drevoservis

Cenový vývoj kulatiny a řeziva

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Po nástupu strmého růstu cen pilařské kulatiny ve II. čtvrtletí loňského roku (viz eDM 7-8/2021) se vstupní trh s kulatinou podle některých zpracovatelů začal následně, zejména pak v posledních měsících roku 2021, opět dostávat na korelující a udržitelnou cenovou úroveň s výstupním trhem řeziva. Navzdory postupně se snižujícímu zájmu o stavební řezivo v tuzemsku i zahraničí se ceny některých kulatinových sortimentů (z jehličnatých hlavně smrkových a borových a z listnatých dubových) v tomto období opět zvýšily, byť tentokrát jen v řádech desetikorun až stokorun. V případě jehličnatých nejvíce podražila pilařská třída III A/B, která se u některých zpracovatelů např. u smrku dostala až na hranici 3200 Kč/m3, u borovice na 2500 Kč/m3 a u modřínu na 4500 Kč/m3, a dále pak třída III D, kterou nejeden z pilařů nakupoval v případě smrkové i za 2550 Kč/m3, borové za 1900 Kč/m3 a modřínové za 2200 Kč/m3. Toto cenové navýšení se pak promítlo i do mnohde markantního zdražení řeziva, a to nejen truhlářského, ale i stavebního.

V úvodu zmíněné nejen maximální, ale hlavně pak průměrné hodnoty většinového (s výjimkou buku) dalšího zdražení dřevní suroviny a jeho možné pro pilaře vesměs pozitivní dopady na ceny řeziva (pro jeho následné zpracovatele naopak negativní) byly předmětem dalšího „dílu“ našeho pravidelně publikovaného cenového „seriálu“, vytvářeného na základě průzkumu cenového vývoje u vybraných sortimentů kulatiny a řeziva v dřevinách smrk/jedle, borovice, modřín, dub a buk. Provedli jsme jej na přelomu měsíců listopad a prosinec (november a december) oslovením bezmála stovky našich pravidelných respondentů s různým zaměřením (vlastníci lesů, těžební společnosti, malé, střední a velké pilařské provozy, specializovaní prodejci řeziva) z celé České republiky.

Výsledky průzkumu

Výsledky průzkumu jsou jako obvykle shrnuty v tabulkách 1 a 2, které podobně jako v průzkumech v předchozích 7 letech doplňuje ještě tucet grafů znázorňujících cenový vývoj sledovaných sortimentů od II. pololetí roku 2014.

V případě tabulek pak hodnoty uvedené tučným písmem v horní části každého z řádků vyjadřují celorepublikový průměr ceny (v Kč/m3), za kterou se sledovaný sortiment prodával ve druhém pololetí, respektive v posledních měsících loňského roku. Jedná se o ceny bez DPH, které u kulatiny nezahrnují dopravu z lesa na pilu (tzv. ceny na odvozním místě), a u truhlářského řeziva byly vypočítány pouze z cen prvních dvou jakostních tříd.

V prostředních řádcích tabulek je uveden rozsah ceny, v němž se daný sortiment na trhu pohyboval. Toto větší či menší cenové rozpětí je v případě kulatiny dané především původem dřeva (ze státních, vojenských, obecních, církevních či soukromých lesů) a potažmo prodejními cenami dříví nastavenými vlastníky lesních porostů nebo (ve státních lesích) těžebními společnostmi. Mimo to se na něm podílí i různé zastoupení jednotlivých tloušťkových stupňů, u pilařské hmoty různý podíl zastoupení kvality III A a III B a u smrkové či borové hmoty z lokalit s ještě úplně nezvládnutou kůrovcovou kalamitou např. i to, jde-li o dřevo ze souší nebo čerstvé a v neposlední řadě také sortimentní zaměření výrobce.

U řeziva závisí na konkrétním zaměření prodejce, na lokalitě, kde působí a odkud případně řezivo dováží apod. To platí i tehdy, když prodejcem je sám výrobce řeziva, v jehož nezřídka vyšší ceně ve srovnání s konkurencí jsou promítnuty nemalé náklady na dopravu suroviny, která v dřevinách MD, DB a také v případě nutnosti zajištění čerstvé hmoty ostatních dřevin, mnohdy cestuje ke zpracování i stovky kilometrů.
Ve spodních řádcích tabulek jsou uvedeny zjištěné rozdíly (v Kč/m3) mezi cenami sledovaných sortimentů ve IV. čtvrtletí 2021 ve srovnání s cenami na konci II. pololetí loňského roku, přičemž červená čísla vyjadřují zdražení, modrá naopak zlevnění daného sortimentu.

Výše zmíněné grafy pak ukazují, jak se ceny sledovaných sortimentů v jednotlivých pololetích uplynulých sedmi let měnily v důsledku působení různých faktorů. U kulatiny např. zavedením současného způsobu prodeje dříví ze státních lesů prostřednictvím smluvních partnerů s.p. Lesy ČR nebo dnes už opět rostoucím vlastním prodejem ze strany LČR, vlivem s tímto prodejem zvýšených přepravních vzdáleností či z důvodu stále se zvyšujícího exportu, od něhož se odvíjí i ceny dříví prodávaného v tuzemsku. Mimo to i z důvodu každoročního negativního „projevu“ různých větrných kalamit či v případě MD jeho stále větší oblibou mezi zpracovateli, u listnatých dřevin nezřídka i ročním obdobím, kdy jsou nakupovány. V minulých letech, s výjimkou roků 2020 a 2021, mimořádně chudých na dešťové srážky, pak také nedostatkem čerstvé dřevní suroviny a naopak nadbytkem tzv. kůrovcové hmoty, vzniklé tzv. chřadnutím lesa zaviněným v důsledku působení sucha přemnožením nejrůznějších druhů podkorního hmyzu či některých dřevokazných hub. Od počátku loňského roku pak také značnou poptávkou po dřevní surovině např. v Číně, USA a dalších zemích.

Kolísání cen řeziva v jednotlivých pololetích v řadě případů koresponduje s vyššími či nižšími cenami kulatiny. Jejich momentální výši kromě toho ovlivňuje i míra poptávky po daném sortimentu na trhu, roční období, v němž je řezivo prodáváno, a vloni, hlavně pak v první polovině roku, obrovský hlad po řezivu nejen na zahraničních trzích, ale i v tuzemsku, zejména pak ze strany výrobců dřevostaveb. V případě sušeného řeziva pak také jeho počáteční vlhkost a aktuální rekordně vysoké ceny energií.

Kulatina

Pokud jde o ceny kulatiny v posledním sledovaném období z konce II. pololetí 2021, tak v případě jehličnaté šly ceny oproti prvnímu pololetí loňského roku opět nahoru, byť tentokrát už jen v řádech desetikorun až dvou stokorun. V případě mezi pilaři nejžádanější SM se u většiny sortimentů znovu dostali na hodnoty v letech 2014–2017 nebo je i přesáhly s tím, že např. v jakostní třídě III A/B, III C a III D, kde ceny kubíku stouply o dalších 210, 70 a 190 Kč na v našich průzkumech zatím rekordních 2570, 2320 a 1870 Kč/m3. O rovných 70 korun se zvýšila i cena kubíku loupačky neboli kvalitativně nejlepší jakostní třídy II.

Také druhá jehličnatá stavební dřevina – BO podražila, podobně jako SM, nejvíce ve třídách III A, III B a III D, a to o 140 respektive 120 Kč/m3. Mírněji (o 70 Kč/m3) podražila BO loupačka (třída II) a pilařská třída III C o 30 Kč/m3.

Další mírnější zdražení se kvůli přetrvávajícímu zájmu zpracovatelů a nedostatku čerstvé dřevní hmoty na trhu v některých lokalitách, dotklo i MD kulatiny. A to opět v pilařských třídách III A, III B a III D, jejichž ceny oproti I. pololetí loňského roku stouply o 110 a 140 Kč/m3. Kulatina ve třídách II a III C naopak o 120 respektive 50 Kč/m3 zlevnila, přičemž podle některých respondentů zůstala na hodnotách před kalamitou, na které se v I. pololetí vrátila, a v případě pilařské III A, III B ji dokonce výrazně překročila.

Z listnatých kulatinových sortimentů na rozdíl od loňského I. pololetí tentokrát podražily jen dubové, nejvíce pak v kvalitativní třídě II, kde cena kubíku stoupla o dalších 360 Kč na zatím historiky nejvyšší průměrnou hodnotu. Kromě toho se cena zvýšila ještě u dubové pilařské kulatiny ve třídách III A, III B a III C (o 100 respektive 40 Kč/m3), zatímco ve třídě III D naopak o 150 Kč/m3 zlevnila. Zhruba ve stejných částkách pak ceny kubíku klesly také u všech bukových kulatinových sortimentů, ve třídě II o 160 Kč, v III A, III B o 180 Kč, III C o 80 Kč a III D o 110 Kč.

Řezivo

Zdražení většiny jehličnatých a dubových kulatinových sortimentů, a naopak celoplošné zlevnění bukových se koncem II. pololetí 2021, podobně jako v předešlých obdobích, promítlo do cen truhlářského i stavebního řeziva. A to jak nesušeného, kde všechny sortimenty s výjimkou tří oproti I. pololetí znovu více či méně podražily, tak i sušeného, kde zejména v sortimentu truhlářských prken a stavebního řeziva (SM, BO, MD a DB) se ceny opět vyhouply o až o několik stokorun výše.

Z nesušených truhlářských prken znovu nejvíce podražila DB (o 1390 Kč/m3), následovaná BO (o 1100 Kč/m3), MD (o 620 Kč/m3) a SM (o 570 Kč/m3), a z fošen opět DB (o 920 Kč/m3), BO (o 910 Kč/m3), MD (o 550 Kč/m3) a SM (o 510 Kč/m3). Naopak jedinými zlevněnými nesušenými prkny a fošnami byly BK, kde cena kubíku klesla o 240 respektive 350 Kč. U sušených truhlářských materiálů pak na kubíku nejvíce podražila z prken BO (o 950 Kč), SM (o 720 Kč), MD (o 680 Kč) a o něco mírněji DB (o 430 Kč) a BK (o 150 Kč). Z fošen pak nejvíce podražily opět BO, kde cena kubíku stoupla rovněž o 950 Kč, následované fošnami DB (o 920 Kč), SM (o 740 Kč) a MD (o 650 Kč). BK sušené fošny naopak o 260 Kč/m3 zlevnily.

Ze stavebních sortimentů k radosti tuzemských pilařů opět výrazně podražily především nesušené MD, SM a BO fošny (o 1140, 740 a 350 Kč/m3), z exportních fošen pak SM a MD (o 720 a 620 Kč/m3), s nimi pak také MD, SM a BO hranoly (o 1170, 950 a 680 Kč/m3) a v neposlední řadě také veškeré jehličnaté i listnaté boční řezivo – SM o 950 Kč/m3, BO o 1030 Kč/m3, MD o 650 Kč/m3, DB o 350 Kč/m3 a BK o 140 Kč/m3. Jediným zlevněným stavebním sortimentem byly exportní BO fošny, jejich cena na kubík klesla o 80 Kč. Ze sušených stavebních prken a fošen nejvíce podražily SM a BO (o 510 respektive 590 Kč/m3) a v porovnání s nimi pak nepatrně (o 190 Kč/m3) také MD stavební řezivo.

Tabulky a grafy: autor

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina