archiv aktualit rok 2013

Novinky v oblasti českých technických norem

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 4. 2013) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 03/2013 

• ČSN ISO 80000-1:2011 (01 1300) • Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně (oprava 1)
• ČSN IEC 62648 (01 3766) • Grafické značky pro použití na předmětech – Pokyny pro začlenění grafických značek do publikací IEC
• ČSN EN ISO/IEC 17065 (01 5256) • Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby
• ČSN ISO 17724:2004 (01 8012) • Grafické značky – Slovník (oprava 1)
• ČSN EN ISO 3691-1 (26 8812) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů
• ČSN EN ISO 19432 (27 8603) • Stavební stroje a zařízení používaná ve stavebnictví – Přenosné ruční řezací stroje se spalovacím motorem – Bezpečnostní požadavky
• ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení – Svítidla a světelná instalace
• ČSN 33 2000-5-559:2006 (33 2000) • Elektrické instalace budov – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení – Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace (změna Z1)
• ČSN EN 60079-0 ed. 4 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Obecné požadavky
• ČSN EN 60079-0 ed. 3:2010 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Všeobecné požadavky (změna Z1)
• ČSN EN 60695-4 ed. 3 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků
• ČSN EN 60695-4 ed. 2:2007 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků (změna Z1)
• ČSN EN 61010-2-033:2013 (35 6502) • Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí (oprava 1)
• ČSN EN 60900 ed. 3 (35 9704) • Práce pod napětím – Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V
• ČSN EN 60900 ed. 2:2005 (35 9704) • Práce pod napětím – Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V (změna Z1)
• ČSN EN 62035:2000 (36 0220) • Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) – Požadavky na bezpečnost (změna A2)
• ČSN EN 50291-1:2010 (37 8372) • Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech – Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky (změna A1)
• ČSN 48 2115:2012 (48 2115) • Sadební materiál lesních dřevin (oprava 1)
• ČSN EN 636 (49 2419) • Překližované desky – Požadavky
• ČSN EN ISO 9117-4 (67 3057) • Nátěrové hmoty – Zkoušky zasychání – Část 4: Metoda s použitím mechanického záznamu průběhu zasychání
• ČSN EN ISO 9117-5 (67 3057) • Nátěrové hmoty – Zkoušky zasychání – Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metoda
• ČSN EN ISO 9117-6 (67 3057) • Nátěrové hmoty – Zkoušky zasychání – Část 6: Zkouška zasychání do stavu bez otisku
• ČSN EN ISO 6927 (72 2330) • Stavební konstrukce – Těsnicí hmoty – Tmely – Názvosloví
• ČSN EN 13469 (72 7214) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení propustnosti vodní páry předem tvarované izolace potrubí
• ČSN EN 13472 (72 7217) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení krátkodobé nasákavosti předem tvarované izolace potrubí při částečném ponoření
• ČSN EN 14706 (72 7221) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení nejvyšší provozní teploty
• ČSN EN 14707 (72 7222) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení nejvyšší provozní teploty předem tvarované izolace potrubí
• ČSN EN ISO 15927-6 (73 0315) • Tepelně-vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat – Část 6: Kumulované teplotní rozdíly (denostupně)
• ČSN EN 1365-1 (73 0854) • Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 1: Stěny
• ČSN EN ISO 10776 (80 6119) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Stanovení charakteristik propustnosti vody kolmo k rovině při zatížení
• ČSN EN ISO 10772 (80 6130) • Geotextilie – Zkušební metoda pro stanovení filtračních vlastností geotextilií za podmínek turbulentního proudění vody
• ČSN EN 14626 (83 5724) • Kvalita ovzduší – Normovaná metoda stanovení oxidu uhelnatého nedisperzní infračervenou spektrometrií
• ČSN EN ISO 23907 (85 4002) • Ochrana před poraněním ostrými předměty – Požadavky a metody zkoušení – Obaly na ostré předměty
• ČSN EN 16122 (91 0413) • Bytový a nebytový úložný nábytek – Zkušební metody pro stanovení pevnosti, trvanlivosti a stability

Technické normy zrušené k 1. 4. 2013

• ČSN 06 0312 (06 0312) • Ústřední sálavé vytápění se zabetonovanými trubkami. Projektování a montáž (platila od: prosinec 1972)
• ČSN EN 60947-4-1 ed. 2 (35 4101) • Spínací a řídicí přístroje NN – Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů – Elektromechanické stykače a spouštěče motorů (platila od: březen 2002)
• ČSN EN 60598-2-20 (36 0600) • Svítidla – Část 2-20: Zvláštní požadavky – Světelné řetězy (platila od: říjen 1998)
• ČSN EN 50241-1 (37 8350) • Zařízení pro detekci hořlavých nebo toxických plynů a par s otevřenou cestou – Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek (platila od: leden 2000)
• ČSN EN 50291 (37 8372) • Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách – Metody zkoušek a funkční požadavky (platila od: červen 2002)
• ČSN EN 1970 (84 1070) • Nastavitelná lůžka pro osoby se zdravotním postižením – Požadavky a metody zkoušení (platila od: srpen 2001)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština