archiv aktualit rok 2015

Přehled nových technických norem v ČR – leden 2016

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

NormyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 1. 2016) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 12/2015

ČSN EN 30-2-1 (06 1410) • Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Část 2-1: Hospodárné využití energie – Obecně
• ČSN EN 26 (06 1411) • Průtokové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody
• ČSN EN 89 (06 1414) • Zásobníkové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody
• ČSN EN 13203-2 (06 1430) • Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 2: Hodnocení spotřeby energie
• ČSN EN 12309-2 (06 1520) • Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW – Část 2: Bezpečnost
• ČSN EN 1459-3 (26 8804) • Terénní vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 3: Dodatečné požadavky pro vozíky s proměnným vyložením vybavené zdvihací pracovní plošinou
• ČSN EN 12674-4 (26 9008) • Rozvážkové vozíky – Část 4: Požadavky na provedení
• ČSN EN 1808 (27 5003) • Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny – Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce – Prohlídky a zkoušky
• ČSN EN 60079-32-2 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 32-2: Nebezpečí od statické elektřiny – Zkoušky
• ČSN EN 62493 ed. 2 (36 0091) • Hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska vystavení člověka elektromagnetickým polím
• ČSN EN 62493:2010 (36 0091) • Hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska expozice člověka elektromagnetickými poli (změna Z1)
• ČSN EN 13032-4 (36 0456) • Světlo a osvětlení – Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel – Část 4: LED světelné zdroje a svítidla
• ČSN EN 60598-2-21 (36 0600) • Svítidla – Část 2-21: Zvláštní požadavky – Světelná lana
• ČSN EN 60335-2-6 ed. 2:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče (změna Z1)
• ČSN EN 60335-2-6 ed. 3 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče
• ČSN EN 60335-2-95 ed. 3:2015 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití (změna A1)
• ČSN EN 60398 ed. 2 (36 1104) • Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování – Obecné zkušební metody
• ČSN EN 60398:2000 (36 1104) • Průmyslová elektrotepelná zařízení – Všeobecné zkušební metody (změna Z1)
• ČSN EN 1870-17+A1 (49 6130) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily)
• ČSN EN ISO 6259-3 (64 3117) • Trubky z termoplastů – Stanovení tahových vlastností – Část 3: Trubky z polyolefinů
• ČSN EN 16687 (72 8000) • Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Terminologie
• ČSN EN 1536+A1 (73 1031) • Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty
• ČSN EN 1538+A1 (73 1061) • Provádění speciálních geotechnických prací – Podzemní stěny
• ČSN EN 13986+A1 (73 2871) • Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví – Charakteristiky, hodnocení shody a označení
• ČSN EN ISO 18218-1 (79 3891) • Usně – Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů – Část 1: Přímá metoda• ČSN EN ISO 18218-2 (79 3891) • Usně – Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů – Část 2: Nepřímá metoda
• ČSN EN ISO 11612 (83 2749) • Ochranné oděvy – Oděvy na ochranu proti teplu a plameni – Minimální technické požadavky
• ČSN EN 16630 (94 0202) • Fitness vybavení pro dospělé pro venkovní použití – Obecné požadavky na bezpečnost, kontrolu, údržbu a metody zkoušení

Technické normy zrušené k 1. 1. 2016

ČSN 33 0010 (33 0010) • Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Rozdělení a pojmy (platila od: prosinec 1982)
• ČSN 33 0360 (33 0360) • Elektronické předpisy – Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech (platila od: únor 1989)
• ČSN 33 2130 ed. 2 (33 2130) • Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody (platila od: září 2009)
• ČSN EN 13251 (80 6151) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích (platila od: říjen 2001)
• ČSN EN 13252 (80 6152) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech (platila od: říjen 2001)
• ČSN EN 13253 (80 6153) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi (platila od: říjen 2001)
• ČSN EN 13255 (80 6155) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů (platila od: říjen 2001)
• ČSN EN 13256 (80 6156) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb (platila od: říjen 2001)
• ČSN EN 13257 (80 6157) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů (platila od: říjen 2001)
• ČSN EN 13265 (80 6158) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů (platila od: říjen 2001)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština