi – in memoriam
za drevárstvo – prof. Ing. Jánovi Zemiarovi, PhD.
za ekológiu – prof. RNDr. Jozefovi Halgošovi, DrSc.

Udelili čestné tituly „doctor honoris causa“ TU Zvolen, na základe tajného hlasovania vo vedeckej rade univerzity. Novými nositeľmi sa stali:
Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc. – riaditeľ Centra výskumu globálnej zmeny Akadémie vied ČR
Dr. Giovanni Giuseppe Vendramin – riaditeľ Ústavu genetiky rastlín Národného výboru pre vedu Talianskej republiky so sídlom vo Florencii.

Foto: O priebehu Dní Technickej univerzity vo Zvolene informoval na tlačovej konferencii rektor TU prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. (druhý zľava), prorektori a kvestor TU vo Zvolene
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina