aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – prosinec 2018

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 12. 2018) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 11/2018

• ČSN EN ISO 9001:2016 (01 0321) • Systémy managementu kvality – Požadavky (oprava 1)
• ČSN P ISO/TS 9002 (01 0322) • Systémy managementu kvality – Směrnice pro aplikování ISO 9001:2015
• ČSN ISO 17359 (01 1443) • Monitorování stavu a diagnostika strojů – Obecné pokyny
• ČSN ISO 29821 (01 1464) • Monitorování stavu a diagnostika strojů – Ultrazvuk – Obecné pokyny, postupy a validace
• ČSN EN 14399-9 (02 1042) • Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 9: Systém HR nebo HV – Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice
• ČSN EN 14399-10 (02 1042) • Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 10: Systém HRC – Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím
• ČSN EN 15316-4-5:2018 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4-5: Soustavy zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5 (oprava 1)
• ČSN EN 13480-1 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 1: Obecně
• ČSN EN 13480-2 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály
• ČSN EN 13480-3 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočet
• ČSN EN 13480-4 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 4: Výroba a montáž
• ČSN EN 13480-5 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení
• ČSN EN 13480-8 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin
• ČSN EN ISO 16093 (20 0723) • Obráběcí a tvářecí stroje – Bezpečnost – Pily na studený kov
• ČSN EN 1645-1 (30 0046) • Obytná vozidla pro volný čas – Karavany – Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti
• ČSN IEC/TS 60479-2 (33 2010) • Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo – Část 2: Zvláštní hlediska
• ČSN EN 54-7 ed. 2 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 7: Hlásiče kouře – Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci
• ČSN EN 54-7:2001 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 7: Hlásiče kouře – Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla nebo ionizace (změna Z1)
• ČSN EN IEC 61058-1 ed. 2 (35 4107) • Spínače pro spotřebiče – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 61058-1:2003 (35 4107) • Spínače pro spotřebiče – Část 1: Všeobecné požadavky (změna Z1)
• ČSN EN 60061-4 + A1:1997 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 4: Směrnice a všeobecné informace (změna A16)
• ČSN EN 17077 (38 9606) • Klasifikace vrstev prachu do tříd hořlavosti podle chování při hoření
• ČSN EN 14322 (49 2140) • Desky na bázi dřeva – Laminované desky pro vnitřní použití – Definice, požadavky a klasifikace
• ČSN EN ISO 19085-1 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 1: Společné požadavky
• ČSN EN ISO 19085-4 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 4: Svislé kotoučové pily na řezání formátů
• ČSN EN ISO 19085-5 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 5: Formátovací kotoučové pily
• ČSN EN ISO 11296-1 (64 6420) • Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 1: Obecně
• ČSN P CEN/TS 17158 (64 9331) • Kompozity vyrobené z materiálů na bázi celulózy a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) – Stanovení velikosti částic lignocelulózového materiálu
• ČSN EN ISO 6270-1 (67 3108) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vlhkosti – Část 1: Kondenzace (expozice z jedné strany)
• ČSN EN ISO 6270-2 (67 3108) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vlhkosti – Část 2: Kondenzace (expozice v komoře se zásobníkem ohřáté vody)
• ČSN EN 16954 (72 1882) • Umělý kámen – Desky a formátované výrobky pro podlahy a schodišťové stupně (vnitřní a vnější)
• ČSN EN ISO 52000-1 (73 0334) • Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB – Část 1: Obecný rámec a postupy
• ČSN EN 16475-2 (73 4217) • Komíny – Betonové systémové komíny – Část 2: Uzavřené (vyvážené) aplikace
• ČSN EN 16475-2 (73 4245) • Komíny – Příslušenství – Část 2: Komínové ventilátory – Požadavky a zkušební metody
• ČSN 73 8101 (73 8101) • Lešení – Společná ustanovení
• ČSN EN ISO 20418-1 (80 0220) • Textilie – Kvalitativní a kvantitativní proteomická analýza vláken ze srsti některých zvířat – Část 1: Detekce peptidů pomocí LC-ESI-MS s redukcí bílkoviny
• ČSN EN ISO 3175-4 (80 0809) • Textilie – Profesionální ošetřování, chemické čištění a mokré čištění plošných textilií a oděvů – Část 4: Postup pro zkoušení chování při čištění a doúpravě za použití imitovaného mokrého čištění
• ČSN EN 689 (83 3631) • Ovzduší na pracovišti – Měření expozice při vdechování chemických činitelů – Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci
• ČSN EN 1176-2 ed. 2 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky
• ČSN EN 1177 (94 0516) • Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Zkušební metody pro stanovení tlumení nárazu
• ČSN EN 71-8 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

Technické normy zrušené k 1. 12. 2018

• ČSN EN 61914 (37 0550) • Kabelové příchytky pro elektrické instalace (platila od: leden 2010)
• ČSN EN 12101-2 (38 9700) • Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 2: Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla (platila od: duben 2004)
• ČSN EN 14617-15 (72 1450) • Umělý kámen – Zkušební metody – Část 15: Stanovení pevnosti v tlaku (platila od: listopad 2005)
• ČSN EN 15651-5 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 5: Hodnocení shody a označování (platila od: srpen 2013)
• ČSN EN 14891 (72 2430) • Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady – Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování (platila od: listopad 2012)
• ČSN EN 14837 (73 5985) • Povrchy pro sportoviště – Stanovení odolnosti proti uklouznutí (platila od: listopad 2006)
• ČSN 77 0002 (77 0002) • Balicí stroje. Terminologie (platila od: leden 1995)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina