aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – červen 2020

Přehled nových technických norem v ČR – červen 2020
Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 6. 2020). Seznambsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 5/2020
• ČSN EN ISO 22301 (01 2306) • Bezpečnost a odolnost – Systémy managementu kontinuity podnikání –Požadavky
• ČSN EN 15316-4-1 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1
• ČSN EN 15316-4-2 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2
• ČSN EN 50465 ed. 2:2015 (06 1930) • Spotřebiče na plynná paliva – Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW (změna A1)
• ČSN EN IEC 60335-2-111 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-111: Zvláštní požadavky na elektrické matrace typu ondol s neohebnou vyhřívanou částí
• ČSN EN ISO 13076 (67 3011) • Nátěrové hmoty – Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů
• ČSN EN ISO 3233-2 (67 3030) • Nátěrové hmoty – Stanovení objemového podílu netěkavých látek – Část 2: Metoda s použitím stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek podle ISO 3251 a stanovení hustoty suchého nátěru na zkušebních tělesech pomocí Archimedova zákona
• ČSN EN ISO 2808 (67 3061) • Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky nátěru
• ČSN EN 15804+A2 (73 0912) • Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
• ČSN EN 15804+A1:2014 (73 0912) • Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů (změna Z1)
• ČSN EN ISO 105-A03 (80 0121) • Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část A03: Šedá stupnice pro hodnocení zapouštění
• ČSN EN ISO 1833-9 (80 0216) • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 9: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím benzylalkoholu)
• ČSN EN ISO 1833-13 (80 0216) • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 13: Směsi určitých chlorovláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím sirouhlíku/acetonu)
• ČSN EN ISO 1833-14 (80 0216) • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 14: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím ledové kyseliny octové)
• ČSN EN ISO 3175-5 (80 0809) • Textilie – Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů – Část 5: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití dibutoxymethanu
• ČSN EN ISO 3175-6 (80 0809) • Textilie – Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů – Část 6: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití dekamethylpentacyklosiloxanu
• ČSN EN 1269 (80 4428) • Textilní podlahové krytiny –Hodnocení úpravy vpichovaných textilních podlahových krytin zkouškou špinivosti
• ČSN EN 16641 (80 4448) • Textilní podlahové krytiny – Pokyny pro přípustné barevné odchylky
• ČSN EN ISO 13857 (83 3212) • Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami
• ČSN EN 689+AC (83 3631) • Expozice pracoviště – Měření expozice při vdechování chemických činitelů – Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci
• ČSN EN 16214-4+A1 (83 8260) • Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití – Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé – Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu
• ČSN EN 1130 (91 1020) • Dětský nábytek – Koše – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 14988 (94 3418) • Dětské vysoké židle – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 15898 (96 1509) • Ochrana kulturního dědictví – Základní obecné termíny a definice

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina