odborné témy

Bez dreva to nepôjde – ani ďalších 25 rokov!

OT_ZSDSR
Rokovanie programovej konferencie ZSD SR vo Vysokých Tatrách. Foto: archív ZSD SR
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zväz spracovateľov dreva SR (ZSD SR) – lebo o ňom bude reč – si v apríli 2022 pripomína 25 rokov svojho vzniku. Založilo ho 16 drevárskych spoločností, ktorých motivácia sa skrýva v nadpise tohto článku, hoci to nikdy explicitne nevyslovili a ani nedeklarovali vo svojom programe. Ani vtedy, ba dokonca ani do 24. februára tohto roku nikto nemohol predpokladať, aké dôležité budú práve takéto predsavzatia, či formulácie. Aj o tom bolo tohtoročné „Jarné zväzovanie“ vo Vysokých Tatrách, keď si na začiatku apríla členské spoločnosti ZSD SR pripomenuli ani nie tak výročie, skôr podstatu a zmysel spájania sa do záujmového podnikateľského združenia.

V čase svojho vzniku dostal ZSD SR do vienka, presnejšie do stanov charakteristiku, ktorá sa postupom času ešte precizovala a viac špecializovala:

 • je to dobrovoľné združenie podnikateľských subjektov, ktorých hlavnou činnosťou je spracovanie dreva, výroba produktov na báze dreva, dodávky technológií a materiálov pre spracovanie dreva a predaj výrobkov na báze dreva
 • podporuje skvalitňovanie podnikateľského prostredia drevárskych a nábytkárskych podnikateľských subjektov
 • organizuje odborné konferencie, semináre, účasť na renomovaných veľtrhoch a výstavách
 • podporuje čo najvyššiu finalizáciu dreva na Slovensku
 • podieľa sa na príprave a realizácii koncepcií a vízií pre využitie potenciálu dreva v domácich podmienkach
 • prispieva ku skvalitneniu stredného odborného vzdelania i vysokoškolského štúdia v drevárskych a nábytkárskych odboroch
 • zastrešuje celé spektrum drevárskych a nábytkárskych podnikateľských činností
 • reprezentuje slovenské podnikateľské subjekty v zahraničí
 • organizuje a podporuje mediálne kampane na prospech dobrého mena DREVA

Dnes tvorí ZSD SR viac ako sto podnikateľských subjektov, ktoré sa v prvom rade zaoberajú spracovaním dreva, alebo tomu príbuznými činnosťami. Sú rozdelené do piatich sekcií a každá z nich má autonómny program i záujem.

Drevárska sekcia ZSD SR
Členovia Drevárskej sekcie ZSD SR sú predovšetkým spracovatelia ihličnatej piliarskej guľatiny. Ich strategickým partnerom sú LESY SR, š.p., s ktorým sa snažia vytvoriť transparentné a spravodlivé podmienky v obchode s drevnou hmotou pre všetky spracovateľské subjekty na Slovensku. DS ZSD SR sa snaží o zviditeľnenie problémov v drevospracujúcom priemysle napr. aj prostredníctvom intenzívnej medializácie a obnovením komunikácie s relevantnými subjektmi.

Nábytkárska sekcia ZSD SR
Členovia Nábytkárskej sekcie ZSD SR sú slovenskí výrobcovia čalúneného i skriňového nábytku z masívneho dreva alebo veľkoplošných materiálov. Sú to veľkí i malí výrobcovia nábytku, ktorí dbajú predovšetkým na kvalitu svojich výrobkov a ich prezentáciu zákazníkovi. Svoju produkciu umiestňujú nielen na tuzemskom trhu ale úspešne exportujú aj do zahraničia.

Remeslo má dnes opäť zlaté dno a práca v nábytkárskom priemysle už dávno nie je len práca s hoblíkom a dlátom. Uspokojí aj náročných a po špičkovej technike túžiacich mladých ľudí. Odzrkadľuje sa, napríklad, aj v projekte duálneho vzdelávania, do ktorého sú zapojené aj prezentujúce sa školy. Ich súčasní žiaci už majú, takpovediac, isté pracovné miesta v konkrétnych nábytkárskych, či drevostavbárskych firmách. V tých, v ktorých počas svojho štúdia budú môcť absolvovať odbornú prax.

Sekcia drevostavieb ZSD SR
Členovia Sekcie drevostavieb sú podnikateľské subjekty, ktorým najviac záleží na dobrom mene drevodomov na Slovensku. Nielen v záujme zachovania tradícií dreveníc, ale predovšetkým v záujme rozvoja odvetvia jedného zo segmentov stavebníctva, vďaka ktorému dokáže zákazník nadobudnúť rýchle a kvalitné, ekologicky príťažlivé bývanie. Dynamický a kontinuálny rozvoj výstavby rodinných domov na báze konštrukcií z dreva dáva jedinečnú príležitosť na koncentrovanie sa na kvalitu a aplikovanie pozitívnych a moderných technologických skúseností. Je v záujme rozvoja vnímania drevostavieb na Slovensku, aby sa sústredili na komunikáciu a spoluprácu s projektantmi, architektmi i školami pri presadzovaní myšlienok trvalo udržateľného ekologického bývania.

Sekcia dodávateľov technológií a materiálov ZSD SR
Členovia Sekcie dodávateľov technológií a materiálov ZSD SR sú podnikatelia, ktorí buď vyrábajú technologické celky pre spracovanie dreva, alebo zastupujú a distribuujú svetové značky výrobcov strojov a technologických zariadení pre drevospracujúce prevádzky. Dnešná dostupnosť technológií, sprostredkovanie informácií i pokrok vo vývoji si vyžaduje odbornú kvalifikáciu pri komunikácii so zákazníkom, ako aj pri dolaďovaní zariadenia, ktoré má slúžiť efektívne a spoľahlivo. Technológie sú dlhodobá investícia s čo možno optimálnou návratnosťou.

Sekcia obchodníkov so slovenským nábytkom ZSD SR
Členovia Sekcie obchodníkov so slovenským nábytkom ZSD SR sú podnikatelia, majitelia obchodných prevádzok, ktorí vo svojich obchodoch ponúkajú predovšetkým výrobky slovenských výrobcov nábytku. Ich ambíciou a zámerom je ponúkať okrem kvalitných produktov aj služby vyššieho štandardu pre zákazníkov, ktorým sú k dispozícii dobrou radou i kvalitným servisom. Je v záujme členských spoločností SOSN ZSD SR, aby podporovali tzv. kamenné predajne nábytku, ktoré sú pre zákazníka adresné, spoľahlivé a kvalifikované miesta, kde sa o zariadení svojich príbytkov dozvedia najviac a bez sprostredkovateľa.

Aj preto sa dnes dá povedať, že ZSD SR je jednotnou a dôveryhodnou organizáciou, ktorá reprezentuje a presadzuje oprávnené záujmy podnikateľských subjektov v drevárskom, nábytkárskom a drevostavbárskom priemysle. Počas štvrťstoročia svojej existencie sa vyprofiloval na rešpektovaného reprezentanta záujmov celého drevospracujúceho sektora na Slovensku. Jeho členovia sa riadia Etickým kódexom.

Etický kódex člena ZSD SR

 • Každý z členov dodržuje Stanovy ZSD SR a plní povinnosti člena voči ZSD SR
 • Každý z členov ctí etické princípy čestného podnikania a zásadovosť v ich dodržiavaní
 • Každý z členov ctí pravidlo priamosti, otvorenosti riadi sa vzájomnou dôverou a úctou ku kolegom zo ZSD SR
 • Každý z členov zachováva dôvernosť informácií
 • Každý z členov dbá o dobré meno ZSD SR a ochraňuje ho
 • Každý z členov dodržiava Etický kódex, ktorý je záväzný a je podmienkou pre prijatie za člena ZSD SR. Jeho porušenie je dôvodom na skončenie členstva v ZSD SR.

Deklarácia z Programovej konferencie ZSD SR

Na svojom zasadnutí, ktoré bolo v podstate programovou konferenciou ZSD SR na najbližšie obdobie, sa prítomní konatelia spoločností, ktorých bola viac ako nadpolovičná väčšina, dohodli na prijatí nasledovnej Deklarácie. Jej podstatou je konštatovanie, že drevo, ako jediná trvalo udržateľne pestovaná a obnoviteľná strategická surovina na Slovensku potrebuje široko akceptovateľný spoločenský status. Nielen ako surovina pre ďalšie spracovanie, ale predovšetkým, ako surovina na obmedzenie dôsledkov klimatickej krízy. Pretože drevo je vo svojej podstate zelené. Nemôžeme si dovoliť vyviezť ani jeden konár navyše. Nemôžeme si dovoliť nechať bez spracovania ani jeden konár zhniť na zemi. Nemôžeme si dovoliť hazardovať so vzácnou surovinou, ktorá poskytuje nielen obživu, ale aj ochranu ovzdušia tým, že v sebe počas svojho životného cyklu (tým rozumej aj stav po spracovaní do produktu) viaže a drží CO2.

„My, účastníci programovej konferencie Zväzu spracovateľov dreva SR, ako predstavitelia lesnícko-drevárskeho sektora, sa týmto obraciame na odbornú i laickú verejnosť v deň, keď začala platiť účinnosť novely Zákona o ochrane prírody a krajiny. Deje sa tak v čase, ktorý jeho predkladatelia i poslanci, ktorí ho schválili nemohli predpokladať. Deje sa tak v čase globálnej hrozby reálnej energetickej chudoby značného počtu obyvateľstva Slovenska a ohrozenia možností Slovenska v racionálnom využití potenciálu slovenského dreva ako obnoviteľnej suroviny nahrádzajúcu rizikové fosílne palivá.

Zväz spracovateľov dreva SR sa už 25 rokov svojou činnosťou o.i. snaží o postupné odtabuizovania dreva ako obnoviteľnej strategickej suroviny na Slovensku. Bol a je iniciátorom odbornej diskusie pri hľadaní podporných opatrení v oblasti využitia celého potenciálu slovenského dreva na Slovensku nielen pre energetickú udržateľnosť vidieckych oblastí. Zväz spracovateľov dreva SR je zástancom zdravého, trvalo udržateľného a predovšetkým racionálneho prístupu k našej jedinej obnoviteľnej strategickej surovine, ktorá každodenne dorastá v našich lesoch.

Poukazujeme na skutočnosť, že Slovensko disponovalo vládnymi dokumentmi Programom Drevo – surovina 21. storočia z roku 2006 a Národný program využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky z roku 2013, na ktoré je možné vzhľadom na akútnosť situácie nadviazať a to nielen kvôli energetickej využiteľnosti dreva. Strategický materiál o zadefinovaní potenciálu a možností rozvoja slovenského lesnícko-drevárskeho sektora na Slovensku dnes absentuje a jeho neexistencia ohrozuje aj lesy ako základný segment hospodárskeho odvetvia budúcnosti, ktorý môže výrazne napomôcť riešenie klimatickej krízy.

Nie sme proti ochrane prírody, naopak, tvrdíme, že jej najlepším ochrancom je ten, ktorý prírodu potrebuje a zveľaďuje aj pre ďalšie generácie. Uvedomujeme si potrebu mať aj bezzásahové lesy pre biodiverzitu, ale tie nie sú a ani v budúcnosti nemôžu byť ani na Slovensku v prevahe a je našou spoločnou zodpovednosťou čo najlepšie v prospech Slovenska využiť potenciál dreva na viac ako 90 % lesnej plochy, ktorý nám v podobe obnoviteľnej suroviny les dáva.

Predovšetkým v tejto hektickej dobe potrebujeme zabrániť chaosu, ktorý môže v jednotlivých oblastiach Slovenska nastať v dôsledku energetickej núdze – nedostatku tepla, keďže drevo pre voľnú prístupnosť lesov bude najdostupnejším spôsobom riešenia krízových situácii jednotlivých občanov.

Nevraviac o možnom masívnom vývoze strategickej suroviny v dôsledku cenovo výhodnejších podmienok obchodovania s ňou v dôsledku embárg EÚ na dovoz tejto komodity z vojnových krajín do teplární v okolitých štátoch EÚ.

Bez dreva to nepôjde – ani na Sloven­sku, ktoré je v kontexte Európskej únie zaviazané napĺňať aj klimatické ciele a drevo, ako obnoviteľná surovina, viažuca obrovské množstvo CO2 počas svojho rastu a po svojom komplexnom spracovaní v rezive, nábytku, materiáloch i domoch na báze dreva je jedným z východísk.“

Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, 01. 04. 2022
účastníci Programovej konferencie ZSD SR

Fakty o prínose DSP

Spracovanie 1 m3 surového dreva generuje v drevospracujúcom priemysle (DSP):

 • tržby a výnosy vo výške 443,83 €/m3
 • pridanú hodnotu v priemere vo výške 160,28 €/m3
 • pre štát, vyššie územné celky, mestá a obce príjem 41,84 €/m3 na daniach
 • sociálne a zdravotné odvody vo výške 31,34 €/m3
 • vo vyjadrení pracovných miest to predstavuje 7,38 pracovníka na 1000 m3 spracovaného surového dreva
 • Z dlhodobého hľadiska na základe priemeru za posledných 10 rokov bude predstavovať ročný výpadok tržieb DSP na úrovni zhruba 313 mil. € a stratu zhruba 5210 pracovných miest. Toto bude predstavovať ďalší výpadok dane z príjmu, sociálnych a zdravotných odvodov, dane z nehnuteľností a pod.

Potrebujeme sa navzájom. A aj preto ZSD SR bude vždy trpezlivo argumentovať v prospech dreva. So zreteľom na ekológiu, trvalú udržateľnosť, výhľad pre budúce generácie, ktoré s dedičstvom svojich starých otcov narábajú zodpovedne.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina