archiv aktualit rok 2015

Přehled nových technických norem v ČR – srpen 2015

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

NormyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 8. 2015) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 7/2015

ČSN EN ISO 4017 (02 1108) • Spojovací součásti – Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě – Výrobní třídy A a B
• ČSN EN ISO 21670 (02 1456) • Spojovací součásti – Šestihranné matice s přírubou pro přivařování
• ČSN EN 442-1 ed. 2 (06 1100) • Otopná tělesa – Část 1: Technické specifikace a požadavky
• ČSN EN 442-1:1997 (06 1100) • Otopná tělesa – Část 1: Technické specifikace a požadavky (změna Z1)
• ČSN EN 16430-1 (06 1170) • Ventilátorem vybavená otopná tělesa, konvektory a zapuštěné konvektory – Část 1: Technické specifikace a požadavky
• ČSN EN 12309-1 (06 1520) • Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW – Část 1: Termíny a definice
• ČSN EN 12309-5 (06 1520) • Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW – Část 5: Požadavky
• ČSN EN 12309-6 (06 1520) • Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW – Část 6: Výpočet sezónních výkonů
• ČSN EN 12309-7 (06 1520) • Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW – Část 7: Zvláštní opatření pro hybridní spotřebiče
• ČSN EN 16644 (11 3150) • Čerpadla – Hydrodynamická čerpadla – Bezucpávková oběhová čerpadla s jmenovitým příkonem menším než 200 W pro tepelné soustavy a pro soustavy pro ohřev vody v domácnostech – Zkušební předpis (vibrační akustika) pro měření hluku přenášeného konstrukcemi a tekutinami
• ČSN ISO 242 (22 0808) • Tvrdokovové břitové destičky pájené na soustružnické nástroje
• ČSN ISO 243 (22 0809) • Soustružnické nástroje s tvrdokovovými břitovými destičkami – Vnější nástroje
• ČSN ISO 883 (22 0912) • Vyměnitelné břitové destičky tvrdokovové (karbidové) se zaoblenou špičkou, bez upínacího otvoru – Rozměry
• ČSN ISO 514 (22 3601) • Soustružnické nože s tvrdokovovými břitovými destičkami – Nože na vnitřní obrábění
• ČSN EN 415-10:2014 (26 7600) • Bezpečnost balicích strojů – Část 10: Obecné požadavky (oprava 1)
• ČSN EN ISO 13297 (32 6613) • Malá plavidla – Elektrické systémy – Instalace střídavého proudu
• ČSN EN 60079-26 ed. 3 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga
• ČSN EN 60079-26 ed. 2:2007 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga (změna Z1)
• ČSN CLC/TS 50131-9 (33 4591) • Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 9: Verifikace poplachu – Metody a principy
• ČSN EN 54-27 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí
• ČSN EN 54-26 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého – Bodové hlásiče
• ČSN EN 54-29 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů
• ČSN EN 54-30 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 30: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu uhelnatého a teplotních senzorů
• ČSN EN 61008-1 ed. 3:2013 (35 4181) • Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) – Část 1: Obecná pravidla (změna A1)
• ČSN EN 61009-1 ed. 3:2013 (35 4182) • Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) – Část 1: Obecná pravidla (změna A1)
• ČSN EN 60335-2-103:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken (změna Z1)
• ČSN EN 60335-2-103 ed. 2 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken
• ČSN EN 60350-2:2014 (36 1060) • Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost – Část 2: Varné desky – Metody měření funkce (změna A11)
• ČSN EN 60350-1:2014 (36 1060) • Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost – Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily – Metody měření funkce (změna A11)
• ČSN EN 50174-2 ed. 2:2010 (36 9071) • Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách (změna A2)
• ČSN EN ISO 16119-4 (47 0410) • Zemědělské a lesnické stroje – Environmentální požadavky pro postřikovače – Část 4: Pevné a částečně pohyblivé postřikovače
• ČSN EN 1870-3 (49 6130) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 3: Horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinované horní kotoučové pily pro příčné řezání/stolové kotoučové pily
• ČSN EN 927-2 (67 2010) • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 2: Specifikace funkčních vlastností
• ČSN EN 15752-1 (70 1090) • Sklo ve stavebnictví – Samolepicí polymerová fólie – Část 1: Definice a požadavky
• ČSN P CEN/TS 16637-1 (72 8013) • Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Část 1: Pokyn pro zkoušky vyluhováním a další zkušební postupy
• ČSN P CEN/TS 16637-2 (72 8013) • Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Část 2: Horizontální dynamická zkouška vyluhováním z povrchu
• ČSN 73 0802:2009 (73 0802) • Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (změna Z2)
• ČSN EN 15882-2 (73 0856) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 2: Požární klapky
• ČSN 73 6222:2013 (73 6222) • Zatížitelnost mostů pozemních komunikací (změna Z1)
• ČSN EN ISO 6938 (80 1105) • Textilie – Přírodní vlákna – Druhové názvy a definice
• ČSN EN 14159 (80 4442) • Textilní podlahové krytiny – Tolerance (lineárních) rozměrů kusových koberců, běhounů, kobercových dlaždic a koberců pro celoplošné pokrytí a tolerance střídy vzoru – Požadavky
• ČSN P CEN/TS 16641 (80 4448) • Textilní podlahové krytiny – Pokyny pro přípustné barevné odchylky
• ČSN EN ISO 14119:2014 (83 3315) • Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu (oprava 1)
• ČSN EN ISO 16995 (83 8217) • Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě
• ČSN EN 1021-1 (91 0232) • Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku – Část 1: Zdroj zapálení – žhnoucí cigareta
• ČSN P CEN/TS 16354 (91 7847) • Laminátové podlahové krytiny – Podložky – Specifikace, požadavky a metody zkoušení
• ČSN EN 1466 (94 3410) • Výrobky pro péči o dítě – Přenosná lůžka a nosné konstrukce – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
• ČSN EN 1466+A1:2008 (94 3410) • Výrobky pro péči o dítě – Přenosná lůžka a nosné konstrukce – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (změna Z1)

Technické normy zrušené k 1. 8. 2015

• ČSN 49 0645 (49 0645) • Zkoušení jakosti usušeného dřeva (Zkouška zkornatění dřeva) (platila od: květen 1964)
• ČSN 49 0830 (49 0830) • Ochrana práce. Výroba dřevotřískových desek. Všeobecné bezpečnostní požadavky (platila od: květen 1986)
• ČSN 49 1581 (49 1581) • Impregnované důlní dříví (platila od: červen 1980)
• ČSN CLC/TS 50131-2-7-1 (33 4591) • Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-7-1: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (akustické) (platila od: únor 2010)
• ČSN CLC/TS 50131-2-7-2 (33 4591) • Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-7-2: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (pasivní) (platila od: únor 2010)
• ČSN CLC/TS 50131-2-7-3 (33 4591) • Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-7-3: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (aktivní) (platila od: únor 2010)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština