archiv aktualit rok 2014

Novinky v oblasti českých technických norem

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 2. 2014) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 01/2014

• ČSN EN ISO 14031 (01 0931) • Environmentální management – Hodnocení environmentálního profilu – Směrnice
• ČSN EN ISO/IEC 17067 (01 5268) • Posuzování shody – Základní principy certifikace produktu a směrnice pro certifikační schémata
• ČSN EN 60721-2-2 (03 8900) • Klasifikace podmínek prostředí – Část 2-2: Podmínky vyskytující se v přírodě – Srážky a vítr
• ČSN IEC 721-2-2:1993 (03 8900) • Klasifikace podmínek prostředí – Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě – Srážky a vítr (změna Z1)
• ČSN EN 15218 (14 3000) • Klimatizátory vzduchu a jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory a s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru – Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky
• ČSN EN 14511-2 (14 3010) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 2: Zkušební podmínky
• ČSN EN 14511-3 (14 3010) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 3: Zkušební metody
• ČSN EN 14511-4 (14 3010) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 4: Požadavky
• ČSN EN 12102 (14 3019) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Měření hluku přenášeného vzduchem – Stanovení hladiny akustického výkonu
• ČSN ISO 230-1 (20 0300) • Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek
• ČSN EN ISO 445 (26 9006) • Palety pro manipulaci s materiálem – Slovník
• ČSN 27 0142 (27 0142) • Jeřáby a zdvihadla – Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel
• ČSN 27 4002 (27 4002) • Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů
• ČSN 27 4007 (27 4007) • Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu
• ČSN EN 12159 (27 4403) • Stavební výtahy pro dopravu osob a materiálu se svisle vedenými klecemi
• ČSN EN 280 (27 5004) • Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Konstrukční výpočty – Kritéria stability – Konstrukce – Bezpečnost – Přezkoušení a zkoušky
• ČSN EN 280+A2:2010 (27 5004) • Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Konstrukční výpočty – Kritéria stability – Konstrukce – Přezkoušení a zkoušky (změna Z1)
• ČSN EN ISO 10088 (32 5222) • Malá plavidla – Trvale instalované palivové soustavy
• ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy (změna Z1)
• ČSN IEC/TS 60479-2 (33 2010) • Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo – Část 2: Zvláštní hlediska
• ČSN EN 60519-12 (33 5002) • Bezpečnost u elektrotepelných zařízení – Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení
• ČSN EN 50441-1 ed. 2 (34 7825) • Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace – Část 1: Nestíněné kabely – Třída 1
• ČSN EN 50441-1:2007 (34 7825) • Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace – Část 1: Nestíněné kabely – Třída 1 (změna Z2)
• ČSN EN 50441-2 ed. 2 (34 7825) • Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace – Část 2: Stíněné kabely – Třída 1
• ČSN EN 50441-2:2007 (34 7825) • Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace – Část 2: Stíněné kabely – Třída 2 (změna Z2)
• ČSN EN 50441-3 (34 7825) • Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace – Část 3: Stíněné kabely – Třída 3
• ČSN EN 50441-4 (34 7825) • Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace – Část 4: Kabely do 1200 MHz – Třída 3
• ČSN EN 62246-1-1 (35 3460) • Jazýčkové přepínače – Část 1-1: Kmenová specifikace – Posuzování kvality
• ČSN EN 60335-2-14 ed. 3:2007 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky (oprava 1)
• ČSN EN 60335-2-15 ed. 2:2003 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin (oprava 4)
• ČSN EN 60335-2-40 ed. 2:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače (oprava 3)
• ČSN EN 60350-2 (36 1060) • Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost – Část 2: Varné desky – Metody měření funkce
• ČSN EN 60350-1 (36 1060) • Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost – Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily – Metody měření funkce
• ČSN EN 50304 ed. 2:2009 (36 1060) • Elektrické sporáky, varné panely, trouby a grily pro domácnost – Metody měření funkce (změna Z1)
• ČSN EN 50580:2012 (36 1551) • Bezpečnost elektrického ručního nářadí – Zvláštní požadavky na stříkací pistole (změna A1)
• ČSN EN 61427-1 (36 4365) • Akumulátorové články a baterie pro akumulaci obnovitelné energie – Obecné požadavky a metody zkoušek – Část 1: Fotovoltaické aplikace bez připojení k rozvodné síti
• ČSN EN 61427 ed. 2:2006 (36 4365) • Akumulátorové články a baterie pro fotovoltaické energetické systémy (PVES) – Všeobecné požadavky a metody zkoušek (změna Z1)
• ČSN EN 14342 (49 2109) • Dřevěné podlahoviny – Charakteristiky, posuzování shody a označení
• ČSN EN ISO 11297-1 (64 6427) • Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 1: Obecně
• ČSN EN ISO 11297-3 (64 6427) • Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
• ČSN EN 15682-1 (70 1572) • Sklo ve stavebnictví – Prohřívané tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami – Část 1: Definice a popis
• ČSN EN 15682-2 (70 1572) • Sklo ve stavebnictví – Prohřívané tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami – Část 2: Hodnocení shody / Výrobková norma
• ČSN EN 15286 (72 1460) • Umělý kámen – Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)
• ČSN EN 16205 (73 0538) • Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah
• ČSN EN ISO 12570:2001 (73 0573) • Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě (změna A1)
ČSN EN 1993-1-10 ed. 2 (73 1401) • Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou
• ČSN EN 1993-1-10:2006 (73 1401) • Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou (změna Z2)
• ČSN 73 4230 (73 4230) • Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm
• ČSN EN 1932 ed. 2 (74 6016) • Vnější clony a okenice – Odolnost proti zatížení větrem – Zkušební metoda a funkční hlediska
• ČSN EN 1932:2002 (74 6016) • Doplňky – vnější clony a okenice – Odolnost proti zatížení větrem – Zkušební metoda (změna Z1)
• ČSN EN 13330 ed. 2 (74 6029) • Okenice – Náraz tvrdým tělesem a zabránění neoprávněnému vstupu – Zkušební metoda
• ČSN EN 13330:2003 (74 6029) • Okenice – Náraz tvrdým tělesem – Zkušební metoda (změna Z1)
• ČSN 75 6760 (75 6760) • Vnitřní kanalizace
• ČSN EN 12056-3:2001 (75 6760) • Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet (změna Z2)
• ČSN EN ISO 105-B02 (80 0147) • Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: zkouška s xenonovou výbojkou
• ČSN EN ISO 13688 (83 2701) • Ochranné oděvy – Obecné požadavky

Technické normy zrušené k 1. 2. 2014

• ČSN EN 50090-2-1 (33 2150) • Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) – Část 2-1: Přehled systému – stavba (platila od: srpen 1997)
• ČSN EN 60745-2-3 (36 1550) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky (platila od: prosinec 2007)
• ČSN EN 1226 (64 3147) • Plastové potrubní systémy – Sklem vyztužené trubky z termosetů (GRP) – Stanovení odolnosti počáteční kruhové pružnosti (platila od: listopad 1997)
• ČSN 80 7700 (80 7700) • Pracovní oděvy. Klasifikace (platila od: únor 1977)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština