odborná témata

Zákazková výroba nábytku v kontexte globalizácie

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Nábytkársky priemysel je oblasť s veľkým finančným obratom. Pre firmy je veľmi nákladné zavádzanie inovácií na trh. Proces končí vystavením príslušnej novinky na prestížnej nábytkárskej výstave, s očakávaním pozitívnej odozvy zákazníkov. Medzinárodné salóny nábytku určujú trendy a smery, ktoré sa prejavujú najvýraznejšie na farbách, tvaroch a materiáloch. Globalizáciu cítiť nielen v hospodárstve a s ním súvisiacim financovaním, objavuje sa v politike, životnom prostredí, komunikácii a výrazne najmä v dizajne. Globalizačné trendy sa dostávajú do „obehu“ prostredníctvom medzinárodných výstav, informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré umožňujú ich šírenie po celom svete.

Práve riadenie podniku a riadenie výroby musí byť nastavené tak, aby firma vyhovela zákazníkovi dizajnom svojho nábytku a bytových doplnkov, aby splnila jeho požiadavky, ktoré sa týkajú dodania, montáže a inštalovania výrobku. Výrobné podniky, predovšetkým veľké a stredné, sa zameriavajú najmä na dodanie správneho sortimentu v stanovenom čase pre obchodné prevádzky (predajne nábytku). Ďalšie služby zabezpečuje predajňa nábytku. Veľké nábytkárske podniky majú výhodu predovšetkým v efektívnosti produkcie, a tým aj v nižších cenách pre zákazníka, avšak chýba im priama komunikácia so zákazníkom, pretože do logistického reťazca vstupuje sprostredkovateľ – veľkoobchod alebo maloobchod. Preto aj ich reakcie na požiadavky zákazníkov môžu byť oneskorené.

Ďalšou nevýhodou je, že firmy vyrábajú prevažne na sklad. Veľké a stredné závody nábytkárskeho priemyslu preto reagujú na túto situáciu a menia riadenie výroby a distribúcie tak, aby rýchlejšie reagovali na požiadavky trhu na základe svetových trendov alebo individuálnych požiadaviek zákazníkov. Menia svoj charakter výroby zo skladového na zákazkovú výrobu. Aby proces dodania nábytku bol čo najrýchlejší a najvýhodnejší pre obe strany, podniky uplatňujú v riadení tzv. logistický „ypsilon“, podstatou ktorého je kombinácia štandardizácie a individuálnych požiadaviek zákazníka. Práve tento prístup v logistike podniku, ktorý má charakter zákazkovej výroby s využitím merania a hodnotenia výkonnosti procesov, prinesie pre podnik zvýšenie jeho efektívnosti. A pre zákazníka vyššiu spokojnosť, čo sa odrazí na jeho lojalite a pozitívnych referenciách, ktoré prispejú k rastu hodnoty podniku na trhu.

Zákazková výroba v oblasti nábytku sa musí uplatňovať vo všetkých typoch výroby. Môže ísť o kusovú výrobu – táto forma sa uplatňuje v menšej miere, pretože je veľmi náročná z viacerých hľadísk (zásobovacie, organizačné, finančné), vyžaduje si veľmi úzku spoluprácu so zákazníkom. Dizajnové výrobky, v mnohých prípadoch môžeme hovoriť aj o umeleckých dielach, často neslúžia bežnému užívateľovi – radovému zákazníkovi, ale skôr na dotvorenie náročnejších interiérov.

Vplyv globalizácie

Globalizácia vnáša do interiéru pestrosť. Vzhľadom k zvýšenej mobilite ľudí ako dôsledku globalizácie a urbanizácie sa zvyšujú požiadavky, predovšetkým mladšej generácie, na mobilitu a viacfunkčnosť nábytku. Ľudia menia svoje miesto pobytu a menia aj nábytok. Preto sa zvyšujú požiadavky na jeho funkčnosť a prijateľnosť ceny vo vzťahu ku kvalite. Zároveň sa zvyšujú individuálne požiadavky na nábytok ovplyvnené tradíciami, vlastnou kultúrou, megatrendmi a dostupnými informáciami. Dôležitá je aj cena, ktorú je zákazník ochotný zaplatiť.

Štandardizácia výroby nábytku

Vhodné riešenie pre podnik je štandardizácia výroby nábytku, ktorá prináša pre organizáciu a riadenie podniku množstvo výhod. Vo výrobe skrinkového a úložného nábytku sa uplatňuje stavebnicový systém konštrukcií. Vyžaduje normalizáciu materiálovej a súčiastkovej základne, kde stupeň štandardizácie postupne klesá od jednotlivých dielov, podzostáv a zostáv k finálnym výrobkom. Kombináciou jednotlivých štandardizovaných častí možno vytvárať varianty podľa požiadaviek zákazníkov s väčšou možnosťou kombinácie výrobných dávok. Z hľadiska marketingu tento spôsob prináša určitý stupeň predvýroby, čo predstavuje skrátenie času dodávky k zákazníkovi a zníženie nákladov na výrobu.

Modularita umožňuje rýchle prispôsobenie sa novým požiadavkám a zmenám trendov na trhu, ale aj tvorby súčasných interiérov s možnosť aplikácie viacerých variantov. Vzťah štandardizácie a inovácie je v protiklade. Štandardizácia postupuje podľa predpisov, noriem, predpísaných metód a technológií, jej cieľom je kvalita a efektívnosť. Inovácie prinášajú voľnosť kreativity a inovatívnosti.
Východiskom riešenia problému, ako vyhovieť individuálnym požiadavkám zákazníkov, je predovšetkým štandardizácia jednotlivých častí výrobkov, ktorá vedie k dokonalému uplatneniu stavebnicovosti výroby, ktorej výsledkom je potom možnosť ponuky malosériovo až zákazkovo vyrábaných finálnych výrobkov založených na sériovo až hromadne vyrábaných častiach a dielcoch, ktoré si zákazník vyberá na základe svojich individuálnych potrieb pri zariaďovaní interiéru.

Aj súčasné nábytkárske výrobné podniky využívajú skutočnosť, že plnenie individuálnych požiadaviek zákazníkov je možné a môže viesť firmu k získaniu konkurenčnej výhody. Individualizácia nachádza svoj význam v hromadnej výrobe tak, že zvyšuje z hľadiska zákazníkov počet:

 •     štandardných produktov so špecifickými variantmi podľa zákazníkov,
 •     štandardných produktov so špecifickými variantmi ponuky.

Cieľom riadenia výroby je potom rozdeliť výrobný hmotný tok na dve časti – výrobu neutrálnej zákazky a výrobu špecifickej zákazky podľa požiadaviek zákazníkov.

Kompromisné riešenie je založené na pohybe bodu „P“, ktorý je bodom rozpojenia výrobného toku s ohľadom na hromadnú a individuálnu výrobu. Štandardizácia umožňuje jeho posun smerom k zákazníkovi. Príklad využitia bodu „P“, je pri tzv. logistickom riešení „ypsilon“, ktoré prezentuje obrázok 1. Výroba neutrálnej zákazky (diely, podzostavy, zostavy), tvorí základ stavebnice finálnych výrobkov a využíva všetky výhody modernej výroby vo veľkých dávkach – na obrázku ju predstavuje oblasť „P1“. Rieši sa optimálne umiestnenie bodu rozpojenia tohto reťazca, ktorý predstavuje časť vyrábanú bez ohľadu na konečného zákazníka a časť výroby na základe požiadaviek zákazníka. V priestore umiestnenia bodu rozpojenia na úsečke materiálového toku sa napája úsečka informačného toku, ktorá predstavuje individuálne požiadavky zo strany zákazníka. Tieto vstupujú do výrobného procesu. Ide o stretnutie so zákazníkom, kde sa na základe ponuky a vzájomnej komunikácie špecifikujú jeho požiadavky. Nasleduje spracovanie ponuky až do konštrukčného a technologického výstupu. Výrobu špecifickej časti predstavuje predovšetkým uzol montáže, kde dochádza k tvorbe finálneho nábytku alebo nábytkovej zostavy. Zákazník si volí na základe svojich požiadaviek z ponuky firmy, predovšetkým materiál na výrobu nábytku, farebnú povrchovú úpravu v  prípade skrinkového nábytku, kvalitu a farebnosť poťahového materiálu pri čalúnenom nábytku. Veľmi dôležitý je správny výber nábytku a zostáv na zá­klade rozmerov zariaďovaného interiéru. Zákazník si môže zvoliť typ kovaní (aj v závislosti od cenových relácií), typ a farbu úchytiek, ďalšie detaily úpravy a doplnkov (typ a farbu hranovacej pásky, lišty a iné).

Obrázok 1: Hmotný tok – logistické riešenie „ypsilon“

Manažérstvo kvality v zákazkovej výrobe nábytku

Model pre zavedenie systému manažérstva kvality do nábytkárskych podnikov, ktoré pracujú na princípe zákazkovej výroby, spája v sebe výhody veľkosériovej výroby, ktorá na základe využívania metód merania a hodnotenia výkonnosti procesov (obrázok 2), prináša podniku výhody nielen z oblasti kvality, ale celkovej efektívnosti. Efektívnosť hospodárenia podniku sa môže pozitívne prejaviť na cenách výrobkov na trhu, čo je spolu s kvalitou základným predpokladom lojality zákazníkov. Pri návrhu modelu sa vychádzalo z logistického „ypsilonu“, kde do procesu výroby vstupuje v bode „P“ zákazník, so svojimi individuálnymi požiadavkami na nábytok. Tomuto predchádza marketingová činnosť podniku, ktorá prichádza na trh s ponukou, na základe ktorej si zákazník vyberie nábytok presne podľa svojich potrieb a predstáv o zariadení interiéru. V tejto časti je dôležitá komunikácia so zákazníkom, tu sa bude rozhodovať o budúcom finálnom nábytku alebo nábytkovej zostave pre zákazníka (rozmery a počet častí stavebnice, materiál, farba, kovania, ostatné voliteľné doplnky).

Obrázok 2: Implementácia systému manažérstva kvality pre nábytkárske podniky zákazkovej výroby

Zákazníkovi sú poskytnuté konzultačné a poradenské služby pri návrhu interiéru v programoch s 3D vizualizáciou, aby si budúci užívateľ vedel predstaviť celkový vzhľad interiéru s kombináciou zvolených dielcov, zostáv a doplnkov v interiéri. Význam komunikácie a kvality služieb pre zákazníka je zobrazený v pravej časti modelu. Poskytované služby pre zákazníka v procese prípravy finálneho produktu, počas distribúcie, v prípade požiadavky na jeho inštaláciu a tiež služby po jeho odovzdaní zákazníkovi, sú súčasťou vnímania kvality firmy (podniku) zo strany zákazníka a jeho lojality. Vo všetkých procesoch je potrebné neustále komunikovať so zákazníkom, v prípade nepredvídanej zmeny (konštrukčnej, technologickej, materiálovej, logistickej) každú odsúhlasiť zákazníkom.

V systéme zákazkovej výroby je veľmi podstatná marketingová činnosť, a to pre zónu „P1“, ktoré vychádza z výskumných metód zameraných na budúce a súčasné potreby zákazníkov so zohľadnením trendov v oblasti nábytku a zariaďovania interiérov. Ide o výrobu neutrálnej zákazky vyrábanej na základe prognóz.

Aby bola dosiahnutá výsledná spokojnosť na strane zákazníka a spokojnosť na strane firmy, je potrebné zaistiť kvalitu vo všetkých procesoch a na všetkých úrovniach. A tak bola v modeli prepojená kvalita hromadného výrobného procesu na základe princípu „pull systém“, cez kvalitnú komunikáciu so zákazníkom, pre splnenie jeho individuálnych požiadaviek na tvorbu jeho finálneho produktu („push systém“). Východiskom a cieľom je komunikáciou s trhom (marketingová činnosť), pre vytvorenie správnych prognóz vo výrobe nábytku na základe megatrendov v kombinácii s danou kultúrnou úrovňou trhových segmentov.

Prínosy navrhovaného modelu:

 •     zavedenie systému manažmentu kvality a možnosť komplexného riadenia kvality,
 •     detailné poznanie procesov, subprocesov a činností vykonávaných v podniku,
 •     kvalita v kvantifikovateľnej podobe pomocou ukazovateľov merania a hodnotenia výkonnosti procesov,
 •     racionalizácia organizovania výroby, technickej, obchodnej a ekonomickej činnosti,
 •     zjednotenie informácií a zaistenie ich jednoznačnej vypovedacej schopnosti,
 •     zvyšovanie technickej úrovne výrobkov,
 •     efektívne využitie zdrojov všetkých procesov,
 •     rešpektovanie požiadaviek trhu a zákazníkov, komunikácia so zákazníkmi,
 •     skrátenie dodacích termínov,
 •     zvýšenie spokojnosti a lojality zákazníkov,
 •     efektívnejšia realizácia nápravných opatrení na základe využitia odporúčaných metód a nástrojov.

Využívanie zákazkového systému výroby, nielen v oblasti nábytku, sa v posledných rokoch uplatňuje čoraz častejšie. Prináša to výhody pre podnik z hľadiska zvýšenia efektívnosti. Pre zákazníka je prednosťou výber finálnych produktov podľa jeho potrieb a želaní. Tento systém umožňuje v plnej miere využívať systém manažérstva kvality, analyzovať požiadavky zákazníka, definovať procesy, ktoré prispievajú k vytvoreniu produktu prijateľného pre zákazníka a udržiavať tieto procesy pod kontrolou, pretože efektívne procesy patria medzi najcennejšie aktíva každej organizácie. Ich správne riadenie zabezpečí poskytovanie mimoriadnej hodnoty zákazníkovi, vytvára priestor na realizáciu zmeny a predstavuje základ pre budúci rast a inovácie. Dôležité postavenie má aj marketing, ktorý prostredníctvom sledovania trendov a prieskumov vytvára pre podnik prognózy pre zavádzanie inovácií. Podniky by mali pochopiť, že investovaním do zavedenia týchto metód a sledovaním procesov a ich neustálym zlepšovaním, zvyšujú kvalitu svojich ponúkaných výrobkov a služieb. Prináša to spokojnosť zákazníkov, ktorí sú pre podnik hlavným predpokladom hospodárskeho úspechu a dlhodobého rastu.

Vybrané state sú z publikácie ako čiastkový výsledok riešenia grantových úloh: VEGA MŠ SR č. 1/0010/17 a APVV-14-0506.

Autori: Doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD., Ing. Jarmila Klementová, PhD., Ing. Silvia Lorincová, PhD.
Drevárska fakulta TU vo Zvolene
Kontakt: sedliacikova@tuzvo.sk, klementova@tuzvo.sk, lorincova@tuzvo.sk

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština