odborná témata

První volyňský INTET oslovil přes tři stovky zájemců o interiérovou tvorbu – 2. část

OT_Intet
Jeden z příkladů zpracování masivního dřeva do různých výrobků v s.r.o. INTERIA Znojmo. Foto: archiv INTERIA
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Koncem loňského roku 7. 12. 2023 proběhl na VOŠ a SPŠ Volyně I. ročník mezinárodního odborného semináře interiérové tvorby INTET s tématem „Čas na nadčasovost“. V předchozím vydání eDM 4/2024 jsme uveřejnili nejzajímavější informace z odezněných přednášek zabývajících se využitím umělé inteligence v designové tvorbě, výjimečností nadčasových předmětů, ergonomií nábytku a interiérů a bezstresovými interiéry pro trvale udržitelný život.

Eko-nábytek, ekodesign, Blum inspirations

Odpolední třetí programový blok („ekologický“) zahájil Ing. Bc. Vítězslav Gaja, Ph.D. ze Zkušebny nábytku TZÚ s.p. Brno příspěvkem zaměřeným na udržitelnost nábytku v interakci výzev dnešní doby, jako je např. prodloužený životní cyklus, cirkulární ekonomika, minimální environmentální dopad, bezpečnost a kvalita. Tyto výzvy je podle něj třeba řešit komplexně a systematicky od samotného návrhu a vývoje výrobku v kontextu hodnotného designu a systémové tvorby. Během přednášky pak poukázal na základní kritéria, která by designér a následně výrobce neměl podcenit, aby k naplnění výzev dnešní doby došlo.

Po prezentaci těchto kritérií a hlavních principů ekodesignu a designu založeném na oběhovém hospodářství pak při závěrečném shrnutí uvedl, že pro zlepšení oběhovosti nábytku je klíčový přechod od tradičního designu k designu, který bere v potaz životní cyklus, tedy designu, který zvýší možnosti opětovného použití, oprav, přepracování a recyklace. Klíčovými elementy takového designu jsou efektivní využití materiálů, návrh produkce s ohledem na snadnou separaci jednotlivých materiálů a částí a odpovědné využívání chemických látek. Je ale třeba počítat s tím, že to do výroby přinese i omezení, např. nižší variabilitu použitelných materiálů, zvýšené náklady nebo striktní legislativní předpisy, které mohou pro prokázání shody vyžadovat jen relativně malé skupiny konkrétních vstupních materiálů.

„Ve výsledku budeme hledat soulad s designem, užitnými vlastnostmi, bezpečností a životností např. pomocí předmětových technických norem, které jsou z pohledu bezpečnosti relativně závazné, a které z pohledu nových výzev budou považované za jednu z možností, jak objektivně a nestranně prokázat nezávislou třetí stranou plnění těchto požadavků,“ doplnil autor závěrem svého vstupu.

Na Ing. Gaju pak přímo navázaly dvě přednášky na téma ekodesignu. První, v podání MgA. Jana Kulhánka z Fakulty ochrany životního prostření na VŠCHT Praha, se věnovala ekodesignu coby systematickému procesu, který pomáhá předcházet environmentálním dopadům produktů již ve fázi návrhu. Ve druhé s názvem „Ekodesign – strategie plnění vize ekologicky šetrných dřevěných CubeSat satelitů pro nízkou oběžnou dráhu – projekt GreenPea“, pak Bc. Martin Mládek a prof. Dr. Ing. Petr Horáček z LDF Mendelovy univerzity Brno seznámili přítomné s případovou studií (na principech ekodesignu) spojenou s volbou konstrukčního materiálu pro teoretický návrh kompozitního panelu na bázi dřeva pro CubeSat satelit operující na nízké oběžné dráze (LEO).

Japonský satelit CubeSat Lignosat z Kyoto University s konstrukcí z masivního dřeva magnólie

Z následujícího čtvrtého bloku, zaměřeného na oblast materiálů a kování, pak nelze opomenout přednášku „Blum inspirations, aneb navrhujeme praktický nábytek s firmou Blum“ v podání zástupce společnosti Richarda Sajdla. Její náplní bylo představení nejen nejnovějších typů závěsů, vodicích systémů či pocket systémů, ale zejména s aktivitami nového firemního oddělení – Oddělení výzkumu potřeb.

„V rámci něj zveme uživatele kuchyní na semináře o využití úložného prostoru, v naší ‚laboratorní kuchyni‘ je necháváme zkoušet a testovat naše výrobky už v průběhu vývoje a také provádíme pozorování práce v kuchyních přímo v domácnostech uživatelů. Zabýváme se také ergonomií a pomocí obleku AGE EXPLORER® zkoumáme, jaký dopad na používání kuchyně má přibývající věk uživatelů. Tyto poznatky pak využíváme k uspořádání kuchyní tak, aby co nejlépe fungovaly a byli co nejvíce praktické,“ pochlubil se R. Sajdl účastníkům s tím že optimální kuchyň je rozdělena do pěti zón, pojmenovaných Zásoby, Ukládání, Mytí, Příprava a Vaření/pečení. „Logické řazení zón pomáhá při plánování kuchyně a zaručuje její optimální uspořádání, čímž přispívá k pohodlnější a plynulejší práci. Stručněji řečeno k tomu, abychom se v ní méně nachodili,“ upřesnil R. Sajdl.

Optimální rozdělení kuchyně podle „Blum inspirations“ do pěti zón – Zásoby, Ukládání, Mytí, Příprava a Vaření/pečení

Akustický komfort v interiéru, průmysl 4.0

Poslední pátá část celodenního semináře začala přednáškou Mgr. Martina Mráze, senior manažera Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Ecophon s tématem „Akustický komfort v interiéru“. Obsahovala informace o tom, jak nám v interiérech hluk škodí, jaký má vliv na naše zdraví a z čeho při nastavení akustických parametrů vycházet. V této souvislosti zmínil hy­gienickou normu ČSN 73 0527, aktualizovanou 1. 9. 2023. Jako další opory lze použít i nařízení a doporučení v normě ISO 22955, která řeší akustickou kvalitu v otevřených kancelářích. Dále pak několik základních bodů, z nichž by designéři a architekti měli při návrhu akustického komfortu vycházet. V první řadě je třeba definovat, k čemu má daná místnost sloužit a jaké činnosti zde budou vykonávány. Ideální je znát i předpokládané personální rozmístění, určit mobiliář a architektonické požadavky. U již využívaných prostor je dobré nechat si uživateli popsat jejich pocity, případné postřehy, připomínky a náměty. Existující prostory je možné akusticky změřit, nově plánované namodelovat. Dále je třeba zadat vypracování akustického výpočtu, návrhu řešení nebo akustické studie, případně se inspirovat jiným už zrealizovaným a vyzkoušeným řešením.

Ukázka akustického řešení učebny školy v památkově chráněném objektu

„Výpočty a studie vám určí množství pohltivých či odrazových ploch. Tyto věci nebo jiné zkušenosti z praxe pak zapracujte do architektonického řešení nového interiéru,“ doporučil Mgr. Mráz s tím, že při výběru typu akustického panelu by měly být zohledněny kompromisy mezi akustickým výkonem, požadavky na design, rozpočtem, potřebami klienta a dopady na životní prostředí.

Následující přednáška „Masivní dřevo v současném interiéru“ Ing. Libora a Ing. Zuzany Brychtových byla ohlédnutím za praxí autorů od roku 1987, zejména pak za jejich působením v oblasti výroby atypického nábytku a interiérů v s.r.o. INTERIA Znojmo. Ti se s účastníky podělili o zkušenosti v uplatňování masivního dřeva ve výrobě, způsobech jeho zpracování a použití různých dřevin. A to nejen při výrobě nábytku a stavebně-truhlářských prvků, ale i doplňků pro gastronomii, obalů na víno a módních doplňků.

Nakládání s masivním dřevem zpracovávaným v s.r.o. INTERIA Znojmo

Odborný program prvního ročníku semináře ukončil Ing. et Ing. Luboš Červený, Ph.D. z INTERIORS manufacture & design, a.s. Kasejovice, představením případové studie „Implementace průmyslu 4.0 do nábytkářského podniku“, zpracované ve spolupráci s Ing. Terezou Červenou, Ph.D. z Fakulty lesnické a dřevařské na ČZU v Praze. Studie obsahuje pokyny a doporučení k efektivnímu navrhování procesu implementace průmyslu 4.0 v nábytkářském sektoru a poskytuje manažerům v tomto kontextu účelný postup zavedení průmyslu 4.0 s tím, že komplexní vývoj a inovace podniku je vysoce nákladný a sofistikovaný proces, který je však nezbytný pro zvýšení výrobní kapacity, konkurenceschopnosti a udržení pozice v tržním hospodářství.

Foto: archiv pořadatele semináře

Souvísejíci články:

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština