archiv aktualit rok 2015

Přehled nových technických norem v ČR – únor 2015

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 2. 2015) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 1/2015

ČSN EN ISO 11200 (01 1618) • Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech
• ČSN ISO 7001:2009 (01 8021) • Grafické značky – Veřejné informační značky (změna Amd.1)
• ČSN ISO 888 (02 1025) • Spojovací součásti – Šrouby a závrtné šrouby – Jmenovité délky a délky závitu
• ČSN EN ISO 4017 (02 1108) • Spojovací součásti – Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě – Výrobní třídy A a B
• ČSN EN ISO 21670 (02 1456) • Spojovací součásti – Šestihranné matice s přírubou pro přivařování
• ČSN EN ISO 11148-1 (23 9060) • Neelektrická ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Montážní nářadí pro bezzávitové mechanické spoje
• ČSN EN ISO 11148-2 (23 9060) • Neelektrická ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 2: Řezací a lemovací nářadí
• ČSN EN ISO 11148-3 (23 9060) • Neelektrická ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 3: Vrtačky a závitořezy
• ČSN EN ISO 11148-4 (23 9060) • Neelektrická ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 4: Nerotační příklepová nářadí
• ČSN EN ISO 11148-5 (23 9060) • Neelektrická ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 5: Příklepové vrtačky
• ČSN EN ISO 11148-6 (23 9060) • Neelektrická ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 6: Nářadí pro závitové spoje
• ČSN EN 60695-2-11 ed. 2 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT)
• ČSN EN 60695-2-11:2001 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (změna Z1)
• ČSN IEC 60884-1:2003 (35 4515) • Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití – Část 1: Všeobecné požadavky (oprava 2)
• ČSN 36 0020 (36 0020) • Sdružené osvětlení
• ČSN EN 50434 (36 1050) • Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely – Zvláštní požadavky na drtiče a štěpkovače napájené ze sítě
• ČSN EN 62841-2-2 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-2: Zvláštní požadavky na ruční šroubováky a rázové šroubováky
• ČSN EN 60745-2-2 ed. 2:2010 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové šroubováky (změna Z1)
• ČSN EN 16447 (38 9698) • Zpětné protiexplozní klapky
• ČSN EN 14076 (49 0008) • Dřevěná schodiště – Terminologie
• ČSN EN 16575 (65 9801) • Produkty z biomasy – Slovník
• ČSN P CEN/TS 16640 (65 9805) • Produkty z biomasy – Stanovení obsahu uhlíku pocházejícího z biomasy pomocí radiouhlíkové metody
• ČSN EN 15457 (67 2031) • Nátěrové hmoty – Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení hub a plísní
• ČSN EN 15458 (67 2032) • Nátěrové hmoty – Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení vodních řas
• ČSN EN 16492 (67 3069) • Nátěrové hmoty – Hodnocení povrchových změn vyvolaných působením plísní a řas na nátěry
• ČSN EN ISO 17463 (67 3117) • Nátěrové hmoty – Směrnice pro stanovení ochranných vlastností organických povlaků urychlenou cyklickou elektrochemickou metodou
• ČSN EN 12004+A1:2012 (72 2469) • Lepidla pro obkladové prvky – Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování (oprava 2)
• ČSN EN 1365-2 (73 0854) • Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 2: Stropy a střechy
• ČSN EN 1366-1 (73 0857) • Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Vzduchotechnická potrubí
• ČSN ISO 21929-1 (73 0922) • Udržitelnost ve výstavbě – Indikátory udržitelnosti – Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy
• ČSN ISO 21931-1 (73 0924) • Udržitelnost ve výstavbě – Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb – Část 1: Budovy
• ČSN 73 2824-1 (73 2824) • Třídění dřeva podle pevnosti – Část 1: Jehličnaté řezivo
• ČSN EN ISO 2588 (79 2018) • Usně – Odběr vzorků – Počet jednotek pro hrubý vzorek
• ČSN EN ISO 16373-2 (80 0847) • Textilie – Barviva – Část 2: Obecná metoda pro stanovení extrahovatelných barviv včetně alergenních a karcinogenních barviv (metoda s použitím vody s obsahem pyridinu)
• ČSN EN ISO 16373-3 (80 0847) • Textilie – Barviva – Část 3: Metoda pro stanovení určitých karcinogenních barviv (metoda s použitím triethylaminu/methanolu)
• ČSN EN ISO 14389 (80 0861) • Textilie – Zjišťování obsahu ftalátů – Metoda s použitím tetrahydrofuranu
• ČSN EN ISO 17225-1 (83 8202) • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN ISO 17225-2 (83 8202) • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 2: Tříděné dřevní pelety
• ČSN EN ISO 17225-3 (83 8202) • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 3: Tříděné dřevní brikety
• ČSN EN ISO 17225-4 (83 8202) • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 4: Tříděná dřevní štěpka
• ČSN EN ISO 17225-5 (83 8202) • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 5: Tříděné palivové dřevo
• ČSN EN ISO 17225-6 (83 8202) • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 6: Tříděné nedřevní pelety
• ČSN EN ISO 17225-7 (83 8202) • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 7: Tříděné nedřevní brikety
• ČSN EN ISO 3166-1 (97 1002) • Kódy pro názvy zemí a jejich částí – Část 1: Kódy zemí

Technické normy zrušené k 1. 2. 2015

• ČSN EN ISO 8502-8 (03 8222) • Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu – Část 8: Provozní metoda pro refraktometrické stanovení vlhkosti (platila od: září 2005)
• ČSN EN 50425 (35 4106) • Spínače pro domácnost a podobné pevné elektrické instalace – Skupinová norma – Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla (platila od: říjen 2008)
• ČSN EN ISO 2814 (67 3015) • Nátěrové hmoty – Stanovení stupně kontrastu (krycí schopnosti) nátěrových hmot stejného typu a barvy (platila od: říjen 2006)
• ČSN EN 660-1 (91 7826) • Pružné podlahové krytiny – Zjišťování odolnosti proti opotřebení – Část 1: Metoda Stuttgart (platila od: leden 2000)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština